Hadis
Büt 2017
1.
Aşağıdakilerden hangisi muksîrun sahabelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Ebû Ubeyde b. el-Cerrâh
Soru Açıklaması
2.
Hadis ilminin iki temel unsurundan biri olan “rivâyetü’l-hadîs” ne demektir?
Doğru Cevap: "A" Hz. Peygamber’e ait olması
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi İslam'ın ütopik olmadığını gösteren doğrudan bir delildir?
Doğru Cevap: "C" Hz. Peygamber’in mü'minler için örnek gösterilmesi
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in (s.a.v) Kur’ân ayetlerini açıklamaya yönelik sorumluluklarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Tahlil
Soru Açıklaması
5.
Hz. Peygamber’in (s.a.v) örnek ve üstün ahlâkına dair gözlemini “Allah Resûlü’nün ahlâkı Kur’ân’dı.” ifadesiyle dile getiren sahabe aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hz. Aişe
Soru Açıklaması
6.
Hz. Peygamber’in (s.a.v) sözü, fiili, sahabenin yaptığını görüp de reddetmediği tutum ve davranışları veya ahlakı ile ilgili bize intikal eden her türlü bilgiye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Hadis
Soru Açıklaması
7.
“Bir kısım insanları mağfiret beklentileri oyaladı. Böylesi; ‘Ben Rabbime hüsn-i zan besliyorum’ der, ama yalan söyler. Rabbine karşı iyi niyet besleseydi, iyi amel işlerdi.” ifadeleri aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "B" Hasan-ı Basrî
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi hadis ve sünnete dayanan ahlak sisteminin ana hedeflerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" Bireysel ve toplumsal çözülmenin önlenmesi
Soru Açıklaması
9.
Hadis terminolojisinde “ Hz. Peygamber’in beşeri yönünü, yaşama üslubunu ve şahsî hayatını konu edinen rivayetler bütünü” için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Şemâil
Soru Açıklaması
10.
Medine valisi Ebû Bekr b. Hazm (120/738)’a gönderdiği ve resmî anlamda ilk kez hadis toplama faaliyetini başlatan ferman hangi halifeye aittir?
Doğru Cevap: "E" Ömer b. Abdillazîz
Soru Açıklaması
11.
Hadis musannefâtı, aşağıdaki dini bilgi verilerinden hangisini içermez?
Doğru Cevap: "D" Nazariyat
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi hadis metinlerinin ilk kelimelerinin birbirine yakınlığına göre ve yarı alfabetik metodla tasnif edilen ilk hadis musannefidir?
Doğru Cevap: "B" Şihab
Soru Açıklaması
13.
Osmanlı alimleri tarafından hadislerin yerini tespit etmek amacıyla sıkça başvurulan kaynak aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" el-Cami’u’s-sağir
Soru Açıklaması
14.
Senedin ‘’muttasıl’’ olması ile kastedilen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Senedin kesintisiz olması
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki ilim dallarından hangisi hadis metinleri ile doğrudan ilgili değildir?
Doğru Cevap: "D" Ricalu’l-hadis
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Konkordans'ın kullanım zorluklarından biridir?
Doğru Cevap: "B" Hadiste geçtiği halde müelliflerin gözünden kaçan kelime ve fiiller olması
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi sünnetin, müsteşriklerin öncelikle bu alana yönelmesine sebep olan özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Hadislerin tevatüren nakledilmiş olması
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi sened tenkidinin sonuçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Hadislerin manasının belirlenmesi
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi çağdaşçı yaklaşıma yöneltilen eleştirilerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Naslara lafızcı yaklaşılması
Soru Açıklaması
20.
Türkiye’de hadise yönelik sistemli tenkitler üzerinde en fazla etkili olan isim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Fazlurrahman
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.