Hadis
Deneme Final Sınavı 11
1.

el-Mu’cemü’l müfehres li elfazi’l-hadis adıyla da bilinen ve tamamlanması elli yıldan fazla süren bu eserin adı nedir?

Doğru Cevap: "E"   Concordance
Soru Açıklaması

Tamamlanması elli yıla yakın bir zaman süren ,adı geçen eserin diğer bir adı Concordance’dir.

2.

Hz. Peygamberin sözü, fiili, takriri yani, sahâbenin yaptığını görüp de reddetmediği tutum ve davranışları, yaratılışı (fıtrî-fizyolojik özellikleri) veya ahlâkı ile ilgili intikal eden her türlü bilgiye ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Hadis
Soru Açıklaması

Hadis, Hz. Peygamberin sözü, fiili, takriri yani, sahâbenin yaptığını görüp dereddetmediği tutum ve davranışları, yaratılışı (fıtrî-fizyolojik özellikleri) veyaahlâkı ile ilgili intikal eden her türlü bilgi demektir. Doğru yanıt A'dır.

3.
Beden-Ruh Kan-Toprak Madde-Mana Akıl-Gönül

Hadis ve sünnete göre, devletin yönetimi ve siyasetin yürütülmesi, yukarıda ifade edilen hangi işbirlikleri temeline dayanır?

Doğru Cevap: "E"   I, III ve IV
Soru Açıklaması

Öncelikle işaret edilmelidir ki, toplumun sağlık, güvenlik gibi ihtiyaçlarının karşılanması, onların düzenlenmesi ve denetlenmesi için bir kurum olarak devlet gerekir. Bir milletin veya ümmetin örgütlenmiş şekli demek olan devleti ayakta tutan unsurların yönetim, adalet, maliye, âlimler-aydınlar ve ordu olduğu bilinen bir husustur. Hadis ve sünnete göre, devletin yönetimi ve siyasetin yürütülmesi, beden-ruh, akıl-gönül, madde-mana işbirliği temeline dayanır. Bizzat Hz. Peygamber tarafından kurulan ve tebaası Müslümanlar, Yahudiler ve putperest Araplardan oluşan Medine şehir-devleti, böyle bir temel üzerine kurulur.

4.
Hadisin sened veya metin açısından diğer rivâyetlere aykırılık taşımasına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Şaz
Soru Açıklaması
Şaz, hadisin sened veya metin açısından diğer rivâyetlere aykırılık taşımasıdır.
5.

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde muhaddislerin hadisler üzerine çalışırken nasıl bir amaç güttüklerini gösteren bir durum söz konusu değildir?

Doğru Cevap: "D" Toplumları zengin kılma
Soru Açıklaması

Muhaddislerin ilmî mesâîlerinin temelinde, içinde yaşadıkları toplumun kimlik bunalımına girmesini önleme, tefrikayı engelleme ve câhiliyye ahlâkına geri dönüş tehlikesini giderme gayreti yatmaktadır.

6.
Kur’a^n’da dokuz yerde Kitab ile yan yana geçen Hikmet’in anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Sünnet
Soru Açıklaması
7.

Müminlerin nezdinde Hz. Peygamber'e itaat edilip, ona tabi olmadaki en büyük etken Resulullah'ın ..............

boşluk nasıl doldurulabilir?

Doğru Cevap: "A" ilahi vahye muhatap olması
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber'e iman edip ona uymada en temel ölçüt O'nun ilahi vahye muhatap oluşu vardır.

8.

Aşağıdakilerden hangileri ale’l-ebvab sistemine göre tasnif edilen kitaplardandır?

Cami Sünen Müsned
Doğru Cevap: "B"   I-II
Soru Açıklaması

İslâm toplumlarının (ümmet-i Muhammed’in) arşivi, hâfızası, ibret sergisi, kültür müzesi, ecza deposu ve şifa kaynağı mahiyetindeki hadis kitaplarında, rivâyetlerin iki tür sisteme göre (ale’r-ricâl, ale’l-ebvâb) kayda geçtiğini biliyoruz. Bunlardan ikinci grubu oluşturanlar, yani konularına göre tasnif edilen Musannef, Câmî ve Sünen isimlerini alır.

9.

Sünnetin Kur’ân’da umumî olarak ifade ettiği hususları tahsis ettiğine dair örnekleri görmek üzere .................. er-Risâle’sinin çevirisinin ilgili bölümüne bakılabilir.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 

Doğru Cevap: "E" Şâfiî
Soru Açıklaması

Sünnetin Kur’ân’da umumî olarak ifade ettiği hususları tahsis ettiğine dair örnekleri görmek üzere Şâfiî’nin er-Risâle’sinin çevirisinin ilgili bölümüne bakılabilir.

Kitabın 11. sayfasındaki bu cümleden anlaşılacağı üzere doğru cevap E'dir.

10.

Her ne kadar hadisin müstakil makalelerde ele alınması kendisinden önce gerçekleşmişse de hadislerin sistemli bir şekilde konu edinmesi nedeniyle Batı’da hadis çalışmalarının kurucusu kabul edilebilecek müşter,k, Ignaz Gopolhzer hangi ülke asıllıdır ?

Doğru Cevap: "D" Macar  
Soru Açıklaması

Batı’da hadis çalışmalarının kurucusu kabul edebilecek müsteşrik, Macar asıllı Ignaz Goldhizer’dir.

11.

Senedinde peş peşe olmaksızın iki veya daha fazla ravinin düşmesi durumunda hadis hangi adı alır?

Doğru Cevap: "C" Munkatı
Soru Açıklaması

Bu tür hadislere Munkatı' hadis adı verilir.

12.

Aşağıdaki şıkların hangisinde Hz. Peygamberin sünnetinin insanlığa ve toplumsal hayata sunmuş olduğu bir yarardan bahsedilmemektedir?

Doğru Cevap: "E" Belli alışkanlıkları beraberinde getirmiştir
Soru Açıklaması

Sünnetin belli alışkanlıkları geliştirmesi yararlı da zararlı da olabileceğinden bu çelişkiden dolayı bu eylemin topluma  ve insanlığa fayda sağlamış olabileceğini söylemek zordur.

13.
Hz.Peygamber’in örnekliğini  kabul etmemeleri İslâmiyeti vahyedilmiş bir din olarak görmemeleri Hadislerin ilk nesilden itibaren tamamen geçirilmemiş olması İslam tarihini çatışma eksenli okumaları Arap dili konısundaki yetersizlikleri nedeniyle İslâmi kaynaklardan yeterince istifade edememeleri

Yukarıdakilereden hangisi Müşteriklerin hadislere yönelik eleştirenlerinin arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "E" V
Soru Açıklaması

Kitabınızın şarkiyatçıları hadise yaklaşımlarında Arap dili konusunda yetersizlikleri nedeniye İslâmi kaynaklardan yeterince istifade edememeleri  yer almamktadır.

14.

Tarihte hadis öğretimine tahsis edilmiş ilköğretim kurumunu Şam’da açan ve başına ünlü muhaddis İbn Asâkir’i (v.571/1175) geçiren Selçuklu Atabeyi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E"   Nureddin Mahmud b. Zengî
Soru Açıklaması

Tarihte hadis öğretimine tahsis edilmiş ilköğretim kurumunu Şam’da açan ve başına ünlü muhaddis İbn Asâkir’i (v. 571/1175) geçiren Selçuklu Atabeyi Nureddin Mahmud b. Zengî’nin (v. 569/1174) Dâru’l-Hadîsi’n-Nûriyye’sinden sonra, bu gelenek Selçuklulardan Osmanlılara geçmiştir.

15.

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’e sahibinin duygularını ifade eden mensur eserlerdendir?

Doğru Cevap: "C" Mevlid
Soru Açıklaması

Türk-İslâm edebiyatı tarihinde, Hz. Peygamber (s.a.v.)’i konu edinen farklı türde pek çok edebî eser kaleme alınmıştır. Bunlar Allah Resûlü’ne olan hasret ve sevginin ifade edildiği şiir veya nesir tarzındaki eserlerdir. Aralarında sahibinin duygu yoğunluğunu en üst perdeden yansıtan manzumeler Kasîde, Na’t, Mersiye, Bedîiyye’dir. Bunlar dışında kalan Mevlid mensurdur.

16.

Sikaye  vazifesini  yerine  getirirken  Hz.  Peygamber’e üzüm  şerbeti sunan ve artık hep hacılara üzüm şerbeti ikram eden sahabi kimdir?

Doğru Cevap: "A" Hz. Abbas  
Soru Açıklaması

Hz.  Abbâs  sikaye  vazifesini  yerine  getirirken  Hz.  Peygamber’e üzüm  şerbeti  sunmuş,  artık hep hacılara üzüm şerbeti ikram eder olmuş, niçin bal ve süt ikrâm etmediklerini soran bir kişiye Resûlullâh’ın -sallallâhü aleyi vesellem- emrettiği bir şeyi değiştirmek  istemeyiz”  demiştir  

17.

Aşağıdakilerden hangileri sünnet tanımı içerisinde yer alan unsurlardandır?

Dinde uygulama haline getirilen Dinde ahlak haline getirilen Yol ve hadisler
Doğru Cevap: "E"   I-II-III
Soru Açıklaması

Sünnet ise, dinde uygulama ve ahlâk haline getirilip izlenen yol ve hadislerde ifadesini bulan nebevî yöntemdir.

18.

Konulu hadislerle ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

Toplumun sağlık reçetesidir Sosyal içerikli bilimsel kaynaklardır Modern sorunlara çözüm sunmazlar
Doğru Cevap: "B"   I-II
Soru Açıklaması

Hadis kitapları günlük hayatın pratik ihtiyaçları dikkate alınarak oluşturulmuş, İslâmî yaşantının Kitab ve Sünnet çizgisinde yürüyebilmesini temin için gerekli olan bilgi ve belgeleri ihtiva eden sosyal içerikli bilimsel kaynaklar”dır. Modern çağın, hızlı hayat trafiği içinde ezip geçerek yok ettiği ve tükettiği değerler yanında, insanlığa mutluluktan çok stres ve depresyon armağan etmesi, huzur toplumunu inşa etmek isteyenler için Faziletler medeniyetinin kurucusu olan Resûl-i Ekrem’in Sîret ve Sünnet’ini paha biçilmez kılmakta, hadislerde saklı sağlık reçetelerinin değeri her geçen gün biraz daha artmaktadır.

19.

“(Sahâbe ve tâbiîn nesli) tıpkı ilim öğrenir gibi, davranış biçimini de  öğren(ip  sürdür)mek  için  gayret  sarf  ederlerdi” sözü kime aittir?

Doğru Cevap: "B"   İbn Sîrîn
Soru Açıklaması

Erken  nesil  ilim  ehli  arasında  çok  yaygın biçimde kullanılan ve İbn Sîrîn’e (v. 110) ait olduğu söylenen “(Sahâbe ve tâbiîn nesli) tıpkı ilim öğrenir gibi, davranış biçimini de  öğren(ip  sürdür)mek  için  gayret  sarf  ederlerdi”  ifadesi  onların  bilgi  ile davranış arasındaki ayrılmaz ilişkiyi açıkça ortaya koymaktadır.  

20.
Aşağıdakilerden hangisi müsteşriklerin hadis tenkidinde dayandıkları metotlardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" Klasik hadis usulü   
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.