Hadis Tarihi ve Usulü
2017 - Büt Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi hadislerin güvenilirliklerini sağlamaya yönelik
uygulanan yaklaşımlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Hadisi en son duyan kimseden almaya çalışma
Soru Açıklaması
2.
Hadis râvîleri hakkında, hadis rivayetine ehil olup olmadıklarını belirlemeye yönelik gerekli her türlü bilgiyi derlemek, korumak ve değerlendirmek amacıyla ortaya çıkan ilim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ricâl
Soru Açıklaması
3.
I. Mu‘cemler
II. Sünenler
III. Muvatta’lar
IV. Müsnedler
V. Câmi‘ler

Yukarıdakilerden hangileri râvîlerine göre düzenlenmiş kitaplar arasında yer alır?
Doğru Cevap: "A" I ve IV
Soru Açıklaması
4.
Hadislerin baş tarafından bir kısmı zikredilmek suretiyle sahabe adına veya
hadis metinlerine göre alfabetik olarak düzenlenen eserlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Etraf
Soru Açıklaması
5.
Oryantalistlerin hadis ilmine bakış açısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" İslamiyette rivayet edilen hadislerin büyük çoğunluğunu sahih hadisler oluşturmuştur.
Soru Açıklaması
6.
Fetihten sonra ilim ve kültür faaliyetlerini organize etmek üzere vahyin beşiği olan
Mekke’ye muallim olarak gönderilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Muaz b. Cebel
Soru Açıklaması
7.
İlmi ve fikri olarak Şah Veliyyullah ed-Dehlevî’nin takipçisi olduğunu iddia eden
Diyobend Medresesi aşağıdaki mezheplerden hangisine bağlıdır?
Doğru Cevap: "C" Hanefî
Soru Açıklaması
8.
Hadis isnad sisteminin güvenilir olduğunu savunan akımı başlatan oryantalist kimdir?
Doğru Cevap: "B" Josef Horovitz
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi rihle geleneğinin başlamasında etkili olmuştur?
Doğru Cevap: "D" Sahâbenin çeşitli bölgelere dağılması
Soru Açıklaması
10.
Güvenilir râvilerin hadisine aykırı hadis rivayet etmek hangi açıdan bir cerh
sebebidir?
Doğru Cevap: "E" Muhâlefet
Soru Açıklaması
11.
Hz. Ömer döneminde fethedilen, birçok sahâbînin yerleşip vatan edindiği, Hz. Ali’nin hilafetinde Medîne yerine hilâfet merkezi yapılınca kısa sürede bir ilim ve kültür merkezi haline gelen şehir aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kûfe
Soru Açıklaması
12.
Rivâyetlerinde çok hata yapan bir râvî hangi yönden cerhedilir?
Doğru Cevap: "D" Hıfz
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi âhâd haberle amel etmeyi kabul etmeyen mezheplerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Hâricîler
Soru Açıklaması
14.
Hadisin ezberden veya bir kitaptan usûlüne uygun olarak rivâyet edilmesine ne ad
verilir?
Doğru Cevap: "B" Edâ
Soru Açıklaması
15.
Muallak hadisin zayıf sayılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Senedinde ravi eksikliği bulunması
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi aşırı cerh sebebi sayılmaz?
Doğru Cevap: "A" Râvînin senedden düşmesi
Soru Açıklaması
17.
Bir hadisin başka bir rivayetinin olup olmadığını araştırmaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" İtibar
Soru Açıklaması
18.
İcâzet metoduna delâlet etmek üzere en çok kullanılan lafız aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Ecâzelî
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi senedin özelliklerine göre sınıflandırılan hadis türlerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" Muennen
Soru Açıklaması
20.
Hadisi doğrudan sahîfelerden rivâyet eden râvilere ne ad veilir?
Doğru Cevap: "E" Sahafî
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.