Hadis Tarihi ve Usulü
2017 - Final Soruları
1.
Hadislerin yazılmasına daha çok genç sahabiler ile Yemen kökenli bazı sahabilerin
katılmış olması aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Doğru Cevap: "C" Hadislerin yazılması meselesinde zihniyetin etkisini
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi naklî/normatif ilimlerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Tasavvuf
Soru Açıklaması
3.
Mihne olayları aşağıdaki halifelerden hangisi tarafından sonlandırılmıştır?
Doğru Cevap: "E" Mütevekkil
Soru Açıklaması
4.
Kütüb-i sitte şartlarını tespit eden eser aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Şurutü’l-eimmeti’s-sitte
Soru Açıklaması
5.
Joseph Schacht’ın ortaya attığı teoriye göre, belirli bir isnad kümesinin merkezinde
kendisiyle birlikte tariklere ayrılmanın ilk başladığı yerde bulunan kişiye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Müşterek râvi
Soru Açıklaması
6.
İlk örgün hadis öğrenim yeri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Mescid-i Nebevî
Soru Açıklaması
7.
Osmanlı hadis müderrislerinin hadis sahasında çok miktarda ve çok çeşitli eserler vermedikleri görülür.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sebeplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Âlimler üzerindeki sosyal motivasyonun diğer bölgelerden daha güçlü olması
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Anadolu'da kurulan dârulhadislerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Nuriyye Dârulhadisi
Soru Açıklaması
9.
Sahabenin hadis öğrenimi konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Bütün hadisleri Hz. Peygamber’den öğrenmişlerdir.
Soru Açıklaması
10.
Bir hadisi belirli esaslara uyarak öğrenmeyi ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Tahammül
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi mukıllûn sahâbîlerden biridir?
Doğru Cevap: "E" Hz. Ömer
Soru Açıklaması
12.
Nakil döneminde yaygın olan hadis alma metodu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İcazet
Soru Açıklaması
13.
Güvenilir râvilerin hadisine aykırı hadis rivayet etmek hangi açıdan bir cerh
sebebidir?
Doğru Cevap: "C" Muhâlefet
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi yazıdan kaynaklanan hataları önlemek amacıyla geliştirilen metotlardan biridir?
Doğru Cevap: "D" Semâ
Soru Açıklaması
15.
"Muhadramûn" ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Sahabeyi görmüş olmaları bakımından tâbiîne benzerler.
Soru Açıklaması
16.
Mürsel hadisin zayıf hadis sayılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Tabiûndan olan râvisinin hadisi almış olduğu kimseyi zikretmemiş olması
Soru Açıklaması
17.
Sika bir râvinin, aynı hadiste diğer sika bir râvinin rivayetinden fazla olarak naklettiği kısma ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Ziyâde
Soru Açıklaması
18.
Yalan bir haberi rivayet etme hususunda birleşmeleri aklın ve âdetin kabul etmeyeceği kadar kalabalık râviler topluluğunun kendileri gibi bir topluluktan alıp naklettikleri hadis aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Mütevâtir
Soru Açıklaması
19.
Sahih ve hasen hadisin şartlarından birini ya da birkaçını taşımayan hadise ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Zayıf
Soru Açıklaması
20.
Gerekli bütün şartları taşıdığı halde bir râvisinin zabt özelliği eksik olan, bununla
beraber destekleyici başka bir rivayette bulunamayan hadise ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Hasen li-zatih
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.