Hadis
Deneme Ara Sınavı 2
1.

Hz. Ömer ne zaman mecûsilerden cizye almayı kabul etti?

Doğru Cevap: "D" Hz. Peygamberin cizye aldığını duyunca
Soru Açıklaması

Hz. Ömer, Abdurrahman b. Avf’ın "Hz. Peygamber, Hecer mecûsilerinden cizye alıyordu" sözünü işitinceye kadar mecûsilerden cizyeyi kabul etmemişti (Buhârî, Cizye 1, Hadis no: 3156–57). 

2.

Tebliğin erken dönemlerinde Necaşi’nin "Sizi atalarınızdan ayıran bu din nedir?" sorusuna cevap veren sahâbe aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Cafer b. Ebî Talib  
Soru Açıklaması

Müslümanların sözcüsü olarak Necaşi’nin "Sizi atalarınızdan ayıran bu din nedir?" sorusuna karşı Cafer b. Ebî Tâlib’in söyledikleri güzel bir şekilde ifade etmektedir. O, Necaşi’ye karşı şöyle demişti:

Ey Melik! Biz câhil bir topluluktuk, putlara tapar, ölü eti yer, şehvetimize uyar, akraba ve komşuluk hakkı gözetmezdik. Güçlülerimiz zayıflarımızı ezerdi. Biz bu haldeyken Allah bize içimizden soyunu, doğruluğunu, güvenilirliğini, iffetini bildiğimiz bir elçi gönderdi. O bize tek ilah olan Allah’a kulluk etmemizi, atalarımızın ve bizim taptığımız taşlara ve putlara tapmamamızı emretti. Hz. Peygamber (s.a.v.) bize doğru söylemeyi, emanete riayet etmeyi, akrabayı ve komşuyu gözetmeyi öğretti. Haramlardan uzak durmayı, şehvetimize uymamayı, iftiradan kaçınmayı, yetim malı yememeyi ve iffetli kadınlara zina iftirasında bulunmamayı emretti. Biz onun söylediklerini tasdik edip, Allah’tan getirdiklerine iman ettik. Haram kıldıklarını haram, helâl dediklerini de helâl kabul ettik (İbn Hişâm, Sîre, I, 250).

3.
Allah Resûlü, Kur’ân’ın ilk örnek uygulayıcısıdır. Peygamber’in görevi sadece Kur’ân’ı tebliğ etmektir. Peygamberin söz, davranış ve onayları İlâhî kontrol altında gerçekleşmiştir.

Yukarıdaki ifadelerin hangisi veya hangileri Hz. Peygamber ile Kuran’ın bütünlüğünü göstermektedir?

Doğru Cevap: "A" I ve III  
Soru Açıklaması

Onun sünneti/hadisleri ve yaşayış tarzı iyi bilinmeden Kur’ân’ın İlâhî iradeye uygun biçimde anlaşılması mümkün değildir. Dolayısıyla, onun sünnetini farklı mülâhazalarla devre dışı bırakmak, “Peygamber’in görevi sadece Kur’ân’ı tebliğ etmektir” demek, Allah’a ve Kur’ân’a bir bütün olarak gerçek mânâda inanmanın gereğini yapmamak demektir. Allah Resûlü, Kur’ân’ın ilk örnek uygulayıcısı sıfatıyla her an Allah Teâlâ’nın izni ve gözetimi altında hareket etmekteydi. Gerek doğrudan, gerekse dolaylı olarak vahye muhatap idi. Kendisine ait söz, davranış ve onaylar da aynı derecede İlâhî kontrol altında idi. Dolayısıyla onun yaşantısı kendi zamanıyla kayıtlı değil bütün zamanlar için geçerlidir. Din, Allah’ın bildirmesi ve Resûlünün açıklaması ve uygulamasıyla meydana gelmiş bir bütündür. Sadece Kur’ân âyetlerinden hareketle kurgulanan bir din, pek çok farklı örnekte görüldüğü üzere, kaos üretir ve modellik etme özelliğine sahip olamaz.

4.

Şâtıbî'nin, Kur’ân’ın ancak Sünnetle bir bütün hâlinde doğru anlaşılabileceği ve Sünnetin Kur’ân üzerinde hâkim konumda olmasının muhtemel anlamları için yazdığı eserinin adı nedir?

Doğru Cevap: "E" El-Muvâfakât
Soru Açıklaması

Kur’ân’ın ancak Sünnetle bir bütün hâlinde doğru anlaşılabileceği ve Sünnetin Kur’ân üzerinde hâkim konumda olmasının muhtemel anlamları için Şâtıbî el-Muvâfakât'ini yazmıştır.

5.

"Ben Resûlullah’ın bir şey yaptığını gördüğüm zaman mutlaka onu yaparım" diyen halife kimdir?

Doğru Cevap: "A" Hz. Ebubekir
Soru Açıklaması

Hz. Ebû Bekir, Resûlullah’ın mirası konusundaki tavrını açıklarken "Ben Resûlullah’ın bir şey yaptığını gördüğüm zaman mutlaka onu yaparım" diyerek Peygamber Efendimizin (s.a.v.) sünnetine bağlılığını ifade etmişti.

6.

İslam’ın dünya görüşünün tasvir ettiği ilmin aşağıdaki özelliklerden birini taşıması gerekmez?

Doğru Cevap: "C"   Akıl kullanılarak ulaşılma
Soru Açıklaması

Kur’ân ve Sünnet’in çizdiği çerçeveye göre, vahyin aydınlığında aklını kullanarak bilgiye ulaşma çabası içine giren bir ilim adamı, tarafsızlık ve objektiflik adına elde ettiği bilgiye lâkayt kalan kimse değildir. Onun bilgisi, vahiyle gelen mutlak ilim ile kaynaşmış sadece zihnî bir durum değil, aynı zamanda davranışlara ve hayata da yansıyan/yansıması gereken zihnî bir varoluş düzeyidir. İslâm’ın dünyagörüşü bu niteliği, ilmi ile âmil olan âlim (bilgisini eyleme dönüştüren bilgin) ifadesinde bütünleştirmiştir. Tek başına bilgi, yaşantıya dönüştürülmediği sürece bir değer taşımaz ve câhillik sıfatını ortadan kaldırmaz. Üstelik bilginin, “faydasız olmama”, “Allah’ın rızası dışında başka bir gaye ile tahsil edilmeme” ve “kötüye kullanılmama” boyutu da vardır (Ebû Dâvud, İlim 12, hadis no: 3664; Tirmizî, İlim 6, hadis no; 2655; Dârimî, Mukaddime 34, hadis no: 377).

7.

Peygamberin Kur'an dışında da vahiy aldığını gösteren olayda ön planda olan zevcesi kimdir?

Doğru Cevap: "B" Hz. Hafsa
Soru Açıklaması

Hz. PEygamber'in Hz. Hafsa'yla paylaştığı bir sırrı Hz. Aişe ile paylaşması Allah tarafından Vahy-i gayr-ı metlüv ile bildirilmiştir.

8.

Tebük Gazvesi’ne katılamayacak kadar fakir olup yaptığı fiil yüzünden hakkında ayet inenlerden biri olan Irbâd  b. Sâriye ve onun gibilere İslam tarihinde ne denmiştir.

Doğru Cevap: "C" Ağlayanlar  
Soru Açıklaması

Irbâd  b.  Sâriye’nin  Tebük  Gazvesi’ne  katılamayacak  kadar  fakir olduğu  ve  bu  yüzden  gözyaşı  döktüğü  anlaşılmaktadır.  İslâm  tarihinde  bu kimselere  “Bekkâûn/ağlayanlar”  denir. 

9.

Hadis ilminin iki temel unsurundan biri olan  “dirâyetü’l-hadîs” ne demektir?

Doğru Cevap: "E"   Doğru anlaşılması ve yorumlanması
Soru Açıklaması

Hadislerin Hz. Peygamber’e –sallallâhü aleyhi ve sellem- âidiyeti meselesi ile onların doğru anlaşılması ve yorumlanması, hadis ilminin iki temel unsurudur.  Bu  iki  unsurun  birincisi  rivâyetü’l-hadîs, ikincisi  ise  dirâyetü’l-hadîs ilmi  adını  alır.

10.

Enâm suresi 7. ayete göre Kur’ân kâğıtta yazılı bir kitap hâlinde gönderilseydi inanmayan kimseler ne derdi?

Doğru Cevap: "D" Sihir derlerdi.
Soru Açıklaması

Kur’ân kâğıtta yazılı bir kitap hâlinde gönderilseydi (Enâm 6/7) inanmayan kimseler ona yine apaçık bir sihir diyeceklerdi. Kitabın mânâ ve ahkâmının açıklanması bu sebeple gerekli olup, iniş ve uygulanışı eş zamanlı olarak gerçekleşmeliydi. Hz. Peygamber’in âyetleri açıklaması bundan dolayı gerekliydi.

11.

“Kendilerine kitap verilenlerden Allah’a ve âhiret gününe inanmayan, Allah ve Resûlü’nün haram kıldığını haram saymayan ve hak dini kendilerine din edinmeyen kimselerle, küçülerek elleriyle cizye verinceye kadar savaşın." (Tevbe, 9/29) ayeti Hz. Peygamber’e ve onun sünnetine uyulması gerektiğine dair âyetlerden hangi gruba girmektedir?

Doğru Cevap: "D" Allah’ın Resûlü’ne helâl ve haram kılma yetkisi verdiğini belirten âyetler  
Soru Açıklaması

Resûlullah’ın (s.a.v.) haram ve helâl koyma yetkisine sahip olduğunu kabul etmek, Allah’ın, Resûlü’ne verdiği otoriteye itaat etmek anlamındadır. Nitekim başka bir âyette bu otoriteyi tanımayanlara yapılması gereken işlem şu şekilde anlatılmaktadır: “Kendilerine kitap verilenlerden Allah’a ve âhiret gününe inanmayan, Allah ve Resûlü’nün haram kıldığını haram saymayan ve hak dini kendilerine din edinmeyen kimselerle, küçülerek elleriyle cizye verinceye kadar savaşın." (Tevbe, 9/29). Âyette görüldüğü gibi ehli kitapla savaşmayı gerektiren hallerden birisi de Hz. Peygamber’in (s.a.v.) Allah tarafından kendisine verilen otoritesini tanımıyor olmalarıdır.

12.

Necaşi’nin “Sizi atalarınızdan ayıran bu din nedir?” sorusuna yanıt veren sahabi kimdir?

Doğru Cevap: "B"   Cafer b. Ebî Tâlib
Soru Açıklaması

Ona  inananlar  Hz.  Muhammed’in (s.a.v.) uygulamalarını takip etmiş, hayatlarını buna göre şekillendirmişlerdir. Bu  durumu,  müslümanların  sözcüsü  olarak  Necaşi’nin  "Sizi  atalarınızdan ayıran bu din nedir?" sorusuna karşı Cafer b. Ebî Tâlib’in söyledikleri güzel bir şekilde ifade etmektedir.   

13.

Görünüşte manaları birbirleriyle çelişen ancak dikkatle incelendiğinde araları uzlaştırılan ve zıtlık probleminin çözüm yolları gösterilen hadisleri konu alan hadis ilmi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" İhtilâfü’l-Hadîs
Soru Açıklaması

İhtilâfü’l-hadîs ilmi, görünüşte manaları birbirleriyle çelişen ancak dikkatle incelendiğinde araları uzlaştırılan ve zıtlık probleminin çözüm yolları gösterilen hadisleri konu alır.

14.

Hadis ve Sünnet aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?

Doğru Cevap: "D" İttihad
Soru Açıklaması

Hadis ve Sünnet; itikad, ibadet, muâmelât ve ukûbâta dair bütün dînî bilgileri kapsadığından, Akâid de Fıkıh da esasen onun içindedir, onun ürünüdür.

15.

Hangisi “Hadislerde ilim-amel konusu üzerinde” önemle duran   Endülüs’lü  muhaddis  İbn  Abdilberr’in eseridir?

Doğru Cevap: "A" Câmiu Beyâni’l-İlmi ve Fadlih
Soru Açıklaması

Kur’ân  âyetlerinde  ilmin  ve  âlimlerin  faziletine,  sâlih  amellere  sarılmanın gerekliliğine ağırlık verilirken, Hz. Peygamber’in hadislerinde bunlara ilave olarak ilimle amel konusunun üzerinde önemle durulduğunu farketmekteyiz. Erken  dönem (mütekaddim) muhaddislerden Ebû Bekr Muhammed b. el-Hüseyn el-Âcurrî (v.  360/971)’nin  “Ahlâku’l-Ulemâ”  adlı  eseri başta  olmak  üzere,  Hatîb-i Bağdâdî’nin  “İktizâu’l-İlmi’l-Amel”  ve  “el-Câmiu  li  Ahlâki’r-Râvî”sinde, onunla  aynı  yıl  vefat  eden  Endülüs’lü  muhaddis  İbn  Abdilberr’in  “Câmiu Beyâni’l-İlmi ve Fadlih”inde ve daha sonra Selçuklu devri muhaddislerinden İbn Asâkir (v. 571/1176)’in “Zemmü men lâ Ya’melü bi İlmih” adlı kitabında bu konuya özel bir yer ayırdığı görülmektedir.

16.

Hangisi Enes b. Mâlik (r.a.)’in Hz. Peygamber (s.a.v.)’den rivâyet ettiği bir hadis-i şerife göre , kıyâmetin öncüsü olan alâmetlerden değildir?

Doğru Cevap: "E" Ahlakın kaldırılması
Soru Açıklaması

Enes b. Mâlik (r.a.)’in Hz. Peygamber (s.a.v.)’den rivâyet ettiği bir hadis-i şerifte, kıyâmetin öncüsü olan alâmetlerden ilk ikisi; “ilmin azalması/kaldırılması” ve “cehâletin yerleşmesi/yayılması” olarak bildirilir.

17.
İslâm coğrafyasının muhtelif kısımlarında ilim geleneklerinin teşekkülü Yeni fetihlere zemin hazırlamak Hadis ve sünnetin öğrenilen ve öğretilen bir kaynak olduğunun ortaya konulması

Hadis uğruna yapılan yolcukların neticeleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bir arada verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" I ve III  
Soru Açıklaması

Hadis tarihini konu edinen kitapların, sahâbenin hadis uğruna yaptığı ve sonraki nesilde sistemleşen, hadis ıstılahındaki adı ile “er-rıhle fî talebi’lhadîs/hadis uğruna yapılan seyahatler”e özel bir bölüm tahsîs ettiği görülür. Sahâbenin söz konusu yolculukları, hadislerin İslâm coğrafyasının muhtelif kısımlarına ulaşması ve bu bölgelerde ilim geleneklerinin teşekkülü açısından hayatî bir rol oynamıştır. Hadis uğruna yapılan yolculuklar, meydana getirdikleri çok önemli neticelerin ötesinde, sünnetin mahiyetine dair birtakım ipuçları da (karîne) içermektedir. Zira söz konusu yolculuklar hadis ve sünnetin öğrenilen ve öğretilen, peşine düşülen, uğruna büyük fedakârlıklarda bulunulmaya değer bir kaynak olduğunu göstermiştir.

18.

''Allah’a itaat edin, Resûlüne itaat edin. Eğer sırt dönerseniz bilin ki Peygamber kendi görevinden siz de kendi yükümlülüğünüzden sorumlu olursunuz. Fakat ona itaat ederseniz doğru yolu bulursunuz. Yoksa Peygamber’in (s.a.v.) görevi açıkça tebliğ etmekten başka bir şey değildir'' ayeti hangi surede geçmektedir?

Doğru Cevap: "B" Nur
Soru Açıklaması

''Allah’a itaat edin, Resûlüne itaat edin. Eğer sırt dönerseniz bilin ki Peygamber kendi görevinden siz de kendi yükümlülüğünüzden sorumlu olursunuz. Fakat ona itaat ederseniz doğru yolu bulursunuz. Yoksa Peygamber’in (s.a.v.) görevi açıkça tebliğ etmekten başka bir şey değildir'' ayeti Nur Suresinde geçmektedir.

19.

Hangisi ihtilafa düşülünce Kur’an’a göre (Nisa4/65) başvurulacak yegane otoritedir?

Doğru Cevap: "E" Hz. Peygamber
Soru Açıklaması

Hadisler  dikkate  alınmadan  Kur’ân’ın  anlaşılmaya  çalışılması  durumunda, önü  alınamayacak  ihtilâfların  ortaya  çıkacağı,  dinin  bir  kaos  yumağına dönüşeceği,  toplum  ile  dinî  dayanakları  arasındaki  irtibatın  zayıflayacağı ortadadır. İhtilâfa düşülünce başvurulacak yegâne otoritenin Hz. Peygamber olduğunun bizzat Kur’ân’da ifade edilmesi (Nisâ 4/65) bu sebepledir.

20.

Allah Resulünün varlığı ve rehberliği hangisini sağlamıştır?

Doğru Cevap: "D" ilahi emirleri gözle görülür bir şekilde tebliğ etmiştir.
Soru Açıklaması

İlahi emirlerin gözle görülür şekilde işlerliğinin ve sunumunun imkanı Allah resulünün varlığıyla mümkün olmuştur.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.