Hadis
2019 Yaz Okulu
1.
Hz. Peygamber'in (s.a.s) kendini “öğretmen” olarak tanıtması aşağıdaki ifadelerin hangisiyle açıklanır?
Doğru Cevap: "D" Tebliğin teorik değil, pratik olması
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in (s.a.s) Kur’ân ayetlerini açıklamaya yönelik sorumluluklarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Tahlil
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Kütüb-i tis‘a’ yazarlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Farâbî
Soru Açıklaması
4.
Vali olarak tayin olduğu yere giderken bir sorunla karşılaştığında sırasıyla Kur’an, sünnet ve içtihad ile hükmedeceğini söyleyen Muaz b. Cebel nereye vali olarak atanmıştır?
Doğru Cevap: "A" Yemen
Soru Açıklaması
5.
I. Çok sayıda öğrenciye ulaşmaları
II. Yaşça büyük sahabeden hadis öğrenme imkânlarının olması
III. Hz. Peygamber’e (s.a.v) yakınlıkları
IV. Resmi görev almamaları

Yukarıdakilerden hangileri Abdullâh b. Abbâs ve Abdullâh b. Ömer gibi yaşca genç sahabenin çok hadis rivayet etmesinin nedenlerindendir?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
6.
Hadislerin isnad zincirleri tetkik edilerek Hz. Peygamber’e (s.a.v) ulaşmasının ele alındığı hadis ilmi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Rivâyetü’l-hadîs
Soru Açıklaması
7.
Hadis kaynakları aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi içermez?
Doğru Cevap: "D" Tâbiûn’un takrîrleri
Soru Açıklaması
8.
Hadisleri fehm ve istinbat yöntemleriyle ele alan hadis ilmi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Dirâyetü’l-hadîs
Soru Açıklaması
9.
I. İyi biliniz ki ilmin ortadan kalkması demek, ilim sahiplerinin yok olması demektir.
II. Allah, hakkında hayır dilediği kimseye din hususunda derin anlayış verir.
III. İlim ancak saklandığı zaman kaybolur.

Yukarıdakilerden hangileri Hz. Peygamber’in (s.a.s) hadisidir?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
10.
Hz. Peygamber’in (s.a.v) hadisine göre aşağıdakilerden hangisi “yolun hakları”ndan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Yolu genişletmek
Soru Açıklaması
11.
İlimle ilgili olarak Kur’an ayetlerinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Âlimin peygamber varisi olduğu
Soru Açıklaması
12.
Hadis terminolojisinde “Hz. Peygamber’in beşeri yönünü, yaşama üslubunu ve şahsî hayatını konu edinen rivayetler bütünü” için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Şemâil
Soru Açıklaması
13.
Hz. Peygamber (s.a.s) tarafından çizilen ve ekseninde Kur'an olan yol haritasına ------- adı verilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "E" sünnet
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi çağdaşçı yaklaşıma yöneltilen eleştirilerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Naslara lafızcı yaklaşılması
Soru Açıklaması
15.
“Kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmezse diliyle onu değiştirsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle ona öfke duysun. Bu, imanın en zayıf derecesidir.” (Müslim, İmân, 78, hadis no: 186; İbn Mâce, Fiten, 20,hadis no: 4149)

Yukarıda verilen hadis toplumsal ahlaka yönelik aşağıdaki hangi konuyu ele alır?
Doğru Cevap: "E" Sosyal denetim
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Hint alt kıtasındaki İslami çağdaşlaşma hareketlerinin öncülerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Seyyid Ahmed Han
Soru Açıklaması
17.
İçeriğinde ilk kelimesinden hareketle hadisleri sıralayan ve Suyuti tarafından kaleme alınan eser aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" el-Câmi‘u’s-sağîr
Soru Açıklaması
18.
Hadis ilminde ‘‘sözü sahibine dayandırma’’ anlamına gelen terim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İsnad
Soru Açıklaması
19.
Hadisi belli rivâyet lafızlarıyla nakletmeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Eda
Soru Açıklaması
20.
Osmanlı alimleri tarafından hadislerin yerini tespit etmek amacıyla sıkça başvurulan, hadislerin ilk bir ya da iki kelimesi zikredilerek sıralandığı kaynak aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" el-Cami’u’s-Sağîr
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.