Hadis
Deneme Final Sınavı 8
1.

İslam toplumunda çağdaşlaşma yolundaki ilk teşebbüsler , İngilizlerin etkisiyle nerede görülmüştür?

Doğru Cevap: "A" Hint alt kıtası
Soru Açıklaması

İslâm toplumunda çağdaşlaşma yolundaki ilkteşebbüsler, İngiliz kolonyalist işgalinin işgalinin etkisiyle Hint alt kıtasında görülmüştür.

2.

Râgıb el-İsfahânî’ye göre aşağıdakilerden hangisinden iyi ahlakın neticesi olarak bahsedilebilir?

Doğru Cevap: "E" İhsan
Soru Açıklaması

Meşhur ahlâk felsefecisi Râgıb el-İsfahânî’ye göre, kişinin yerleşik temel karakteri anlamında ahlâkî yapısı değişmemekle beraber, bu yapının sonucu olarak ortaya çıkan fiil ve davranışları eğitimle değişebilir. Ona göre, iyi ahlâkın temeli, nefsin/ruhun ilim öğrenerek temizlenmesi, iffet, sabır ve adaletin uygulanmasıdır. Neticesi ise hikmet, cömertlik, hilim ve ihsan ile donanmasıdır.

3.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in (s.a.v) sünnetine aykırı nitelik taşır? 
Doğru Cevap: "D" Koğuculuk  
Soru Açıklaması
4.

Şâh Veliyyullah ed-Dihlevî’nin ifadesiyle Peygamberlerin ortak vazifesi aşağıdakilerden hangileridir?

Tebliğ Nefsin eğitimi Toplum yönetimi
Doğru Cevap: "D"   II-III
Soru Açıklaması

Esasen, Şâh Veliyyullah ed-Dihlevî’nin (v.1176/1762) ifadesiyle, bütün Peygamberlerin ortak vazifesi, nefsin/ruhun eğitimi ve toplumun yönetimidir.

5.
Hadislerin doğru anlaşılması ve yorumlanmasına ilişkin öneriler kapsamında aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir.
Doğru Cevap: "E" Sadece aklı esas alarak anlamaya çalışmak
Soru Açıklaması
6.
Hadiste, hadisi nakleden ra^vilerin oluşturduğu silsileye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Sened
Soru Açıklaması
7.

Esasen Hadis uydurmanın tarihi bir vakıa olduğu Müslüman alimler tarafında da kabul edilmiştir. Fakat müslüman alimler tüm hadislerin uydurma olduğu şeklinde bir genellemye gitmemişler, kendi geliştirdikleri yöntemlerle uydurma hadisleri ayıklama yoluna gitmişlerdir. Geliştirilen bu yöntem aşağıdakilerden hangisidir? 

Doğru Cevap: "A" Rical ve isnâd tenkidi  
Soru Açıklaması

Müslüman alimlerin kendi geliştirdiği metot rical ve isnâd tenkididir.

8.

Râvinin öğrendiği hadisi nakledinceye kadar değiştirmeden muhâfaza edebilmesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Zapt
Soru Açıklaması

Zapt ise râvinin yeterli zihinsel donanıma sahip olması, teknik ifadesiyle öğrendiği hadisi nakledinceye kadar değiştirmeden muhâfaza edebilmesidir.

9.

I. Müslim (Sahîh)

II. Keşfü’l-hafâ

III. Tirmizî (Câmi‘)

IV. El-Câmi‘u’s-sağîr

Yukarıdakilerden hangileri ilk kelimesinden hareketle hadisleri bulma amacı ile sık sık başvurulan eserler arasındadır?

Doğru Cevap: "D" II ve IV
Soru Açıklaması

ilk kelimesinden hareketle hadisleri bulma amacı ile sık sık başvurulan eserler Keşfü’l-hafâ ve El-Câmi‘u’s-sağîr'dir.

10.
Hadisleri ezberleyerek, yazarak ve uygulayarak muhafaza etmişlerdir. Büyük şehirlere giderek, ilim halkaları kurmuşlardır. Müteakip nesli kurulan ilim halkalarında yetiştirmişlerdir. Hadislerin sıhhati ile ilgili tartışmaları hadislerin dindeki yeri olarak görmüşlerdir.

Yukarıda bahsedilen eylemlerin hangisi veya hangileri sahabenin Allah Resûlü’nün sünnetinin muhafaza edilip sonraki nesillere ulaşması için yaptıklarındandır?

Doğru Cevap: "C" I, II ve III  
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber’e (s.a.v.) mü’min olarak mülâki olan ve imân üzere ölen ilk nesli teşkil eden sahâbe, Allah Resûlü’nün sünnetinin muhafaza edilip sonraki nesillere ulaşmasında ilk halka olması itibariyle en önemli görevi üstlenmiş, hadisleri ezberleyerek, yazarak ve uygulayarak muhafaza etmişlerdir. Özellikle, birçoğunun, fetihlerle birlikte temelleri atılmış emsâra yani büyük şehirlere giderek, ilim halkaları kurmaları, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) sünnetinin Arap yarımadasının dışına da yayılmasını, bu suretle sünnetin İslâm dünyasının kültür birliğinin teminatı hâline gelmesini sağlamıştır. Böylece, tâbi‘ûn yani sahâbeye mü’min olarak mülâki olan müteakip nesil, sünneti bizzat kaynağından alan sahâbenin ilim halkarında yetişmiş, böylece sünnetin ilk nesilden itibaren kesintisiz aktarımı mümkün olmuştur. Neticede, ilk nesillerde sünnetin dindeki yeri hiçbir zaman tartışma konusu yapılmadığı hâlde, ikinci nesilden başlamak üzere hadislerin sıhhati meselesi hakkında söylenenler, hadislerin dindeki yerine dair imiş gibi algılanmıştır.

11.

I. Her râvinin kim olduğuna doğrudan ulaşma imkânı tanır

II. Hadisin sıhhati konusunda kullanışlı seçenekler sunar

III. Hadisin başka hangi kaynaklarda geçtiğini görmeye imkan tanır

Cevâmiü’l-kelim programı ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

Cevâmi‘u’l-kelim Programı Şâmile’de olmayan birçok imkân sunmaktadır. Bu programın Şâmile’ye göre daha kullanışlı yönlerinden biri her râvinin kim olduğuna doğrudan ulaşma imkânıdır. Metnin sağındaki butonlardan hareketle hadisin tahrici, yani onun başka hangi kaynaklarda geçtiği;şevâhidi, yani o konuda başka hangi rivâyetlerin bulunduğunu tek tuşla öğrenebiliriz.Rivâyet hakkında edinilen bu bilgilerden sonra incelediğimiz hadisin sıhhati konusunda da Cevâmiü’l-kelim programı kullanışlı seçenekler sunmaktadır.

12.
Fransız Devrimi sonrası Milliyetçilik hareketleri Batılı sömürgecilik faaliyetleri Avrupa aydınlanma hareketi

Yukarıda ifade edilen olayların hangisi veya hangileri İslâm toplumlarında davranış farklılaşması ve kendi medeniyetinden kopuş sürecine etki etmiştir?

Doğru Cevap: "D"   II ve III
Soru Açıklaması

Hadisler, Kur’ân ve Sünnetin ayrılmaz parçaları ve sünneti söz, uygulama ve tasvip suretiyle taşıyan ön önemli kaynaktır. İslâm dinine mensup insanların, nerede yaşarsa yaşasınlar aynı düşünce ve davranış biçimlerini sürdürmeleri, Kur’ân ve Sünnet/hadisler arasındaki bu kopartılamaz ilişkiye uygun yaşıyor olmalarıyla ilgilidir. Ne var ki, İslâm dünyasına yönelik Batılı sömürgecilik faaliyetlerinin ve Avrupa aydınlanma hareketinin etkisiyle zamanla İslâm toplumlarında davranış farklılaşması ve kendi medeniyetinden kopuş süreci yaşandı. Bu süreçten itibaren Müslümanları Kitâb’ı olan, ancak, bir anlamda, peygamberi olmayan bir topluma dönüştürme çabaları baş gösterdi. Batı’nın dönüştürme amaçlı bu müdahalesi ‘öteki’ toplumları kaçınılmaz olarak Batı lehine bir kültürel dönüşüm sürecine tâbi kıldı.

13.
I - Toplumsal varlığı sürdürebilmek II - Kur’ân’ı hayata geçirebilmek III - Sosyo-kültürel dinamikleri yitirmemek IV - Saadet asrını daha iyi anlayabilmek Sünnet’i ihyâ yukarıdakilerden hangisi / hangilerini gerçekleştirmek için gereklidir?
Doğru Cevap: "E" I; II; III ve IV
Soru Açıklaması
14.

Bireysel ve toplumsal konulara ilişkin hadisler, hadis kaynaklarının hangi bölümlerinde yer alır?

Edeb Fezail Sui’zan
Doğru Cevap: "C"   I-II
Soru Açıklaması

Gerek bireysel gerekse toplumsal ahlâka ilişkin hadisler, hadis kaynaklarının daha çok birr ve sıla (iyilik ve akraba ilişkilerini koruyup kollamak), edeb/âdâb, fezâil, isti’zân, rikâk ve zühd bölümlerinde yer alır..

15.

Aşağıdakilerden hangisi İslâm dinini diğer ilâhî dinlerden ayıran en temel özelliklerden biridir?

Doğru Cevap: "E"   Kutsal Kitab’ı ile Peygamber’inin sözlerini birbirinden ayırması.
Soru Açıklaması

Hiç şüphesiz, İslâm dinini diğer ilâhî dinlerden ayıran en temel özelliği Kutsal Kitab’ı ile Peygamber’inin sözlerini birbirinden ayırması, dolayısıyla Kur’ân ve hadis gibi birbirini tamamlayan iki kaynağa sahip olmasıdır. Oysa Peygamberini bizzat Tanrı kelâmı kabul ettiği için nübüvvet kurumu ve vahiy anlayışı İslâmiyet’tekinden tamamen farklı olan Hıristiyanlıkta, İnciller Hz.Îsâ’nın sözleri ve hayat hikâyesinden ibarettir. Yahudiler ise Tanrı kelâmı olan bir kutsal kitap inancına sahip olmakla birlikte, Peygamberlerinin sözlerini içeren kaynaklardan mahrum kalmaları itibariyle Müslümanlardan ayrılırlar.

16.

Sende gördüğümüz ahlâk ve fazilete seni yükselten ne olmuştur?” sorusuna muhatap olan Hz. ... , “Doğru sözlü olmak, emaneti yerine getirmek ve beni ilgilendirmeyen şeyleri terketmek” diye cevap verir.

Yukarıdaki boşluğa hangi isim gelirse cümle doğru tamamlanmış olur?

Doğru Cevap: "C" Hz. Lokman
Soru Açıklaması

“Sende gördüğümüz ahlâk ve fazilete seni yükselten ne olmuştur?” sorusuna muhatap olan Hz. Lokman, “Doğru sözlü olmak, emaneti yerine getirmek ve beni ilgilendirmeyen şeyleri terketmek” diye cevap verir. Doğru yanıt C'dir.

17.

''Ey kardeşim! Biz hiçbir şey bilmiyorken Allah bize Muhammed’i -sallallâhü aleyhi vesellem- gönderdi. O ne yaptıysa biz de aynısını yapıyoruz" sözü kime aittir?

Doğru Cevap: "A" Abdullah b. Ömer
Soru Açıklaması

Abdullah b. Ömer’in, Kur’ân’da mukimken kılınan namaz ile korku namazını bulup da seferî namazını bulamadığından yakınan bir şahsa verdiği cevap sahâbe gözünde Hz. Peygamber’in (s.a.v.) konumunu ve algısını göstermesi bakımından önemlidir: " Ey kardeşim! Biz hiçbir şey bilmiyorken Allah bize Muhammed’i -sallallâhü aleyhi vesellem- gönderdi. O ne yaptıysa biz de aynısını yapıyoruz" (Mâlik, Muvattâ, Kasru’s-salât 2, Hadis no: 336).

18.

Bugün en fazla kullanılan hadis bulma programlarından birisi hangisidir?

Doğru Cevap: "C"   el-Mektebü’ş-Şamile
Soru Açıklaması

Günümüzde, hadisleri daha kolay bulabilmek maksadıyla bilgisayar programları geliştirilmiştir.Bunlar arasında el-Mektebü’ş-Şamile  en çok kullanılan programlardan biridir.

19.

Hadis alimleri dışında aşağıda ismi geçen alimlerden hangisi hadisleri metin tenkidine tabi tutmuşlardır?

Doğru Cevap: "E" Mütekellimler
Soru Açıklaması

Muhaddisler yanında faki^hler ve kelamcılar da hadisleri metin tenkidine tabi tutmuşlardır.

20.

“Kültür”; bir toplumun varoluş sürecinde ürettiği her şeydir. Dolayısıyla müslümanlar için bir “kültür bilim”den söz edilecekse, hiç kuşkusuz bunun omurgasını '_________________' teşkil eder. Yandaki boşluğa gelmesi gereken uygun ifade aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bulunmaktadır?

Doğru Cevap: "B" Hadis
Soru Açıklaması

“Kültür”; bir toplumun varoluş sürecinde ürettiği her şeydir. Dolayısıyla müslümanlar için bir “kültür bilim”den söz edilecekse, hiç kuşkusuz bunun omurgasını Hadis teşkil eder.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.