Hadis
Final 2017
1.
"Sünnet" kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Arap toplumuna has bir yaşantı biçimidir.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi İslam'ın ütopik olmadığını gösteren doğrudan bir delildir?
Doğru Cevap: "A" Hz. Peygamber’in mü'minler için örnek gösterilmesi
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi sahabenin hadis ilmine hizmetlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Hadisleri tedvin etmeleri
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki eser müellif eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Maâlimü’s-sünen, Ahmed Naîm
Soru Açıklaması
5.
“Mü’minler birbirlerini sevmede, birbirlerine acımada ve birbirlerini korumada bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman, diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar.”

Yukarıdaki hadis aşağıdaki ifadelerden hangisiyle doğrudan ilgili değildir?
Doğru Cevap: "B" Mü’minler birbirlerinin ayıp ve kusurlarını örter.
Soru Açıklaması
6.
Hilye rivâyetleri arasında Hz. Ali (r.a.) rivâyetini özel şekil ve tertiple yazan ilk hattat aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Hafız Osman
Soru Açıklaması
7.
''Bir kısım insanları mağfiret beklentileri oyaladı. Böylesi; ‘Ben Rabbime hüsn-i zan besliyorum’ der, ama yalan söyler. Rabbine karşı iyi niyet besleseydi, iyi amel işlerdi.” ifadeleri aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "C" Hasan-ı Basrî
Soru Açıklaması
8.
Kur’ân-ı Kerîm’in cem’i ve hadislerin resmen tedvîni öncelikle aşağıdaki endişelerden hangisine dayalı olarak gerçekleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "A" İlmin ortadan kalkması
Soru Açıklaması
9.
“İnsanoğlu öldüğü zaman bütün amellerinin sevabı da sona erer.” hadisinin devamında aşağıdakilerden hangisi istisna edilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Câri olan sadaka, istifade edilen ilim, dua eden evlat
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi sünneti ihyanın, toplumsal varlığı sürdürmenin şartı olarak görülmesinin sebeplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Hadisleri Kur’ân’ın yanında ikinci bir ana kaynak olarak görme eğilimi
Soru Açıklaması
11.
Müsteşriklerin hadisleri değerlendirmek için hadis usulü yerine alternatif metotlar geliştirmelerinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hadis usulünün hadislerin tasfiyesine imkân tanımaması
Soru Açıklaması
12.
Hz. Peygamber (s.a.s) tarafından çizilen ve ekseninde Kur’ân olan yol haritasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Sünnet
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi, çağdaşçı İslam düşüncesinin tenkit edildiği hususlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Hz. Peygamber’in sünnetine gereğinden fazla önem atfetmesi
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın toplumsal karakterini ifade eden örneklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Kişiye özel fetva verilmesi
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi müsteşriklerin Kur’an’ı Kerîm’i değil de özellikle hadisleri eleştiriye tabi tutmalarının sebeplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Kur’an’ın kutsal sayılması
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi sened tenkidinin unsurlarından biridir?
Doğru Cevap: "B" Senedin muttasıl olması
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi isnad sisteminin orijinal yönlerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Bugün bile sened tenkidi yapma imkânı vermesi
Soru Açıklaması
18.
Keşfü'l-hafâ'da hadis bulma metodu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Rivayetin ilk kelimesinden hareket etme
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi hadisin metin tenkidinde Kur’ân’a arz edilmesinde dikkate alınan hususlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Kur’ân’ın tevil edilmesi
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Konkordans'ın kullanım zorluklarından biridir?
Doğru Cevap: "C" Hadiste geçtiği halde müelliflerin gözünden kaçan kelime ve fiiller olması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.