Hadis Tarihi ve Usulü
2016 - Vize Soruları
1.
“Nüzhetü’n-nazarfî tavdîhi Nuhbeti’l-fiker” isimli kitabın yazarı aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İbn Hacer el-Askalânî
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki hadis âlimlerinden hangisi müteahhirûn dönemi Hadis Usûlü
yazarlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Hatib el-Bağdadî
Soru Açıklaması
3.
Hadislerin farklı tariklerinin birbirleriyle karşılaştırılmasını ifade eden terim
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Muâraza
Soru Açıklaması
4.
Bazı âlimler tarafından hadis kelimesi ile eş anlamlı olarak kullanılan ifade
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Eser
Soru Açıklaması
5.
Çelişen hadislerin her ikisini, birden çok ise hepsini bağdaştırarak, herhangi birini terk etmeden birlikte geçerli saymaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Tevcîh
Soru Açıklaması
6.
Hz. Peygamber’in sünnetinden bahsederken “Ebu Nuceyd! Bize Kur’an'dan bahset!” diyerek itiraza maruz kalan sahabi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İmrân b. Husayn
Soru Açıklaması
7.
Hz. Peygamber hangi savaş esnasında mut’a nikâhı ve bazı hayvanların etlerinin haramlığı ile ilgili hükümleri açıklamıştır?
Doğru Cevap: "E" Hayber
Soru Açıklaması
8.
Mana ile hadis rivayetine karşı olan sahabi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Abdullah b. Ömer
Soru Açıklaması
9.

Sadakat hadisleri aşağıdakilerden hangisi için kullanılmaktadır?

Doğru Cevap: "E" Vergi tarife ve hükümlerini içeren hadisler
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki sahabilerden hangisi aşere-i mübeşşereden biridir?
Doğru Cevap: "D" Saîd b. Zeyd
Soru Açıklaması
11.
Mevkuf ve maktu’ rivâyetlerinin yer verildiği kitap türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Musannef
Soru Açıklaması
12.
Bir hadisin bütün farklı kanallarını bir arada verme özelliğiyle öne çıkan "el-Kütübü’s-sitte" yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Müslim
Soru Açıklaması
13.
Talat Koçyiğit tarafından "Tasnifin Altın Çağı" olarak nitelendirilen yüzyıl aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hicrî üçüncü yüzyıl
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi ilk hadis tasnifçilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Dârimî
Soru Açıklaması
15.
İmam Mâlik’in "el-Muvatta’" isimli eserindeki senedi verilmeyen hadislere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Belâğ
Soru Açıklaması
16.
Bir kitaptaki hadislerin temel hadis kaynaklarındaki yerlerini tespit ederek
değişik açılardan tenkidini ve değerlendirmesini yapmaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Tahric
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi halk arasında meşhur olan haberlerin bir araya getirilerek
derlendiği en önemli kaynaklardan biridir?
Doğru Cevap: "C" el-Makâsıdu’l-hasene
Soru Açıklaması
18.
Buhari, eserinde tüm hadislerin bir araya getirilmediğini belirtmek için aşağıdaki
ifadelerden hangisini kullanmıştır?
Doğru Cevap: "E" Muhtasar
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi bir müellifin şartlarına uyduğu halde kitabına almadığı
hadisleri toplamak suretiyle onun eksikliklerini tamamlayan kitaptır?
Doğru Cevap: "D" Müstedrek
Soru Açıklaması
20.
Herhangi bir hadis kitabının bir başka hadis eseri veya eserleriyle karşılaştırılıp
birincisinin ikincisinden fazla olarak ihtiva ettiği hadisleri bir araya getiren kitap türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Zevâid
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.