Hadis
Büt 2018
1.
Aşağıdakilerden hangisi ashâbın sünneti öğrenme, uygulama ve öğretme konusundaki iştiyakının sebeplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Çok hadis rivâyet ederek bu sahada meşhur olma arzusu
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in (s.a.v) Kur’anî yaşantının görünür hale gelmesi için yaptıkları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Bütün hadislerinin yazılmasını emretmesi
Soru Açıklaması
3.
Hz. Peygamber'in (s.a.s) "Size iki şey bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldığınız müddetçe yolunuzu şaşırmazsınız: Kur’an ve sünnetim" tavsiyesi ışığında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Kur'an ve sünnetin birbirinden ayrımına işaret etmiştir.
Soru Açıklaması
4.
Hadisleri fehm ve istinbat yöntemleriyle ele alan hadis ilmi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Dirâyetü’l-hadîs
Soru Açıklaması
5.
İlimle ilgili olarak Kur’an ayetlerinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Âlimin peygamber varisi olduğu
Soru Açıklaması
6.
Hadis terminolojisinde “ Hz. Peygamber’in beşeri yönünü, yaşama üslubunu ve şahsî hayatını konu edinen rivayetler bütünü” için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Şemâil
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi hadis metinlerinin ilk kelimelerinin birbirine yakınlığına göre ve yarı alfabetik metodla tasnif edilen ilk hadis musannefidir?
Doğru Cevap: "C" Şihab
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi İslam sanatının şekil ve gaye birliğini sağlayan hakim özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" Sonsuzluk fikrine vurgu yapması
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın toplumsal karakterini ifade eden örneklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Kişiye özel fetva verilmesi
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi hadis ve sünnete dayanan ahlak sisteminin ana hedeflerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" Bireysel ve toplumsal çözülmenin önlenmesi
Soru Açıklaması
11.
Hz. Peygamber (s.a.s) tarafından çizilen ve ekseninde Kur’ân olan yol haritasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Sünnet
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi sünnetin, müsteşriklerin öncelikle bu alana yönelmesine sebep olan özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Hadislerin tevatüren nakledilmiş olması
Soru Açıklaması
13.
Hadisleri sistemli şekilde konu edinmesi nedeniyle Batı’da hadis çalışmalarının kurucusu kabul edilen müsteşrik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ignaz Goldziher
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi, çağdaşçı İslam düşüncesinin tenkit edildiği hususlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Hz. Peygamber’in sünnetine gereğinden fazla önem atfetmesi
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi sened tenkidinin sonuçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Hadislerin manasının belirlenmesi
Soru Açıklaması
16.
Hadisin sened veya metninde bulunan ve ancak hadis ilminde uzman olanların görebileceği gizli kusura ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" İllet
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi hadisin metin tenkidinde Kur’ân’a arz edilmesinde dikkate alınan hususlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Kur’ân’ın tevil edilmesi
Soru Açıklaması
18.
Hz. Peygamber’in (s.a.s) şanına yakışmayacak ifadeler taşıması hadisin hangi açıdan tenkidine sebep olur?
Doğru Cevap: "A" Üslup yönünden
Soru Açıklaması
19.
Aclûnî'nin ‘‘Keşfü'l-hafâ’’ adlı eserinde bir hadisi bulabilmek için aşağıdakilerden hangisinin bilinmesi zorunludur?
Doğru Cevap: "E" Hadisin ilk kelimesi
Soru Açıklaması
20.
Osmanlı alimleri tarafından hadislerin yerini tespit etmek amacıyla sıkça başvurulan, hadislerin ilk bir ya da iki kelimesi zikredilerek sıralandığı kaynak aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" el-Cami’u’s-Sağîr
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.