Hadis
Vize 2018
1.
Aşağıdakilerden hangisi sünneti dikkate almaksızın Kur’ân’ı anlamaya çalışma yaklaşımının ortaya çıkardığı fikrî neticelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Kur’ân’ın sünnete muhtaç olduğu kanaati
Soru Açıklaması
2.
Son asırdaki Kur’ân sünnet bütünlüğüne dair yaklaşımlar dikkate alındığında ‘‘ehl-i Kur’ân’’ kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Doğru Cevap: "D" Dinin kaynağı olarak sadece Kur’ân’ın yeterli olduğunu savunanları
Soru Açıklaması
3.
Tahrif edilmemiş ilahi hakikatlerde hiçbir ihtilafın bulunmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Özdeki tevhid inancı
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in (s.a.v) beyan ettiği konulardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Kur’ân’daki ilmi mucizeler
Soru Açıklaması
5.
Hz. Peygamber'in (s.a.s) örnek alınmasını gerektiren en önemli vasfı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İlahî vayhe muhatap olması
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber'in (s.a.s) Kur'ân-ı Kerîm dışında da vahiy aldığını doğrudan gösteren delillerden biridir?
Doğru Cevap: "D" Kur'ân'da Allah'ın, Hz. Peygamber'in iki eşi arasındaki gizli bir konuşmayı, Hz. Peygamber'e haber verdiğinin belirtilmesi
Soru Açıklaması
7.
Allahü Teâla’nın melek peygamber gönderilmesini isteyen inkârcıların isteğini reddetme nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Melek peygamberin insanlara örneklik etme gücünün olmaması
Soru Açıklaması
8.
Hz. Peygamber'in (s.a.s) kendi vasıflarını sayarken “muallim” ifadesini kullanması aşağıdakilerden hangisini haklı kılar?
Doğru Cevap: "A" Hz. Peygamber, Kur’an’ı insanlara aktarmanın yanında onu açıklamakla sorumludur.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi ihtisâben ve ittibâen yapıldığında karşılığında ecir alınabilecek sünnetlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Hz. Peygamber’in visâl orucu tutması
Soru Açıklaması
10.
“Cemaate Kur’an’ı en iyi okuyan imam olur. Şayet bu konuda denk durumda iseler sünneti en iyi bilenleri imam olur” hadis-i şerifi aşağıdakilerden hangisini göstermez?
Doğru Cevap: "C" Kur’an’ı en iyi okuyan kişinin dini hükümleri bilmese de imam olabileceğini
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi sahabenin hadis ilmine hizmetlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Hadisleri tedvin etmeleri
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi muksirûn sahâbîlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Abdullah b. Mesûd
Soru Açıklaması
13.
“Muhâtabın sözünü, maksadının hilâfı olmak üzere, bi’t-telakkî beklemediği tarzda cevap vermek” şeklinde tarif edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Üslûb-i hakîm
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi hadislerde görülen ihtilafların giderilmesinde uygulanan bir yöntemdir?
Doğru Cevap: "A" Tevakkuf
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi hadis ilminin temel unsurlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Hadislerin pozitif bilimlerle ilişkisinin kurulması
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in (s.a.s) dil, üslup ve anlatım özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Dolaylı anlatım kullanmaması
Soru Açıklaması
17.
Medine valisi Ebû Bekr b. Hazm (120/738)’a gönderdiği ve resmî anlamda ilk kez hadis toplama faaliyetini başlatan ferman hangi halifeye aittir?
Doğru Cevap: "E" Ömer b. Abdillazîz
Soru Açıklaması
18.
“İlim öğreten kimseye, onunla amel edenlerin kazandıkları sevabın aynısı verilir.” (İbn Mâce, İman 20, hadis no: 240)

İlgili rivayetlerin bütünü göz önüne alındığında yukarıdaki hadiste sözü edilen sevaba hak kazanmanın temel şartı aşağıdakilerin hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İlimle amel etme
Soru Açıklaması
19.
Hz. Peygamber (s.a.s), ilmin ortadan kalkışının aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleşeceğini bildirmiştir?
Doğru Cevap: "A" İlim sahiplerinin yok olması
Soru Açıklaması
20.
Kur’ân-ı Kerîm’in cem’i ve hadislerin resmen tedvîni öncelikle aşağıdaki endişelerden hangisine dayalı olarak gerçekleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "C" İlmin ortadan kalkması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.