Hadis Tarihi ve Usulü
2015 - Vize Soruları
1.
Aşağıdaki kitaplardan hangisi İbn Salâh’ın “Ulûmu’l-Hadis” isimli kitabına dayanarak yazılmış Hadis Usûlü kitaplardan biridir?
Doğru Cevap: "B" Nuhbetü’l-Fiker
Soru Açıklaması
2.
Hz. Peygamber’in mucizelerini konu edinen çalışmalara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Delâil
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki ilimlerden hangisi Kur’an ve Hz. Peygamber’in sünnetine dayanan ilim
dallarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" İslamî ilimler tarihi
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki terimlerden hangisi, “İhtilaf halindeki hadislerden hiç birini terk
etmeden birbirleriyle bağdaştırmak ve uzlaştırmak suretiyle geçerli sayma”
anlamına gelir?

 
Doğru Cevap: "C" Tevcîh
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Peygamberlerin İsmet sıfatı ile ilgili değildir?
Doğru Cevap: "D" Vahiy yoluyla Allah’tan buyruk almaları
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış bilgi içermektedir?
Doğru Cevap: "A" Yemenli Ebû Şâh Vedâ hutbesinin yazılıp kendisine verilmesini istemiştir
Soru Açıklaması
7.
Hadis rivayetinde sened sorma işi hangi yıllarda/dönemde başlamıştır?
Doğru Cevap: "E" Altmışlı yıllarda
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki sahabilerden hangisi az hadis rivayetiyle meşhurdur?
Doğru Cevap: "C" Saîd b. Zeyd
Soru Açıklaması
9.
es-Sahîfetu’s-Sahîha isimli hadis sahifesi aşağıdaki hangi sahabiye aittir?
Doğru Cevap: "D" Ebû Hureyre
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin sözlerini yaymak için yaptıklarından biri
değildir?
Doğru Cevap: "A" Yanlış anlaşılır endişesiyle kalabalık ortamlarda konuşmamak
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi “ale’r-rical” hadis kitabı türlerindendir?
Doğru Cevap: "C" Mu’cemler
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki terimlerden hangisi hem bir hadis kitabı türüne, hem de bir hadis
türüne isim olarak verilir?
Doğru Cevap: "B" Müsned
Soru Açıklaması
13.
İslâm Tarihinde “Mihne” olarak adlandırılan olay hangi halife tarafından başlatılmıştır?
Doğru Cevap: "E" Me’mûn
Soru Açıklaması
14.
İmam Mâlik’in el-Muvatta’ isimli eserindeki senedi verilmeyen hadislere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Belâğ
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi, hadislerin tasnifi faaliyetleri içinde en erken dönemde
yazılmış kitap türlerindendir?
A) Muvatta’lar
B) Tartışma ve reddiye kitapları
C) Tek bir konudaki hadisleri toplayan kitaplar
D) Cüzler
E) N üshalar
Doğru Cevap: "C" Tek bir konudaki hadisleri toplayan kitaplar
Soru Açıklaması
16.
Bir kitaptaki hadislerin temel hadis kaynaklarındaki yerlerini tespit ederek
değişik açılardan tenkidini ve değerlendirmesini yapmaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Tahric
Soru Açıklaması
17.
Buhari aşağıdaki kavramlardan hangisini eserinde tüm hadislerin bir araya
getirilmediğini ifade etmek için kullanmıştır?
Doğru Cevap: "B" Muhtasar
Soru Açıklaması
18.
Telhîsü’l-Müstedrek aşağıdakilerden hangisi üzerine yapılmış çalışmadır?
Doğru Cevap: "E" el-Müstedrek ale’s-Sahîhayn
Soru Açıklaması
19.
On dört hadis kitabındaki hadisleri bir araya getiren eser aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Cem’ul-fevâid
Soru Açıklaması
20.
Bütün hadisleri bir araya getirmek amacıyla Süyûtî tarafından telif edilen eserleri fıkıh konularına göre tertip eden âlim ve eseri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ali el-Muttakî, Kenzü’l-ümmâl
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.