Hadis Tarihi ve Usulü
2015 - Büt Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi “Sünnet” kelimesinin sözlük anlamlarından biri
değildir?
Doğru Cevap: "B" Benzemek
Soru Açıklaması
2.
Hadis ilminin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hadislerin makbul olanlarını makbul olmayanlardan ayırmak
Soru Açıklaması
3.
Mütekaddimûn döneminin kapsadığı hadis tarihi aşamaları aşağıdakilerden
hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Tesbît, Tedvîn, Tasnîf
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin sözlerini yaymak için yaptıklarından biri
değildir?
Doğru Cevap: "D" Yanlış anlaşılır endişesiyle kalabalık ortamlarda konuşmamak
Soru Açıklaması
5.
İslâm Tarihinde “Mihne” olarak adlandırılan olay hangi halife tarafından başlatılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Me’mûn
Soru Açıklaması
6.
"Tasnifin Altın Çağı" nitelemesi hangi yüzyıla aittir?
Doğru Cevap: "B" Hicrî üçüncü yüzyıl
Soru Açıklaması
7.
Bir kitaptaki hadislerin temel hadis kaynaklarındaki yerlerini tespit ederek
değişik açılardan tenkidini ve değerlendirmesini yapmaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Tahric
Soru Açıklaması
8.
Önceki dönemdeki bir müellifin şartlarına uyduğu halde kitabına almadığı hadisleri toplayan eser türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Müstedrek
Soru Açıklaması
9.
Fatih Sultan Mehmet’in hocası olup İstanbul’da kendi adına bir dârulhadîs yaptıran kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Molla Gürânî
Soru Açıklaması
10.
Cumhuriyet döneminde yazılan ilk hadis kitabı niteliği taşıyan ve Diyanet İşleri
Başkanlığınca defalarca basılan eser aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Sahîh-i Buhârî Muhtasarı
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi Mekke dönemi hadis öğrenim ve öğretim mekânlarından
biridir?
Doğru Cevap: "E" Dârul Erkam
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi İslâm’da ilk yatılı eğitim-öğretim kurumu sayılır?
Doğru Cevap: "C" Suffe
Soru Açıklaması
13.
Eski adı Yesrib olan ve hadisin coğrafî merkezleri sıralamasında ilk sırada yer alan
şehir aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Medine
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi ‘müksirûn’ olarak bilinen sahabilerden biridir?
Doğru Cevap: "E" Hz. Aişe
Soru Açıklaması
15.
Hz. Peygamber’i mümin olarak görüp müslüman olarak ölen kimseye ne ad
verilir?
Doğru Cevap: "B" Sahâbî
Soru Açıklaması
16.
İslâm âlimlerinin büyük çoğunluğu tarafından kabul gören icâzet türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Muayyen icâzet
Soru Açıklaması
17.
Hadis hocasının hadislerini okuması, talebenin de bizzat ondan işiterek almasını
ifade eden yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Semâ
Soru Açıklaması
18.
Hadis usûlündeki yaygın kullanışa göre haber-i vâhid ne demektir?
Doğru Cevap: "B" Ravi sayısı mütevatir hadisin ravi sayısına ulaşamayan hadis
Soru Açıklaması
Ravi sayısı mütevatir hadisin ravi sayısına
ulaşamayan hadis
C) Tek bir konu içeren hadis
D) Tek bir konu içeren hadis
E) S adece bir defa söylenmiş olan hadis
19.
Yerleşik terim olarak sahih ve hasen hadisin şartlarından birini ya da birkaçını
taşımayan hadise ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Zayıf
Soru Açıklaması
20.
Zayıf olduğu hakkında hadis âlimleri arasında ittifak bulunmayan, bazılarına göre
zayıf bazılarına göre de zayıf olmayan hadis aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Muza‘af
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.