Hadis
Vize 2019
1.
Aşağıdakilerden hangisi hadis mütalaa eden kişilere, derse başlamadan önce yapılması tavsiye edilen hususlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Ettahıyyatü okuyarak derse başlanması
Soru Açıklaması
2.
I. İttibâ
II. İçtihatlarından yalnız vahye dayananları
kabul etme
III. Ona yönelik sevgi ve saygı
IV. Kararlarına rıza göstermek

Yukarıdakilerden hangileri Hz. Peygamber (s.a.v) ile ilgili Kur’ân’da yer alan emirlerdendir?
Doğru Cevap: "E" I, III ve IV
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi modern dönemde dini düşünce ve uygulama konusunda yaşanan kargaşanın nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" İçtihat farklılıkları
Soru Açıklaması
4.
Hz. Peygamber’in (s.a.v) örnekliğinin evrensel olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Her an İlâhî kontrol altında olması
Soru Açıklaması
5.
Hz. Ebû Bekir ninenin mirası ile ilgili olarak Kur'an'-ı Kerîm'de bilgi bulamayınca Hz. Peygamber'in (s.a.v.) sünnetine başvurmuştur.

Bu durum dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Sahabiler, Hz. Peygamber'in sünnetine ittiba etmede titiz davranmışlardır.
Soru Açıklaması
6.
Hz. Peygamber'e (s.a.v) Kâbe'yi tavaf edeceğinin rüyada gösterilmesi aşağıdakilerden hangisini doğrulamaktadır?
Doğru Cevap: "A" Allah Resûlü’nün, Kur’an dışında da Allah’tan vahiy aldığını
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Allah Resûlü'nün (s.a.v) ümmetini yapmaktan nehyettiği konulardan biridir?
Doğru Cevap: "B" Bidate dalma
Soru Açıklaması
8.
Allah Resûlü'nün Veda Hutbesinden sonra "Burada bulunanlar bulunmayanlara sözlerimi ulaştırsın. Zira kendisine haber ulaştırılan birçok kimse onu ilk işitenden daha anlayışlı olabilir." ifadesi aşağıdakilerden hangisini doğrular?
Doğru Cevap: "E" Hz. Peygamber sünnetinin anlaşılıp hayata geçirilmesini arzulamıştır.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi çağdaş dönemde yaygın hale getirilen sünnet anlayışını en iyi şekilde betimler?
Doğru Cevap: "B" Sünnetin hayata aksettirilmesi mümkün olmayan bir ilkeler bütünü olarak algılanması
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi hadis uğruna yapılan yolculukların sonuçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Hadislerin tasnifi
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi ‘‘sünnet’’ kavramının anlamına dahil edilemez?
Doğru Cevap: "D" Alimlerin öngördüğü yaşam biçimi
Soru Açıklaması
12.
"Muksirûn" kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Binden fazla hadis rivayet eden yedi sahabeye verilen isimdir.
Soru Açıklaması
13.
------- hadisin söylenmesine sebep olan olay, onun doğru anlaşılmasına vesile olan durum/bağlam, taşıdığı aktüel değer, söylendiği zaman ve mekâna dair bilgi demektir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "D" Esbâbü vurûdi’l-hadîs
Soru Açıklaması
14.
Hadisle ilgili aşağıdaki müellif / eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" İbn Hacer / Meşâriku’l-envâr
Soru Açıklaması
15.
Hadis metninde geçen ve az kullanıldığından anlaşılması güç olan lafızları konu edinen kelimeler bilgisi olarak tanımlanan hadis ilmi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Garîbu’l-hadîs
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in (s.a.v) “Bu ilmi her nesilden âdil olanlar yüklenir...” diyerek işaret ettiği ilim ehlinin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" İlmi müslüman olmayanlara karşı korumaları
Soru Açıklaması
17.
Hz. Peygamber (s.a.v.) faydasız ilmi aşağıdakilerden hangisine benzetmiştir?
Doğru Cevap: "A" Allah yolunda infak edilmeyen hazineye
Soru Açıklaması
18.
------- hadislerin isnad zincirleri tetkik edilerek Hz. Peygamber’e (s.a.v) ulaşmasının ele alındığı hadis ilmidir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "A" Rivâyetü’l-hadîs
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.