Hadis Tarihi ve Usulü
2014 - Final Soruları
1.
Aşağıdaki kitaplardan hangisi İbn Salâh’ın “Ulûmu’l-Hadis” isimli kitabına dayanarak yazılmış Hadis Usûlü kitaplardan biridir?
Doğru Cevap: "A" Nuhbetü’l-Fiker
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış bilgi içermektedir?
Doğru Cevap: "E" Yemenli Ebû Şâh Vedâ hutbesinin yazılıp kendisine verilmesini istemiştir.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi etraf kitaplarının özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Hadis kitabı yazarının hocalarının hadislerini bir araya toplama amacıyla yazılmış olması
Soru Açıklaması
4.
el-Müstedrek ale’s-Sahîhayn isimli eserin müellifi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hâkim en-Nîsâbûrî
Soru Açıklaması
5.
Kevserî’nin, ‘Târîhu Bağdât’ adlı eserdeki Ebû Hanîfe biyografisinde yer verilen
olumsuz düşünce ve nakilleri eleştirmek amacıyla yazdığı kitabının ismi
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Te’nîbü’l-Hatîb
Soru Açıklaması
6.
Mahmud Muhammed Hattâb es-Sübkî’nin el- Menhelü’l-azbi’l-mevrûd adlı eseri
aşağıdakilerden hangisinin hadis kitabının şerhidir?
Doğru Cevap: "E" Ebû Dâvud
Soru Açıklaması
7.
II. Murat’ın 1435’de yaptırdığı Dârulhadîs aşağıdaki şehirlerden hangisindedir?
Doğru Cevap: "A" Edirne
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Mekke dönemi hadis öğrenim ve öğretim mekânlarından
biridir?
Doğru Cevap: "D" Dârul Erkam
Soru Açıklaması
9.
Tâbiûn ve Etbâu’t-Tâbiûn dönemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Şifâhî rivâyet geleneği ağırlığını korumuştur.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi müksirûn sahâbîlerdendir?
Doğru Cevap: "A" Hz. Âişe
Soru Açıklaması
11.
Rivâyet ettikleri hadis sayısının çokluğuna göre aşağıdaki kişi sıralamalarından
hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Ebû Hureyre-Abdullah b. Ömer-Enes b. Mâlik
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki cerh lâfızlarından hangisi en hafiftir?
Doğru Cevap: "E" Fîhi Makâl
Soru Açıklaması
13.
Semâ metoduna delalet eden rivayet lafızlarının en üstünü aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Semi’tü
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi rivâyet metotlarının hepsine delâlet eden rivâyet
lafzıdır?
Doğru Cevap: "A" 'An
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi vicâde metoduna delâlet eden rivâyet lafzıdır?
Doğru Cevap: "C" Beleğanî
Soru Açıklaması
16.
Sika bir ravinin aynı hadiste diğer sika bir ravinin rivayetinden fazla olarak naklettiği kısma ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Ziyâde
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdaki hangi mürsel hadis sahih olabilir
Doğru Cevap: "C" Sahabenin mürseli
Soru Açıklaması
18.
Hadis uydurduğu tespit edildiği için asılmak üzereyken “Dininizde helali haram,
haramı da helal göstermek üzere dört bin hadis uydurdum” diyen kimdir?
Doğru Cevap: "E" Abdülkerîm b. Ebü’l-Avcâ
Soru Açıklaması
19.
Âlimlerin çoğunluğuna göre mütevâtir haber ne tür bir bilgi meydana getirir?
Doğru Cevap: "C" Zarûrî bilgi
Soru Açıklaması
20.
“Nazmü’l-mütenâsir mine’l-hadîsi’lmütevâtir” isimli eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Muhammed b. Cafer el-Kettânî
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.