Hadis
Büt 2019
1.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in (s.a.v) Kur’anî yaşantının görünür hale gelmesi için yaptıkları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Bütün hadislerinin yazılmasını emretmesi
Soru Açıklaması
2.
Hadis kaynakları aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi içermez?
Doğru Cevap: "D" Sahabe biyografileri
Soru Açıklaması
3.
Hadislerin mana ve maksadını anlamak ve hadislerden hareketle Hz. Peygamber’in (s.a.v) gayesini kavramayı konu edinen ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Fıkhü’l-hadîs
Soru Açıklaması
4.
"Benden gördüğünüz gibi namaz kılın" hadisi dikkate alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Kur'ân, İslamı yaşamak için yeterli bir kaynaktır.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi hadis metinlerinin ilk kelimelerinin birbirine yakınlığına göre ve yarı alfabetik metodla tasnif edilen ilk hadis musannefidir?
Doğru Cevap: "C" Şihab
Soru Açıklaması
6.
Hadis musannefâtı, aşağıdaki dini bilgi verilerinden hangisini içermez?
Doğru Cevap: "E" Nazariyat
Soru Açıklaması
7.
“Bir kısım insanları mağfiret beklentileri oyaladı. Böylesi; ‘Ben Rabbime hüsn-i zan besliyorum’ der, ama yalan söyler. Rabbine karşı iyi niyet besleseydi, iyi amel işlerdi.” ifadeleri aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "D" Hasan-ı Basrî
Soru Açıklaması
8.
Hadis terminolojisinde “ Hz. Peygamber’in beşeri yönünü, yaşama üslubunu ve şahsî hayatını konu edinen rivayetler bütünü” için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Şemâil
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi sünnetin, müsteşriklerin öncelikle bu alana yönelmesine sebep olan özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Hadislerin tevatüren nakledilmiş olması
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi hadis kaynaklarında bireysel ve toplumsal ahlaka dair hadislerin yer aldığı bölümlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" İstihsan
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi hadis ve sünnete dayanan ahlak sisteminin ana hedeflerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" Bireysel ve toplumsal çözülmenin önlenmesi
Soru Açıklaması
12.
Türkiye’de hadise yönelik sistemli tenkitler üzerinde en fazla etkili olan isim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Fazlurrahman
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi çağdaşçı yaklaşıma yöneltilen eleştirilerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Naslara lafızcı yaklaşılması
Soru Açıklaması
14.
Hz. Peygamber’in (s.a.s) örnek ve üstün ahlâkına dair gözlemini “Allah Resûlü’nün ahlâkı Kur’ân’dı.” ifadesiyle dile getiren sahabe aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hz. Aişe
Soru Açıklaması
15.
Osmanlı alimleri tarafından hadislerin yerini tespit etmek amacıyla sıkça başvurulan, hadislerin ilk bir ya da iki kelimesi zikredilerek sıralandığı kaynak aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" el-Cami’u’s-Sağîr
Soru Açıklaması
16.
Keşfü'l-hafâ'da hadis bulma metodu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Rivayetin ilk kelimesinden hareket etme
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdaki ilim dallarından hangisi hadis metinleri ile doğrudan ilgili değildir?
Doğru Cevap: "C" Ricalu’l-hadis
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi sened tenkidinin unsurlarından biridir?
Doğru Cevap: "A" Senedin muttasıl olması
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Konkordans'ın kullanım zorluklarından biridir?
Doğru Cevap: "C" Hadiste geçtiği halde müelliflerin gözünden kaçan kelime ve fiiller olması
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi sened tenkidinin sonuçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Hadislerin manasının belirlenmesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.