Hadis Tarihi ve Usulü
2016 - Büt Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin İsmet sıfatıyla ilgili özelliklerinden biri
değildir?
Doğru Cevap: "A" Vahiy yoluyla Allah’tan A) buyruk almamaları
Soru Açıklaması
2.
Mütekaddimûn döneminin kapsadığı hadis tarihi aşamaları aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Tesbît, Tedvîn, Tasnîf
Soru Açıklaması
3.
Tamamlayıcı mahiyette olan, temel hadis kaynaklarını esas alarak onlarda bulunmayan hadisleri toplamak üzerine yazılan eserlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Müstedrek
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi hadislerin tasnifinin amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Hz. Peygamber’e isnad edilen merfû hadislerle, mevkûf ve maktu’ rivayetleri birbirinden ayırma
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in hadis öğretim metotlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Soyut anlatıma ağırlık vermesi
Soru Açıklaması
6.
Fatih Sultan Mehmet’in hocası olup İstanbul’da kendi adına bir dârulhadîs
yaptıran kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Molla Gürânî
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Mekke dönemi hadis öğrenim ve öğretim mekânlarından biridir?
Doğru Cevap: "D" Dârul Erkam
Soru Açıklaması
8.
Sahabe tabakasında  Mekke’de en son vefat ettiği bilinen sahâbî aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Âmir b. Vâsile el-Leysî
Soru Açıklaması
9.
Sahâbenin hadis rivâyet metoduyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Bütün hadisleri lâfzı lâfzına rivâyet etmişlerdir.
Soru Açıklaması
10.
Joseph Schacht’ın ortaya attığı teoriye göre, belirli bir isnad kümesinin merkezinde
kendisiyle birlikte tariklere ayrılmanın ilk başladığı yerde bulunan kişiye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Müşterek râvî
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi hadis tenkidinde ılımlı davranan münekkidlerden biridir?
Doğru Cevap: "B" Buhârî
Soru Açıklaması
12.
Osmanlı âlimlerinden Seydî Çelebi’nin yazdığı "Mustahrec mine’l-Buhârî" adlı eserin konusu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Siyaset
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi ‘müksirûn’ sahabilerden biridir?
Doğru Cevap: "E" Abdullah b. Abbas
Soru Açıklaması
14.
Hadisi doğrudan sahîfelerden rivâyet eden râvilere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Sahafî
Soru Açıklaması
15.
Müellif nüshalarıyla karşılaştırılarak tashih edilen ve muhtelif zamanlarda hocadan
okunup rivâyet hakkı alınan nüshalara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Asl
Soru Açıklaması
16.
Ele alınan bir hadisin sahabeden itibaren senedin her halkasındaki ravi dışında başka ravilerinin olup olmadığının araştırılmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" İ’tibar
Soru Açıklaması
17.
Hadis usûlündeki yaygın kullanışa göre haber-i vâhid ne demektir?
Doğru Cevap: "B" Ravi sayısı mütevatir hadisin ravi sayısına ulaşamayan hadis
Soru Açıklaması
18.
Yerleşik terim olarak sahih ve hasen hadisin şartlarından birini ya da birkaçını taşımayan hadise ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Zayıf
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi aşırı cerh sebebi sayılmaz?
Doğru Cevap: "C" Râvînin senedden düşmesi
Soru Açıklaması
20.
Hadisin ezberden veya bir kitaptan usûlüne uygun olarak rivâyet edilmesine ne ad
verilir?
Doğru Cevap: "B" Edâ
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.