Hadis
Deneme Final Sınavı 2
1.

I. Hadis içerisinde geçen nadir kelimeleri seçmek aranan hadise daha kolay ulaşım açısından önemlidir

II. Sadece bir kelime üzerinden arama yapmak yerine birkaç kelimeyi birlikte taratmak hadisin bulunmasını kolaylaştırabilir

III. İsim ya da fiiller taratılırken, kelimeyi başındaki atıf harfi ya da sonundaki zamirle birlikte yazmak sonuca ulaşmayı kolaylaştırır

IV. Hadisin tamamını yazarak sonuca ulaşmak sonuca çabucak ulaşmayı sağlar

Sanal ortamda Şâmile programının kullanımı ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması

Nispeten nadir kelimeleri seçmek aranan hadise daha kolay ulaşım açısından önemlidir. Bir hadiste ilk bakışta dikkat çekici olan kelimeler tekbaşına hadis dışında da birçok yerde geçme ihtimali bulunmaktadır. Dolayısıyla bu durumda sadece bir kelime üzerinden arama yapmak yerine birkaç kelimeyi birlikte taratmak daha uygun gözükebilir. İsim ya da fiiller taratılırken mümkün olduğu kadar kök hallerinin yazılması sonuca daha doğrudan ulaşılması için önemlidir. Zira bir kelimeyi başındaki atıf harfi ya da sonundaki zamirle birlikte yazılması, sonuca ulaşmayı zorlaştırmaktadır. Bazı öğrencilerin Şâmile programına hadisin bir cümlesini hatta hadisin tamamını yazarak sonuca ulaşmaya çalıştıkları görülmektedir. Oysa bu şekilde bir hadisin bulunması oldukça zordur.

2.

Aşağıdakilerden hangisi kişinin sosyal ahlâki görevlerinin kapsadığı alanlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Allah ile olan ilişki
Soru Açıklaması

Ahlâk “İnsanın iyi veya kötü olarak vasıflandırılmasına yol açan manevî nitelikleri, huyları ve bunların etkisiyle ortaya koyduğu iradeli davranışlar bütünü” diye tanımlanır. İnsanın kendi iç dünyasından ve Allah ile olan ilişkilerinden doğan davranışlar bireysel ahlâk adını alır. Toplumsal ahlâk ise insanın diğer insanlara ve varlıklara karşı yapmakla yükümlü ve sorumlu olduğu görevler dizisini ifade eder. Sosyal ahlâk adı da verilen bu görevler, bireyin toplumla ilişkilerinden doğan ahlâkî fiiller, tutum ve davranışlar demektir. Aile, toplum ve devlet, söz konusu görev alanlarını oluşturur.

3.
Senedin muttasıl olması Ravilerin Sika olması Ravilerin adaletli olması  Ravinin zaptı Hadisin usulüne göre alınması

Hangilerinin sened tenkidinde göz önünde bulundurulması gerekmektedir?

Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması

bütün şıklar bir hadisin sened metni için gereklidir

4.

Kur’ân ve Sünnet’i anlamanın ve aralarındaki ilişkiyi en doğru şekilde kurmanın yolu hangi bilim dallarının bilginlerinin ortaya koyduğu usul ve esaslara göre hareket etmekten geçer?

Doğru Cevap: "B"   Tefsir, hadis, fıkıh
Soru Açıklaması

Kur’ân ve Sünnet’i anlamanın ve aralarındaki ilişkiyi en doğru şekilde kurmanın yolu tefsir, hadis ve fıkıh bilginlerinin  ortaya  koyduğu  usûller  ve  esaslara  göre  hareket  etmekten  geçer. Zira usûle riayet edilmemesi doğru sonuca varılmasını da engelleyecektir. Çağımızda anlama konusundaki farklılıklar, usûle dair gerekli ilmî alt yapı eksikliklerinden kaynaklanmaktadır.

5.

“Riyâzu’s-Sâlihîn isimli eser kimindir?

Doğru Cevap: "B" İmam Nevevî
Soru Açıklaması

Adi geçen eser İmam Nevevî'ye aittir.

6.

I. İlim Allah tarafından çekilip alınarak yok olacaktır

II. İslâm, ilme ve gerçek âlime büyük önem vermektedir.

III. Âlim geçindikleri halde câhil olan kimselere fetva sorulmamalıdır

IV. Sahâbiler hadis rivâyetinde oldukça titiz davranmışlardır

İlim ve alimler ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

Doğru Cevap: "E" II, III ve IV
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber (s.a.v.), bir hadisinde ilmin Allah tarafından çekilip alınmayacağını bunun yerine âlimlerin ölmesiyle ilmin câhil kimseler tarafından temsil edileceğini açıklamaktadır.

7.

Bir hadisin sahih olduğuna dair yapılan,doğrulama ve hüküm verme işlemine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Tashih  
Soru Açıklaması

Bir hadisin sahih olup olmadığıyla ilgili yapılan teknik hüküm verme işlemine tashih adı verilir.

8.

Rabguzi'nin Hz. Peygamber'in hadislerinin yer aldığı eseri hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Kısas-ı Enbiya
Soru Açıklaması

Rabguzi^’nin (v. 1310) Kısas-ı Enbiya^’sı, Türklere müslümanlığı ve İsla^m peygamberini anlatan ilk eserler sayılır.

9.

Hadise göre Allah ilmi bir toplumdan nasıl alır?

Doğru Cevap: "E"   Alimleri öldürmekle
Soru Açıklaması

(Müellif dedi ki:) Bize İsmail b. Ebî Üveys tahdîsen, o da Mâlik’ten tahdîsen o da Hişâm b. Urve’den o da babasından o da Abdullah b. Amr b. As’tan naklen Allah Resûlü’nun şöyle buyurduğunu haber verdi: Allah ilmi, çekip almak süretiyle kullar arasından kaldırmaz. Ancak âlimleri öldürmekle ilmi kaldırır. Sonunda hiçbir âlim kalmaz ve insanlar câhilleri  kendilerine baş edinirler. Bu kimselere soru sorulur, onlar da bilmeden cevap verirler. Böylece hem kendileri sapar hem de insanları saptırırlar. (Buhârî’nin râvisi) Firebrî dedi ki: Bize Abbas tahdîsen o da Kuteybe’den tahdisen, o da Cerîr’den tahdîsen o da Hişam’dan naklen bu hadisin benzerini rivâyet etti (Buhârî, İlim 34, hadis no: 100).

10.

Aşağıdakilerden hangisi hadislerin Türk kültüründe yaygınca kullanıldığı alanlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Sinema
Soru Açıklaması

Hadisler Türk kültüründe sinema alanında yaygınca kullanılmamıştır.

11.

Hadisi belli rivâyet lafızlarıyla nakletmeye ne denilmektedir?

Doğru Cevap: "A" Eda  
Soru Açıklaması

Hadis, sened ve metin olmak üzere iki temel unsurdan oluşur. Sened, metni birbirlerinden belli usullerle almak ve rivâyet lafızlarıyla nakletmek suretiyle bize kadar ulaştıran râviler silsilesinin adıdır. Metin ise senedin sonunda râvilerin naklettikleri sözlü kısımdır. Hadisi hocadan belli metodlarla alıp öğrenmeye tahammül, belli rivâyet lafızlarıyla nakletmeye de edâ denilmektedir. Seneddeki râvinin hadis naklederken kullandığı “bize hadis nakletti”, “ bize haber verdi”, “/işittim ki” gibi lâfızlar, râvinin hadisi hangi yollarla alıp naklettiğini gösterir. Hadis denince öncelikle Hz. Peygamber’e ait söz, fiil ve takrirlerin (onaylar) oluşturduğu metin kısmı anlaşılır. Buna merfu hadis denir. Bununla birlikte sahâbe ve tâbiûnun söz, fiil ve görüşleri de kayıtlı olarak hadis diye isimlendirilir (mevkuf hadis, maktû hadis gibi).  

12.

Tabakât kitabı nedir?

Doğru Cevap: "C"   Biyografi kitabı
Soru Açıklaması

Hal tercümesi kitabı olarak yazılan tabakat, aynı çağda yaşamış,aynı bilim dalıyla uğraşmış,aynı mezhep ve tarikatın üyesi olan kişilerin hayatlarını anlatan Biyografi kitaplarıdır.

13.
Aşağıdakilerden hangisi bir hadisin hasen olduğunu gösterir?
Doğru Cevap: "C" Bütün şartları taşımakla birlikte râvilerinden birinde hafif bir zapt bulunması
Soru Açıklaması
Bütün şartları taşıdığı halde râvilerinden birinde hafif bir zapt kusuru bulunan hadis hasen olarak isimlendirilir
14.

Telif ettiği kitabına alacağı hadiste hadisin sıhhat şartlarının yanında ra^vilerin birbirleriyle muasır olmalarını, başka bir ifadeyle görüşmüş olma imka^nını yeterli gören muhaddis kimdir?

Doğru Cevap: "B" Müslim 
Soru Açıklaması

Müslim ra^vilerin birbirleriyle muasır olmalarını, başka bir ifadeyle görüşmüş olma imka^nını yeterli görmüştür. Buna da mua^seret denmiştir.

15.

Hadisin sened veya metin açısından diğer rivâyetlere aykırılık taşımasına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Şaz  
Soru Açıklaması

Hadis âlimleri bir hadisin sahih yani sağlam ve kabul edilebilir bir rivâyet olabilmesi için yukarıdaki unsurlar dışında şaz ve illetli olmamasını da şart koşarlar. Şaz, hadisin sened veya metin açısından diğer rivâyetlere aykırılık taşımasıdır. İllet ise hadisin sened veya metninde bulunan ve ancak hadis ilminde uzman olanların görebileceği gizli bir kusurdur. Görüldüğü gibi bu iki şart hadisin iki temel unsuru olan sened ve metin arasında ortaktır.

16.

I. Gözü haramdan sakınmak

II. Yolunu kaybedene yol göstermek

III. Abdestli gezmek

IV. Selâmı almak

V. İyiliği emredip kötülükten sakındırmak

Yukarıdakilerden hangileri “yolun hakları” arasında yer alır?

Doğru Cevap: "E" I, II, IV ve V
Soru Açıklaması

Günlük davranışlar arasında riayet edilmesi gereken “Allah’ın hakkı” ve “kulların hakkı” olduğu gibi, bir de -Hz. Peygamber’in tabiriyle- “yolunhakkı” vardır. Şöyle buyururlar: “Yolun hakkını verin! Bunlar; gözü haramdan sakınmak, insanlara eziyet vermekten kaçınmak, selâmı almak, iyiliği emredip kötülükten sakındırmak, yolunu kaybedene yol göstermek, yardım isteyenin yardımına koşmaktır.

17.

Hadiste, hadisi nakleden râvilerin oluşturduğu silsileye ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Sened
Soru Açıklaması

Sened, metni birbirlerinden belli usullerle almak ve rivâyet lafızlarıyla nakletmek suretiyle bize kadar ulaştıran râviler silsilesinin adıdır.

18.

Hz. Muhammed hadislerinde aşağıdaki toplumsal etkinliklerin hangilerini men etmiştir?

Ğınâ Laib Şarkı
Doğru Cevap: "E"   I-II-III
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber (s.a.v.), insanın rahatlamaya, oynayıp eğlenmeye olan ihtiyacını görmezden gelmemiş, belli bir edep dahilinde eğlenceye izin vermiş, hatta bunu teşvik etmiştir. Ebû Leheb’in kızı Dürre’nin düğün merasiminde, damâdın yanına gelerek; “eğlence yok mu? Hz. Âişe’nin bakımını üstlendiğini Ensârdan bir kızın düğün günü şarkı (ğınâ) ve oyun (la‘ıb) sesleri duymayınca; “Gelin için şarkılar söylediniz mi? Ensâr’ın bu mahallesi şarkıyı sever” buyurmuştur.

19.

İnsanın iyi veya kötü olarak vasıflandırılmasına yol açan manevî nitelikleri, huyları ve bunların etkisiyle ortaya koyduğu iradeli davranışlar bütünü olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C"   Ahlâk  
Soru Açıklaması

Ahlâk “İnsanın iyi veya kötü olarak vasıflandırılmasına yol açan manevî nitelikleri, huyları ve bunların etkisiyle ortaya koyduğu iradeli davranışlar bütünü” diye tanımlanır. İnsanın kendi iç dünyasından ve Allah ile olan ilişkilerinden doğan davranışlar bireysel ahlâk adını alır. Toplumsal ahlâk ise insanın diğer insanlara ve varlıklara karşı yapmakla yükümlü ve sorumlu olduğu görevler dizisini ifade eder. Sosyal ahlâk adı da verilen bu görevler, bireyin toplumla ilişkilerinden doğan ahlâkî fiiller, tutum ve davranışlar demektir. Aile, toplum ve devlet, söz konusu görev alanlarını oluşturur.

20.

Aşağıdakilerden hangisi hadis metinlerinin ilk kelimelerinin birbirine yakınlığına göre ve yarı alfabetik metodla tasnif edilen ilk hadis musannefidir?

Doğru Cevap: "C" Şihab  
Soru Açıklaması

Hadis metinlerinin ilk kelimelerinin birbirine yakınlığına göre ve yarı alfabetik metodla tasnif edilen ilk hadis musannefi olan Şihâb, taşımaya elverişli ve ezberlemesi kolay olsun diye birer cümlelik vecîze   şeklindeki hadislerden derlenmiştir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.