Hadis
Vize 2017
1.
"Allah Resûlü Hendek Savaşı sonrasında ashabından ikindi namazlarını Kureyza yurdunda kılmalarını istedi. Ancak bazıları namazı yolda bazıları ise Kureyza yurdunda kıldılar. Olay Hz. Peygamber'e (s.a.v) söylendiğinde her iki gruba da bir şey demedi."

Yukarıda söz edilen olaydan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
Doğru Cevap: "E" Bazı sahabiler Kur'ân'ın emrine muhalif olduğunda, Hz. Peygamber'in sözünü dikkate almamışlardır.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Resûlullah'ın (s.a.v) müminler için örnek olduğunu belirten "Ahzab suresi 21. ayet"in ortaya koyduğu sonuçlardan biridir?
Doğru Cevap: "B" Kur'an'ın insanüstü ya da ütopik/hayali kurallar olmadığını ve inananların da aynı şeyi yapabileceklerini belirtmiş olması
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi sünnet ve hadisler dikkate alınmaksızın Kur’ân’ın anlaşılmaya çalışılması durumunda ortaya çıkabilecek sorunlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Kur’an’ın muhkem ayetlerinin anlaşılmaması
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an ile sünnet bütünlüğünün dini düşünce çerçevesinde gerektiği şekilde anlaşılamamasının yol açtığı problemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Hz. Peygamber’e Kur’an dışında da vahiy geldiğine inanılmas
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi hadis dersine başlanmadan önce yapılması gereken uygulamalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Okunacak hadislerde yer alan kelâmî-fıkhi tartışmalar hakkında bilgi verilmesi
Soru Açıklaması
6.
Abdullah b. Ömer'in "Biz hiçbir şey bilmiyorken Allah bize Hz. Muhammed'i (s.a.v) gönderdi. O ne yaptıysa biz de aynısını yapıyoruz." ifadesi dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Sahabilerin din algısında Hz. Peygamber merkezî bir konumdadır.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi "Kim Resûle itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur." (Nisa, 4/80) ayetinden çıkarılabilecek sonuçlardan biridir?
Doğru Cevap: "C" Hz. Peygamber’e itaat etmeyip, O’nu reddetmek bir anlamda elçiyi gönderen makama saygısızlık etmektir.
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in (s.a.v) Kur’anî yaşantının görünür hale gelmesi için yaptıkları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Bütün hadislerinin yazılmasını emretmesi
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi sünnetin Kur’an ile irtibatı dikkate alındığında, Kur’an’ı ilahi iradeye uygun biçimde anlamanın ön şartlarından biri olamaz?
Doğru Cevap: "B" Kur’an ayetlerini bilimsel gerçeklerle mukayese etmek
Soru Açıklaması
10.
İbn Huzeyme’nin “Resulullah’tan (s.a.s) sahih isnatla birbirine zıt iki hadis rivayet edildiğini bilmiyorum. Kim böyle iki hadis biliyorsa getirsin aralarını telif edeyim.” şeklindeki ifadesi aşağıdaki hadis ilimlerinden hangisiyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "D" İhtilâfu’l-hadis
Soru Açıklaması
11.
Hattâbî’nin, Buhârî’nin el-Câmiü’s-sahîh’ine şerh olarak yazdığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" A’lâmu’-l-hadîs
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın ilk dönemlerinde hakim olan sünnet tasavvurunu ortaya koyan hususlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Sünnetin, daha çok fıkhî değer ifade eden kısmına önem verilmesi
Soru Açıklaması
13.
Sahabenin hadis uğruna yaptığı ve sonraki nesilde sistemleşen, bir hadisi asıl râvisinden öğrenmek maksadıyla yapılan yolculuklara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" er-Rıhle fî talebi’l-hadîs
Soru Açıklaması
14.
“Hadis ile fıkıh birlikte oldukları zaman kemal bulur, birbirlerinden ayrıldıkları zaman ise noksan kalırlar.” şeklinde formüle edilmiş tesbit aşağıdaki hadis âlimlerinden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "D" Râmehürmüzî
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi "rivâyetü’l-hadîs" ilminin ele aldığı konulardan biridir?
Doğru Cevap: "E" Hadislerin Hz. Peygamber’e aidiyeti konusu
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi hadis kaynaklarında tekrar eden ve sünnetin bağlayıcılığını gösteren ortak temalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Sahabenin sünnetin dindeki konumu ile ilgili tartışmaları
Soru Açıklaması
17.
"Muksirûn" kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Binden fazla hadis rivayet eden yedi sahabeye verilen isimdir.
Soru Açıklaması
18.
Hadislerin mana ve maksadını anlamak ve hadislerden hareketle Hz. Peygamber’in gayesini kavramayı konu edinen ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Fıkhü’l-hadîs
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi ilk nesilden itibaren sünnetin kesintisiz biçimde aktarılmasını sağlayan sahabe uygulamalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Hadislerin konularına göre sınıflandırılarak kitaplarda toplanması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.