Hadis Tarihi ve Usulü
2014 - Büt Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’e Allah tarafından verilmiş görevlerden biri
değildir?
Doğru Cevap: "D" İsmet
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi şer’î/naklî ilimlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" İslam Tarihi
Soru Açıklaması
3.
Mısır valisi Abdulazîz b. Mervân, Kesîr b. Mürre’ye yazdığı mektupta aşağıdaki hangi sahabinin hadislerini daha önceden tespit ettirmesi sebebiyle yazmamasını
istemiştir?
Doğru Cevap: "A" Ebû Hureyre
Soru Açıklaması
4.
Hz. Peygamber’in sünnetinden bahsederken “Ebu Nuceyd! Bize Kur’an dan
bahset!” diyerek itiraza maruz kalan sahabi aşağıdakilerden hangisidir
Doğru Cevap: "D" İmrân b. Husayn
Soru Açıklaması
5.
Ma’mer b. Râşid’in yazmış olduğu hadis kitabı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Câmi’
Soru Açıklaması
6.
Günümüze ulaşan en eski câmi’ türü eser aşağıdaki hangi yazara aittir?
Doğru Cevap: "C" Ma’mer b. Râşid
Soru Açıklaması
7.
el-Müstedrek ale’s-Sahîhayn isimli eserin müellifi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Hâkim en-Nîsâbûrî
Soru Açıklaması
8.
Kütüb-i sitte müelliflerinin hadisleri eserlerine almak için esas aldıkları prensipleri tespit eden âlim ve ilgili eseri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İbnü’l-Kayserânî, Şurûtü’l-eimmeti’s-sitte
Soru Açıklaması
ahîhayn
B) Ebû Avâne, el-Müsnedü’l-muhrac
C) İbnü’l-Kayserânî, Şurûtü’l-eimmeti’s-sitte
D) Hâzimî, Şurûtü’l-eimmeti’l-hamse
9.
II. Murat’ın 1435’de yaptırdığı Dârulhadîs aşağıdaki şehirlerden hangisindedir?
Doğru Cevap: "E" Edirne
Soru Açıklaması
10.
Fatih Sultan Mehmet’in hocası olup İstanbul’da kendi adına bir dârulhadîs
yaptıran kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Molla Gürânî
Soru Açıklaması
11.
Sahâbe, fiilî sünnetleri genellikle hangi yolla öğrenmiştir?
Doğru Cevap: "A" Görme
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi hadis öğrenim ve öğretim mekânlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Mescid-i Dırar
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki münekkitlerden hangisi ılımlı bir hadis tenkitçisidir?
Doğru Cevap: "C" Buhârî
Soru Açıklaması
14.
Muhadramûn ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Hz. Peygamber’i görmüşlerdir.
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi hadis öğrenim metotlarının hepsine delalet eden rivayet
lafzıdır?
Doğru Cevap: "B" An
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi rivâyet metotlarının hepsine delâlet eden rivâyet
lafzıdır?
Doğru Cevap: "E" ‘ An
Soru Açıklaması
17.
Merdûd hadislerin zaîf kısmı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Hz. Peygamber’e ait olma ihtimali bulunmayan hadistir.
Soru Açıklaması
18.
Hasen hadis örnekleri daha çok aşağıdaki hangi hadis kitaplarında bulunur?
Doğru Cevap: "A" Sünen
Soru Açıklaması
19.
“Nazmü’l-mütenâsir mine’l-hadîsi’lmütevâtir” isimli eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Muhammed b. Cafer el-Kettânî
Soru Açıklaması
20.
Âlimlerin çoğunluğuna göre mütevâtir haber ne tür bir bilgi meydana getirir?
Doğru Cevap: "B" Zarûrî bilgi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.