Hadis
Final 2019
1.
Aşağıdakilerden hangisi muksîrun sahabelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Ebû Ubeyde b. el-Cerrâh
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi sünnetin Kur’an yanındaki fonksiyonunu ifade eden kavramlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Tahrîf
Soru Açıklaması
3.
“Vahy-i gayri metluv” kavramıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlışır?
Doğru Cevap: "A" Bu kavramın kullanımı ilk olarak tabiin devrinde görülmektedir.
Soru Açıklaması
4.
Hadis ilminin iki temel unsurundan biri olan “rivâyetü’l-hadîs” ne demektir?
Doğru Cevap: "C" Hz. Peygamber’e ait olması
Soru Açıklaması
5.
I. İyi biliniz ki ilmin ortadan kalkması demek, ilim sahiplerinin yok olması demektir.
II. Allah, hakkında hayır dilediği kimseye dinhususunda derin anlayış verir.
III. İlim ancak saklandığı zaman kaybolur.
IV. İlim öğrenmek her Müslüman üzerine farzdır.

Yukarıdakilerden hangileri Hz. Peygamber’in (s.a.s) hadisidir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve IV
Soru Açıklaması
6.
Hz. Peygamber’in (s.a.s) hadisleri, Türklerin Müslüman olmasıyla birlikte ortaya konan ilk edebî eserlerden itibaren karşımıza çıkar.

Aşağıdakilerden hangisi bu eserlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Mir’âtü’l-Memâlik
Soru Açıklaması
7.
------- hadis terminolojisinde “ Hz. Peygamber’in (s.a.v) beşeri yönünü, yaşama üslubunu ve şahsî hayatını konu edinen rivayetler bütünü” için kullanılır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "A" Şemâil
Soru Açıklaması
8.
İslâm’da, Allah yolunda düşmana ilk ok atan, kemankeşlerin (okçuların) piri olarak kabul edilen sahabe aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Sa’d b. Ebî Vakkâs
Soru Açıklaması
9.
Hadis ve sünnete göre devlet yönetiminde temel ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Te’mîn-i maslahat ve tevzî-i adâlet
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın toplumsal karakterini ifade eden örneklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Kişiye özel fetva verilmesi
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi İslam çağdaşçılarının temel özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" İlmi gelenek ve usulleri muhafaza etmeleri
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi müsteşriklerin hadis tenkidinde dayandıkları metotlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Klasik hadis usulü
Soru Açıklaması
13.
İslam âlimleri tarafından kaleme alınan siyer eserlerini, müsteşriklerin yazdığı ve Hz. Peygamber’in (s.a.s) hayatını anlatan kitaplardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Siyer kitaplarının tarihi bilgiden çok bir Nebevî hayat modeli sunmayı amaçlaması
Soru Açıklaması
14.
Senedin ‘’muttasıl’’ olması ile kastedilen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Senedin kesintisiz olması
Soru Açıklaması
15.
------- hadis ilminde sözü sahibine dayandırma ulaştırma ya da nispet etme anlamına gelir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "A" İsnad
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi hadiste metin tenkidi ile ilgili ilimlerden biridir?
Doğru Cevap: "C" Nâsihu’l-hadis
Soru Açıklaması
17.
Şamile programında aranmak istenen kelimenin yazıldığı boşluğun karşısındaki "çek" işaretine basılmasının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sadece aranılan kelimeyi olduğu gibi arar.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.