Hadis Tarihi ve Usulü
2013 - Vize Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’e Allah tarafından verilmiş görevlerden biri
değildir?
Doğru Cevap: "A" İsmet
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi mütekaddimûn dönemi hadis usûlü kitaplarından biridir?
Doğru Cevap: "B" Hatîb el-Bağdâdî, el-Kifâye fî ilmi’r-rivâye
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi hadisler arasındaki ihtilâfı giderme yollarından biri
değildir?
Doğru Cevap: "A" Teâruz
Soru Açıklaması
4.
Hz. Peygamber’in mucizelerini konu edinen çalışmalara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Delail
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi şer’î/naklî ilimlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" İslam Tarihi
Soru Açıklaması
6.
es-Sahîfetu’s-Sahîha isimli hadis sahifesi aşağıdaki hangi sahabiye aittir?
Doğru Cevap: "C" Ebû Hureyre
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi hadislerin yazılmaması gerektiği kanaatinin Hz.
Peygamber’in vefatından sonra uzun süre devam etmesinin nedenidir?
Doğru Cevap: "D" Bazı sosyal ve kültürel şartlar
Soru Açıklaması
8.
Mütekaddimûn dönemi, hadis tarihinin hangi aşamalarını kapsar
Doğru Cevap: "C" Tesbît, Tedvîn, Tasnîf
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki sahabilerden hangisi aşere-i mübeşşeredendir?
Doğru Cevap: "A" Saîd b. Zeyd
Soru Açıklaması
10.
Mısır valisi Abdulazîz b. Mervân, Kesîr b. Mürre’ye yazdığı mektupta aşağıdaki hangi sahabinin hadislerini daha önceden tespit ettirmesi sebebiyle yazmamasını
istemiştir?
Doğru Cevap: "D" Ebû Hureyre
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdaki “Sünen” yazarlarından hangisinin Sünen’i, “es-Sünenü’l-erbea”
denilen dört Sünen içinde yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Dârakutnî
Soru Açıklaması
12.
Buharî, “Sahîh” ismiyle meşhur olan kitabını, daha önce yazdığı hangi
kitabındaki sahih hadisleri seçerek meydana getirmiştir?
Doğru Cevap: "C" Mebsût
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki kitap türlerinden hangisinde hadisler sahabe ismine göre gruplandırılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Müsnedler
Soru Açıklaması
14.
Ahmed b. Hanbel’in “Müsned” inde otuzsekiz tane uydurma hadis olduğunu
iddia eden İbnü’l-Cevzî’nin iddialarını çürütme amacıyla “el-Kavlü’l-müsedded”
isimli kitabı yazan hadis âlimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İbn Hacer
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi hadislerin tasnifini başlatan ve hızlandıran en önemli
etkendir?
Doğru Cevap: "B" Hz. Peygamber’in sünnetinin yaşayan bir gelenek olarak devamını sağlamak
Soru Açıklaması
16.
Bütün hadisleri bir araya getirmek amacıyla Süyûtî tarafından telif edilen eserleri fıkıh konularına göre tertip eden âlim ve eseri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ali el-Muttakî, Kenzü’l-ümmâl
Soru Açıklaması
17.
İyiliğe teşvik eden kötülükten sakındıran hadisleri bir araya getiren kitapların genel
başlığı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" et-Terğîb ve’t-terhîb
Soru Açıklaması
18.
Önceki dönemdeki bir müellifin şartlarına uyduğu halde kitabına almadığı hadisleri
toplayan eser türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Müstedrek
Soru Açıklaması
19.
Muhammed Şerif Tokadî’nin Miftâhu’s- Sahîhayn’ı hangi tür eserlerdendir?
Doğru Cevap: "E" Etrâf
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.