Hadis Tarihi ve Usulü
2014 - Vize Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi bazı âlimlerce hadis kelimesi ile eş anlamlı olarak
kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "E" Eser
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki âlimlerden hangisi “elfiyye” türü
Hadis Usûlü kitabı yazmıştır?
Doğru Cevap: "B" Zeynüddîn el-Irâkî
Soru Açıklaması
3.
“en-Nihâye fî Ğarîbi’l-Hadîs” isimli kitabın yazarı aşağıdaki âlimlerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Mecdüddin ibnü’l-Esîr
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi hadis ilmi yerine kullanılmaz?
Doğru Cevap: "C" İlmu’r-Rasûl
Soru Açıklaması
Aşağıdakilerden hangisi hadis ilmi yerine
kullanılmaz?
A) Usûlu’r-Rivâye
B) İ lmu’l-Eser
C) İlmu’r-Rasûl
D) Ulûmu’l-Hadîs
E) İ lmu’r-Rivâye
5.
Aşağıdaki kavramlardan hangisi, hadisler arasındaki ihtilafı çözümleme yöntemlerinden cem’ yöntemi ile eş anlamlı değildir?
Doğru Cevap: "E" Tevkîf
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi hadislerin yazılmaması gerektiği kanaatinin Hz. Peygamber’in vefatından sonra uzun süre devam etmesinin nedenidir?
Doğru Cevap: "E" Bazı sosyal ve kültürel şartlar
Soru Açıklaması
7.
Hadis rivayetinde sened sorma işi hangi yıllarda/dönemde başlamıştır?
Doğru Cevap: "D" Altmışlı yıllarda
Soru Açıklaması
8.
Hz. Peygamber hangi savaş esnasında mut’a nikâhı ve bazı hayvanların etlerinin
haramlığı ile ilgili hükümleri açıklamıştır?

 
Doğru Cevap: "E" Hayber
Soru Açıklaması
9.
Hz. Peygamber’in sünnetinden bahsederken “Ebu Nuceyd! Bize Kur’an dan
bahset!” diyerek itiraza maruz kalan sahabi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İmrân b. Husayn
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi mana ile hadis rivayetine karşıdır?
Doğru Cevap: "B" Abdullah b. Ömer
Soru Açıklaması
11.
Günümüze ulaşan en eski câmi’ türü eser aşağıdaki hangi yazara aittir?
Doğru Cevap: "D" Ma’mer b. Râşid
Soru Açıklaması
12.
El-Kütübü’s-sitte yazarlarından hangisi, bir hadisin olabildiğince farklı kanallarını bir arada verme özelliğiyle öne çıkmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Müslim
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi ilk hadis tasnifçilerinden değildir?
Doğru Cevap: "A" Dârimî
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki âlimlerden hangisi Müsned türü kitap yazarlarından biri değildir?

 

A) Abd b. Humeyd
B) Urve b. Zübeyr
C) Ahmed b. Amr el-Bezzâr
D) Ebû Ya’lâ
E) H umeydî
Doğru Cevap: "B" Urve b. Zübeyr
Soru Açıklaması
15.
İmam Mâlik’in el-Muvatta’ isimli eserindeki senedi verilmeyen hadislere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Belâğ
Soru Açıklaması
16.
Üç müsned ve üç mu’cem’in Kütüb-i sitte’de bulunmayan hadislerini bir araya
getiren âlim ve eseri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Heysemî, Mecmau’z-zevâid
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi halk arasında yaygın olan hadisleri toplayan
çalışmalardır?
Doğru Cevap: "A" el-Makâsıdu’l-hasene
Soru Açıklaması
18.
Bir müellifin şartlarına uyduğu halde
kitabına almadığı hadisleri toplayan hadis
kitabı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Müstedrek
B) Muvatta
C) Câmi
D) Zevâid
E) M üstahrec
Doğru Cevap: "A" Müstedrek
Soru Açıklaması
19.
İyiliğe teşvik eden, kötülükten sakındıran hadisleri bir araya getiren kitapların genel başlığı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" et-Terğîb ve’t-terhîb
Soru Açıklaması
20.
On dört hadis kitabındaki hadisleri bir araya getiren eser aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Cem’ul-fevâid
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.