Hadis
Deneme Final Sınavı 3
1.
Bir hadis Keşfü'l-hafâ'da aşağıdakilerden hangisi yapılarak bulunur? 
Doğru Cevap: "C" İlk kelimesinden hareket edilerek  
Soru Açıklaması
2.

Müslümanlar tarih boyunca öteki kültür ve medeniyet mensubu kimselerle karşılaşmaları bir çok kez tarih boyunca görülmüştür. Bu çerçevede son istila müslümanlara karşı hangi düşünce tarafından gerçekleşmiştir ?

Doğru Cevap: "A" Kolonyal ve oryantalist  
Soru Açıklaması

Müslümanlar tarih boyunca öteki kültür ve medeniyet mensubu kimselerle karşılamışlardır. Bu çerçevede kolonyal ve oryantilist düşünce esaslı son istilâ olup Müslümanlara belki tarihte yaşanan en önemi bir kaç sarsıntıdan biri olmuştur.

3.

Uhud ve Huneyn’de Resûl-i Ekrem’i koruyup gözeten cengâver sahâbî ...'nın en çok sevdiği, beğendiği ve güvendiği iki ahlâkî özellikten birincisi, kendini ilgilendirmeyen söze karışmamak, ikincisi ise kalbinde Müslümanlara karşı asla kötü bir duygu beslememek olduğu bilinir.

Yukarıdaki boşluğa hangi isim gelir cümle doğru tamamlanmış olur?

Doğru Cevap: "A" Hz. Ebû Dücâne
Soru Açıklaması

Uhud ve Huneyn’de Resûl-i Ekrem’i koruyup gözeten cengâver sahâbî Ebû Dücâne’nin en çok sevdiği, beğendiği ve güvendiği iki ahlâkî özellikten birincisi, kendini ilgilendirmeyen söze karışmamak, ikincisi ise kalbinde Müslümanlara karşı asla kötü bir duygu beslememek olduğu bilinir. Doğru yanıt A'dır.

4.

İsnâdları ilk kez inceleme konusu edinmiş müsteşrik aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D"   Josef Horovitz
Soru Açıklaması

Goldziher sonrası dönemde onun hadislerle ilgili görüşlerini neredeyse tamamıyla benimseyen Henri Lammens (ö. 1937) gibi müsteşriklerin yanı sıra, daha ziyade sîretle alâkalı tarihî haberleri, kelâmî veya hukukî rivâyetleri kendisine ihtisas sahası seçen, mesailerini söz konusu alanlara yoğunlaştıran müsteşrikler de ortaya çıkmıştır. Bunlardan siyer sahasında çalışmaları ile tanınan Josef Horovitz (ö. 1931) Goldziher’den farklı olarak isnâdları ilk kez inceleme konusu edinmiş ve isnâdın hicrî 93 yılında vefat eden ‘Urve b. ez-Zübeyr’den önce kullanılmaya başlandığını kabul etmiştir.

5.

"El-Câmi‘u’s-Sağîr" adlı eser kime aittir?

Doğru Cevap: "A" Celaleddîn es-Suyûtî
Soru Açıklaması

 "El-Câmi‘u’s-sağîr" Celaleddîn Suyûtî'nin eseridir.

6.

Osmanlı alimleri tarafından hadislerin yerini tespit etmek amacıyla sıkça başvurulan kaynak hangisidir?

Doğru Cevap: "E" el-Cami’u’s-sağir
Soru Açıklaması

Osmanli hadis alimleri tarafından hadislerin yerini tespit etmek amacıyla en çok kullanılan başucu kaynağı el-Cami’u’s-Sağir’dir.

7.

Sika bir ravinin kendisi gibi Sika olan raviden almak suretiyle senedin başından sonuna kadar muttasıl bir şekilde şaz ve illetli olmaksızın naklettiği hadise ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Sahih hadis
Soru Açıklaması

sahih hadisin tanımı da ortaya çıkmaktadır. Buna göre “Sahih hadis, sika bir ra^vinin kendisi gibi sika olan ra^viden almak suretiyle senedin başından sonuna kadar muttasıl birşekilde şaz ve illetli olmaksızın naklettiği hadistir”.

8.

Osmanlı hadisçilerinin Molla Gürani'nin Buhari şerhinin adı hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" el Kevseru'l Cari
Soru Açıklaması

Fatih Sultan Mehmed’in hocası ve S¸eyhülisla^mı Molla Güra^ni^ (893/1488), Mısır’daki ilmi^ birikimi İstanbul’a taşımıştır. OnunEdirne Da^ru’l-Hadi^si’nde tamamladığı ve el-Kevseru’l-Ca^ri^ adını taşıyan Buha^ri^ şerhi vardır.

9.

Hangi ahlak felsefecisine göre  kişinin yerleşik temel karakteri anlamında ahlâkî yapısı değişmemekle beraber, bu yapının sonucu olarak ortaya çıkan fiil ve davranışları eğitimle değişebilir.?

Doğru Cevap: "C" Râgıb el-İsfahânî
Soru Açıklaması

Meşhur ahlâk felsefecisi Râgıb el-İsfahânî’ye göre, kişinin yerleşik temelkarakteri anlamında ahlâkî yapısı değişmemekle beraber, bu yapının sonucuolarak ortaya çıkan fiil ve davranışları eğitimle değişebilir. Ona göre, iyiahlâkın temeli, nefsin/ruhun ilim öğrenerek temizlenmesi, iffet, sabır veadaletin uygulanmasıdır. Neticesi ise hikmet, cömertlik, hilim ve ihsan iledonanmasıdır. Doğru yanıt C'dir.

10.
Aşağıdakilerin hangisi Ceva^mi‘u’l-kelim programının S¸a^mile programına üstünlüklerinden biridir?.
Doğru Cevap: "E" İsnadlarda geçen ra^vilerin kimlikleri ve cerh-tadil durumları hakkında doğrudan bilgi edinme imkanı sunması
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi “isnad”ın kelime anlamıdır? 
Doğru Cevap: "D" Nispet etmek  
Soru Açıklaması
12.

Celaleddin es-Suyûti’nin eseri aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" el-Cami’u’s-sağir  
Soru Açıklaması

Celaleddin es-Suyûti’nin eserinin adı el-Cami’u’s-Sağir’dir.

13.

Hadis ve sünnete göre, devletin yönetimi ve siyasetin yürütülmesi aşağıdaki işbirliklerinden hangilerine dayanmaktadır?

Beden-ruh Akıl-gönül Madde-mana
Doğru Cevap: "E"   I-II-III
Soru Açıklaması

Öncelikle işaret edilmelidir ki, toplumun sağlık, güvenlik gibi ihtiyaçlarının karşılanması, onların düzenlenmesi ve denetlenmesi için bir kurum olarak devlet gerekir. Bir milletin veya ümmetin örgütlenmiş şekli demek olan devleti ayakta tutan unsurların yönetim, adalet, maliye, âlimler-aydınlar ve ordu olduğu bilinen bir husustur. Hadis ve sünnete göre, devletin yönetimi ve siyasetin yürütülmesi, beden-ruh, akıl-gönül, madde-mana işbirliği temeline dayanır.

14.

Aşağıdakilerden hangileri insanı toplumsal ahlak kurallarına muhtaç kılar?

Akıl sahibi olması Diğergam olması Sosyal olması
Doğru Cevap: "D"   I-III
Soru Açıklaması

İnsan tabiatı itibariyle sosyal bir varlıktır. Diğer varlıklardan farklı olarak, onun akıl sahibi, özgür, benmerkezci ve bütün bunlarla beraber insanlarla bir arada yaşamaya mecbur bir sosyal kişilik olması, onu toplumsal ahlâk kurallarına muhtaç kılar.

15.

Aşağıdakilerden hangisi hadis bulmada kullanılan bir programdır?

Doğru Cevap: "A" el-Mektebetü’ş-Şâmile
Soru Açıklaması

Hadis âlimleri bir hadisin sahih yani sağlam ve kabul edilebilir bir rivâyet olabilmesi için yukarıdaki unsurlar dışında şaz ve illetli olmamasını da şart koşarlar. Şaz, hadisin sened veya metin açısından diğer rivâyetlere aykırılık taşımasıdır. İllet ise hadisin sened veya metninde bulunan ve ancak hadis ilminde uzman olanların görebileceği gizli bir kusurdur. Görüldüğü gibi bu iki şart hadisin iki temel unsuru olan sened ve metin arasında ortaktır.

16.

Hadise göre, İslam ümmetinin ortaya çıkab kötülüklere karşı aşağıdaki tepkileri hangi sırasıyla göstererek mücadele etmesi gerekmektedir?

Aktif fiili tedbir Sözlü uyarı Pasif psikolojik direniş
Doğru Cevap: "A" I-II-III
Soru Açıklaması

Hadise göre, İslâm ümmetinin, ortaya çıkan kötülüklere karşı sırasıyla aktif-fiilî tedbir, sözlü uyarı ve pasif-psikolojik direniş şeklinde tepki göstererek mücadele etmesi, irşad ve ıslah faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdürmesi gerekir.

17.

Kur'an'ın Hz. Peygamber'İn ortaya koyduğu yaşayış tarzına göre anlaşılması hangi açıdan zorunludur?

Doğru Cevap: "E" Dinin aslına uygun biçimde korunması
Soru Açıklaması

Dinin aslına uygun biçimde korunması açısından Kur'an'ın Hz. Peygamber'in ortaya koyduğu yaşayış tarzına göre anlaşılması zorunludur.

18.
Aşağıdakilerden hangisi İslâm dünyasında çağdaşlaşma teşebbüslerinin ilk kez görüldüğü bölgedir?  
Doğru Cevap: "A" Hint alt kıtası  
Soru Açıklaması
19.

“Hased” kavramına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

Kıskanma anlamına gelir Başkasının maddi imkanının yok olmasını istemektir Başkasının manevi imkanının yok olmasını istemektir
Doğru Cevap: "E"   I-II-III
Soru Açıklaması

Kıskanma, kıskançlık ve çekememek mânasına gelen hased, hem masdar hem de isim olarak kullanılır. Haset, başkasının sahip olduğu maddî veya manevî imkânın yok olmasını istemek demektir.

20.

Aşağıdakilerden hangisi namaz esnasında kıraat edilen vahiy anlamına gelmektedir?

Doğru Cevap: "D" Vahy-i metluv  
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber’in (s.a.v.) Kur’ân dışında vahiy alıp almadığı konusu bazı ilim adamları tarafından tartışılıyor olmakla birlikte Müslüman âlimlerin pek çoğu Hz. Peygamber’in (s.a.v.) Kur’ân dışında da Allah’tan vahiy aldığı konusunda hemfikirdir. Onlar genel olarak vahyi ikiye ayırmışlar, Kur’ân vahyine, namaz esnasında kıraat edilen vahiy anlamında vahy-i metluv; bunun dışındaki vahye ise kendisi namazda okunmayan anlamında vahy-i gayri metluv demişlerdir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.