Hadis Tarihi ve Usulü
2016 - Final Soruları
1.
İbn Hacer'in “Hedyü’s-sârî” isimli eserini yazma amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Buharî’nin Sahih’ine yöneltilen eleştirileri reddetmek
Soru Açıklaması
2.
Amasya’da doğan ve XVIII. asırda Osmanlı Anadolusunun en önde gelen hadisçisi
sayılan, bir Buhârî şerhi ile yarım kalmış Müslim şerhi yazarı muhaddis
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Yusuf Efendizâde
Soru Açıklaması
3.
İlmî ve fikrî olarak Şah Veliyyullah ed-Dehlevî’nin takipçisi olduğunu iddia eden
Diyobend Medresesi aşağıdaki mezheplerden hangisine bağlıdır?
Doğru Cevap: "A" Hanefî
Soru Açıklaması
4.
Hadis isnad sisteminin güvenilir olduğunu savunan akımı başlatan oryantalist
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Josef Horovitz
Soru Açıklaması
5.
Hadis rivayetinde sened sorma işi hangi dönemde başlamıştır?
Doğru Cevap: "D" Altmışlı yıllarda
Soru Açıklaması
6.
Abdürrezzâk’ın Musannef’i gibi Kütüb-i sitte dönemi öncesi eserlerden hareketle ilk dönem fakihlerin eğitim-öğretim metotları ve rivayet kullanımlarının tespit edilebileceği kanaatinde olan ve hadislerin Hz. Peygamber döneminden itibaren yazılmaya başlandığını kabul eden oryantalist kimdir?
Doğru Cevap: "C" Herald Motzki
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki âlimlerden hangisi Müsned türü kitap yazarlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Urve b. Zübeyr
Soru Açıklaması
8.
Halk arasında hadis diye dolaşan sözlerin hadis olup olmadığını ortaya koymak
amacıyla yazılmış en hacimli eser aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Keşfu’l-hafâ
Soru Açıklaması
9.
İslâm coğrafyasında ilk kurulan Dârulhadis aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Nûriyye Dârulhadisi
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi müksirûn sahâbîlerden biridir?
Doğru Cevap: "D" Hz. Âişe
Soru Açıklaması
11.
"Takyîdü’l-ilm" tamlamasındaki ilim kelimesi hangi anlamda kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "E" Hadis
Soru Açıklaması
12.
Sahâbe biyografilerinde muhteva ve metod bakımından en gelişmiş ve kullanışlı yazar ve eseri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İbn Hacer: el-İsâbe fî temyîzis-Sahâbe
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi "fukahâ-i seb’a" içinde yer almaz?
Doğru Cevap: "A" İmam Mâlik
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi kusan kişinin abdest almasıyla ilgili zayıf hadisle amel eden kişidir?
Doğru Cevap: "A" İmam Şâfiî
Soru Açıklaması
15.
Ele alınan bir hadisin sahabeden itibaren senedin her halkasındaki ravi dışında başka ravilerinin olup olmadığının araştırılmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" İ’tibar
Soru Açıklaması
16.
Bir hadisi aynı hocadan rivayet eden sika ravilerden birinin, o hadisi arkadaşlarından ayrı olarak bir fazlalıkla rivayet etmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Ziyadetu's-sıka
Soru Açıklaması
17.
Hz. Peygamber, Dıhye b. Halîfe’yi kime elçi olarak göndermiştir?
Doğru Cevap: "A" Rûm Melik Herakleios’a
Soru Açıklaması
18.
Hadis usûlündeki yaygın kullanışa göre haber-i vâhid ne demektir?
Doğru Cevap: "B" Ravi sayısı mütevatir hadisin ravi sayısına ulaşamayan hadis
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi hadis kitabı okuma usullerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" el-Hal ve’l-bahs
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi rivâyet metotlarının hepsine delâlet etmektedir?
Doğru Cevap: "C" An
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.