Hadis
Final 2018
1.
Kur’ân’da usulüne göre boğazlanmamış hayvanların etinin haram kılınmasına rağmen, Hz. Peygamber’in (s.a.s) denizdeki ölmüş balıkları bu genel emirden hariç tutması onun hangi yetkisinin bir sonucudur?
Doğru Cevap: "B" Tahsis
Soru Açıklaması
2.
"Benden gördüğünüz gibi namaz kılın" hadisi dikkate alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Kur'ân, İslamı yaşamak için yeterli bir kaynaktır.
Soru Açıklaması
3.
Sahabenin idarecilerin sünnete uymamaları halinde itiraz etmekten çekinmediğini gösteren örnekler aşağıdakilerden hangisinin delilidir?
Doğru Cevap: "E" Sahabenin sünnete ittibâ konusunda taviz vermediğinin
Soru Açıklaması
4.
“Bazı hadis metinlerinde ortaya çıkan anlama zorluğunun ve probleminin aşılmasında, acele davranarak onu reddetmeyip sükûtu tercih etmek, haddini bilmek, çözüm yolu için imkân/zaman kollamak” şeklinde tarif edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Tevakkuf
Soru Açıklaması
5.
I. Bu ilim dindir; dininizi kimden aldığınıza dikkat ediniz.
II. Allah, hakkında hayır dilediği kimseye din hususunda derin anlayış verir.
III. İlim ancak saklandığı zaman kaybolur.
IV. İlim öğrenmek her Müslüman üzerine farzdır.

Yukarıdakilerden hangileri Hz. Peygamber’in (s.a.s) hadisidir?
Doğru Cevap: "D" II ve IV
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi hadis metinlerinin ilk kelimelerinin birbirine yakınlığına göre ve yarı alfabetik metodla tasnif edilen ilk hadis musannefidir?
Doğru Cevap: "A" Şihab
Soru Açıklaması
7.
“Ben amcalarımla birlikte gençliğimde, Mutayyebîn’in katıldığı Hılfu’l-Fudûl’e (Fudûl sözleşmesine) şâhit oldum. Kırmızı tüylü bir deve sürüsüne mâlik olmaktansa o yemini bozmamayı tercih ederim. Şimdi aynı şey için çağrılmış olsam, derhal icâbet ederim.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 190, 193).

Hz. Peygamber’in (s.a.s) cahiliyye devrine ait bu beyanı aşağıdaki kavramlardan hangisi ile örtüşmektedir?
Doğru Cevap: "C" Mazluma yardım
Soru Açıklaması
8.
Hadis musannefâtı, aşağıdaki dini bilgi verilerinden hangisini içermez?
Doğru Cevap: "E" Nazariyat
Soru Açıklaması
9.
Hz. Peygamber’in (s.a.s) örnek ve üstün ahlâkına dair gözlemini “Allah Resûlü’nün ahlâkı Kur’ân’dı.” ifadesiyle dile getiren sahabe aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hz. Aişe
Soru Açıklaması
10.
“Kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmezse diliyle onu değiştirsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle ona öfke duysun. Bu, imanın en zayıf derecesidir.”

Bu hadise göre, aşağıdakilerden hangisi Müslümanların kötülüklere karşı ortaya koyacağı tepkileri arasında gösterilemez?
Doğru Cevap: "A" Sabırlı olmak
Soru Açıklaması
11.
“Hesap günü insanı zor durumda bırakacak ve onu mahcup edecek her türlü eylem, tutum ve davranıştan sakınmak” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Takva
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi hadis ve sünnete dayanan ahlak sisteminin ana hedeflerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" Bireysel ve toplumsal çözülmenin önlenmesi
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi çağdaşçı düşüncenin şarkiyatçı düşünce ile benzeştiği noktalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Güçlü bir akademik dil
Soru Açıklaması
14.
Hadisleri sistemli şekilde konu edinmesi nedeniyle Batı’da hadis çalışmalarının kurucusu kabul edilen müsteşrik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Ignaz Goldziher
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi sünnetin, müsteşriklerin öncelikle bu alana yönelmesine sebep olan özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Hadislerin tevatüren nakledilmiş olması
Soru Açıklaması
16.
Hadis ilminde teknik bir terim olarak “tashih”in tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hadisin sahih olduğuna hükmetmektir.
Soru Açıklaması
17.
Hz. Peygamber’in (s.a.s) şanına yakışmayacak ifadeler taşıması hadisin hangi açıdan tenkidine sebep olur?
Doğru Cevap: "A" Üslup yönünden
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi hadiste metin tenkidi ile ilgili ilimlerden biridir?
Doğru Cevap: "E" İhtilafu’l-hadis
Soru Açıklaması
19.
Aclûnî’nin yazdığı "Keşfü’l-hafâ ve müzîlü’l-ilbâs amma’ş-tehara mine’l-ehadîs alâ elsineti’n-nas" eserinin isminden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Eserin müellifi, halk dilinde meşhur rivayetleri incelemeye amaçlamıştır.
Soru Açıklaması
20.
Osmanlı alimleri tarafından hadislerin yerini tespit etmek amacıyla sıkça başvurulan, hadislerin ilk bir ya da iki kelimesi zikredilerek sıralandığı kaynak aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" el-Cami’u’s-Sağîr
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.