Hadis
Deneme Ara Sınavı 7
1.

Fıkhü’l-hadîs, “hadislerin mana ve maksadını anlamak ve hadislerden hareketle Hz. Peygamber’in gayesini kavramak" manasına gelir. Hadislerin anlaşılmasını ve onlardan hüküm çıkarılmasını konu edinen bu ilim dalı, .......................... tarafından “Fıkhü’l-hadîs, bu ilimlerin semeresidir. Dinin, varlığını devam ettirebilmesi de fıkhü’l-hadîse bağlıdır” diye nitelendirilir.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Doğru Cevap: "A" Hâkim Nîsâbûrî 
Soru Açıklaması

Fıkhü’l-hadîs, “hadislerin mana ve maksadını anlamak ve hadislerden hareketle Hz. Peygamber’in gayesini kavramak" manasına gelir. Hadislerin anlaşılmasını ve onlardan hüküm çıkarılmasını konu edinen bu ilim dalı, Hâkim Nîsâbûrî (v. 405/1014) tarafından “Fıkhü’l-hadîs, bu ilimlerin semeresidir. Dinin, varlığını devam ettirebilmesi de fıkhü’l-hadîse bağlıdır” diye nitelendirilir.

2.

Hangisi Hz. Peygamber’in Kur’an’ı sadece tebliği edici değil aynı zamanda açıklayıcısı olduğunu ifade eden kavramdır?

Doğru Cevap: "C"   Mübeyyin
Soru Açıklaması

Allah Resûlü Kur’ân’ın sadece tebliğ edicisi/ulaştırıcısı değil aynı zamanda beyân edicisi  (mübeyyin), açıklayıcısıdır.   

3.

Muvatta kimin eseridir?

Doğru Cevap: "C" Mâlik b. Enes
Soru Açıklaması

 Muvatta, Mâlik b. Enes’in hadis kitabıdır.

4.

Hakikatin ortaya çıkması için yapılan tartışmaların esaslarını inceleyen ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Münâzara
Soru Açıklaması

Bir disiplin olarak münâzara, hakikatin ortaya çıkması için yapılan tartışmaların esaslarını inceler. Bilgi ve bilinç seviyesi, hakikati tesbit fikrinde olmak, konuşmayı kısa tutup muhâtaba söz hakkı vermek, muhâtaba değer vererek saygılı davranmak, gülme, alay, öfke, hiddet ve hakaret gibi olumsuz tutum ve davranışlardan sakınmak, bu esasları teşkil eder.

5.
“İlim”le ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Amelden sonra, ihla^stan önce gelir.
Soru Açıklaması
6.

Hz. Osmân’ın halîfeliği döneminde hacc-ı  temettu  ve  hacc-ı  kırâna  izin  vermemesi  kendisine  sorulunca  “Biz kimsenin sözüne dayanarak, Peygamber’in (s.a.v.) sözünü bırakacak değiliz” diyen sahabi kimdir?

Doğru Cevap: "E"   Hz. Ali
Soru Açıklaması

Yöneticiler karşısında dahi bildiği şekliyle sünneti uygulamaktan vazgeçmemenin başka bir örneğini ise Hz. Ali, Hz. Osmân’ın halîfeliği döneminde hacc-ı  temettu  ve  hacc-ı  kırâna  izin  vermemesi  kendisine  sorulunca  “Biz kimsenin sözüne dayanarak, Peygamber’in (s.a.v.) sözünü bırakacak değiliz” diyerek sergilemiştir.  

7.

Naklettiği hadise muhalif hareket etmekte ısrar ettiğini gördüğü yakınına “Sana Allah Resûlü’nün bu yaptığın şeyi yasakladığını naklediyorum ve sen hâlâ yapmaya devam ediyorsun. Seninle asla konuşmayacağım'' diyen sahâbe kimdir? 

Doğru Cevap: "B" Abdullâh b. Mugaffel
Soru Açıklaması

Abdullâh b. Mugaffel naklettiği hadise muhalif hareket etmekte ısrar ettiğini gördüğü yakınına “Sana Allah Resûlü’nün bu yaptığın şeyi yasakladığını naklediyorum ve sen hâlâ yapmaya devam ediyorsun. Seninle asla konuşmayacağım'' demiştir.

8.

1907 tarihli “İlahiyatçı” isimli yağlıboya tablo kimindir?

Doğru Cevap: "C" Osman Hamdi Bey
Soru Açıklaması

1907 tarihli “İlahiyatçı” isimli yağlıboya tablo Osman Hamdi Bey'e aittir.

9.

Hadis ile fıkıh arasındaki ilmi ilişkiyi gösterme noktasında Hadis âlimi el-A’meş’in (v. 148/765), Fıkıh âlimi İmam Ebû Hanîfe’ye (veya Ebû Yûsuf’a) ettiği hitap önemlidir. Aşağıdakilerden hangisinde bu hitab yer almaktadır?

Doğru Cevap: "A" “Sizler doktorsunuz, bizler ise eczacıyız!”  
Soru Açıklaması

Hadis âlimi el-A’meş (v. 148/765), İmam Ebû Hanîfe’ye (veya Ebû Yûsuf’a) şöyle hitap eder: “Sizler doktorsunuz, bizler ise eczacıyız!”. Bu sözden yola çıkarak mutlak anlamda fakihlerin birer doktor, hadisçilerin de birer eczacı oldukları söylenmemelidir. Hadis tarihi, doktor vasfına sahip hadisçi örnekleriyle doludur. Burada verilen mesaj, daha ziyade, ictihad ve istinbat melekesi olmadığından hıfzettiği hadisler üzerinde düşünmeyen, kendini yalnız râvi ve nakilci olarak gören hadisçiye yöneliktir. Böyle bir hadisçi, nasıl fıkıh/dirâyet açısından zayıf kalıyorsa, rivâyet bakımından güçlü altyapısı olmayan bir fakihin de aynı şekilde zayıf kalması kaçınılmazdır. Ebû Arûbe el-Harrânî (v. 318/930), “Fakih, hadis sahibi olmadığı zaman topal olur” derken bu noktayı vurgular.

10.

Allah, Kur’ân-ı Kerîm’i de tek başına kullarına göndermemiş onu hayata geçirecek ve nasıl uygulanacağını bizatihî kendi tatbikâtıyla gösterecek bir ............ göndermiştir. 

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Doğru Cevap: "D" Peygamber
Soru Açıklaması

Allah, Kur’ân-ı Kerîm’i de tek başına kullarına göndermemiş onu hayata geçirecek ve nasıl uygulanacağını bizatihî kendi tatbikâtıyla gösterecek bir peygambere; Hz. Muhammed’e (s.a.v.) vahyetmiştir. Bu durum, mü’minler için büyük bir kolaylık sağladığı gibi, vahyin uygulanabilir olmasını göstermesi açısından da önemlidir.

11.

Hadis usûl ilminin ilk sistematik mahsüllerinden sayılan el-Muhaddisü’l-fâsıl adlı eserinin hemen girişinde, yaşadığı coğrafyada ehl-i hadis ile ehl-i fıkhı karşı karşıya getiren dengesizliği, yani bazı râvilerin dirâyetten kopuk salt bir rivâyet, bazı fakihlerin de rivâyetten uzak salt bir dirâyet anlayışını eleştirerek söz konusu çözüm yolunu öneren hadisçi kimdir?

Doğru Cevap: "D" Râmhürmüzî
Soru Açıklaması

Hadis-fıkıh ilişkisinde kurulması gereken denklemin ve problemlere çözüm yolu gösteren yöntemin altını çizen bu tesbit Râmhürmüzî’ye aittir. O, hadis usûl ilminin ilk sistematik mahsüllerinde sayılan el-Muhaddisü’l-fâsıl adlı eserinin hemen girişinde, yaşadığı coğrafyada ehl-i hadis ile ehl-i fıkhı karşı karşıya getiren dengesizliği, yani bazı râvilerin dirâyetten kopuk salt bir rivâyet, bazı fakihlerin de rivâyetten uzak salt bir dirâyet anlayışını eleştirerek söz konusu çözüm yolunu önerir.

12.

Hangisi Müsteşriklerin Hz. Peygamber’in (s.a.v.)  sünnetinin  bağlayıcılığı  konusunu  araştırırken hadis  kaynaklarında sık sık düştüğü hatadır?

Doğru Cevap: "C" Nebevî sünnet  
Soru Açıklaması

Müsteşriklerin sık sık düştüğü bir diğer hata da Hz. Peygamber’in (s.a.v.) sünnetinin  bağlayıcılığı  konusunu  araştırırken,  hadis  kaynaklarında  sadece “Nebevî  sünnet”  terkibini  aramaları,  bir  nevi  kelime  arkeolojisi  üzerinden neticeye varmaya çalışmalarıdır. Hâlbuki terim, tasavvur, kavram arasındaki ayrımın  farkında  olanların  da  teslim  edeceği  üzere,  Hz.  Peygamber’e doğrudan  atıfların  bulunması  şart  koşulmaksızın,  haberlerin  tamamı  bütüncül/küllî  bir  bakışla  okunduğunda  Resûlullah’ın  (s.a.v.)  sünneti  ifadesinin kullanılmadığı  durumlarda  dahi  kastedilen  mananın  Nebevî  sünnet  olduğu anlaşılacaktır.  

13.

Hangisi “Bir  râvinin  herhangi  bir musannif  veya  hocanın  kendi  el  yazısıyla  yazılmış  kitabını  veya  bazı hadislerini  ihtiva  eden  mecmuasını  bulup  ele  geçirmesi” anlamında kullanılan kelimedir?

Doğru Cevap: "D" Vicâde  
Soru Açıklaması

Vicâde,  hadis öğrenme  (tahammül)  yollarından  birisidir  ve  bir  râvinin  herhangi  bir musannif  veya  hocanın  kendi  el  yazısıyla  yazılmış  kitabını  veya  bazı hadislerini  ihtiva  eden  mecmuasını  bulup  ele  geçirmesi  manasına  gelir. Ayrıca, vicâde kelimesinin sıfatı olarak zikredilen ve “güzel” diye çevrilen “ceyyid” kelimesi de sahih ve makbül anlamında teknik bir terimdir.

14.

Aşağıdaki yazar-eserlerden hangisi fikhü’l-hadîs ilmine yönelik çalışmalar arasında değildir?

Doğru Cevap: "C" BeyhakÎ-Hüsrevcird 
Soru Açıklaması

Ebû Ca’fer Tahâvî’nin (v. 321/933) Şerhu ma‘âni’l-âsâr, İbn Hazm’ın (v. 456/1063) el-Muhallâ, İbn Abdilberr’in (v. 463/1070) et-Temhîd, Şâh Veliyyullah ed-Dihlevî’nin (v. 1176/1762) Huccetullâhi’l-bâliğa adlı eserleri, fikhü’l-hadîs ilmine yönelik çalışmalar arasındadır.

15.

Sonraki zamanlarda ve günümüzde Allah Resulüne itaat ............ ile mümkündür.

boşluğa gelecek kavram/kavramlar hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "B" bize miras bıraktığı sünnete uymakta
Soru Açıklaması

boşluğa bize miras bıraktığı sünnete uymakla cümlesi ile doldurulmalıdır.

16.

Muksirûn ne demektir?

Doğru Cevap: "E" Çok hadis rivâyet eden sahâbî
Soru Açıklaması

Çok hadis rivâyet eden sahâbîlerin (Muksirûnun) her birinin hadis öğrenme iştiyâkını açıkça ortaya koyan ve kaynaklarda defalarca geçen hâdiseler mevcuttur. Bu rivâyetlerin ortak noktası, sahâbenin hadisle meşguliyetinin tesadüfî olmadığını, bilâkis hadis taleplerinin bilinçli olduğunu açıkça ifade etmesidir.

17.

Seferî namazını bulamadığından yakınan bir şahsa “Ey  kardeşim!  Biz  hiçbir  şey bilmiyorken Allah bize Muhammed’i -sallallâhü aleyhi vesellem- gönderdi. O ne yaptıysa biz de aynısını yapıyoruz” diyen sahabi kimdir?

Doğru Cevap: "D"   Abdullah b. Ömer
Soru Açıklaması

Abdullah b. Ömer’in, Kur’ân’da mukimken kılınan namaz ile korku namazını bulup da seferî namazını bulamadığından yakınan bir şahsa verdiği  cevap  sahâbe  gözünde  Hz.  Peygamber’in  (s.a.v.)  konumunu  ve algısını göstermesi bakımından önemlidir: “Ey  kardeşim!  Biz  hiçbir  şey bilmiyorken Allah bize Muhammed’i -sallallâhü aleyhi vesellem- gönderdi. O ne yaptıysa biz de aynısını yapıyoruz”.

18.

Çağımızda anlama konusundaki farklılıklar .......... dair gerekli ilmi alt yapı eksikliklerinden kaynaklanmaktadır.

boşluğa gelecek kavram/kavramlar hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" Usüle
Soru Açıklaması

boşluğa usule kavramı getirilmelidir.

19.
Sünnet için aşağıdaki kavramlardan hangisinin kullanılması yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Vahy-i metlüv
Soru Açıklaması
20.

Hangi konuda Abdullâh b. Ömer oğluna “Ben sana Resûlullâh’tan hadis naklediyorum, sen hâlâ men edeceğini söylüyorsun” diyerek kızdığı bilinmektedir?

Doğru Cevap: "B" Hanımların mescide gitmekten men edilmemesi  
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber’in (s.a.v.) sünneti ve hadisleri söz konusu olduğunda etrafındaki insanların da aynı hassasiyeti göstermelerini talep etmişlerdir. Abdullâh b. Ömer’in (r.anhümâ), Hz. Peygamber’in hanımların mescide gitmekten men edilmemesine dair emrine itiraz eden oğluna “Ben sana Resûlullâh’tan hadis naklediyorum, sen hâlâ men edeceğini söylüyorsun” diyerek kızdığı ve ağır sözlerle  azarladığı  bilinmektedir.  

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.