Hadis Tarihi ve Usulü
2017 - Vize Soruları
1.
Hanefîlerin hadisler arasındaki ihtilafı gidermede ilk sırada uyguladıkları yöntem
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Nesh
Soru Açıklaması
2.
Hadiste, onu rivayet eden kimselerin isimlerinin sırayla zikredildiği kısım
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Senet
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi hadislerin yazılmaması gerektiği kanaatinin Hz.
Peygamber’in (s.a.s) vefatından sonra uzun süre devam etmesinin nedenlerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" Kur'an'ın ihmal edileceği endişesi
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki sahabilerden hangisi aşere-i mübeşşeredendir?
Doğru Cevap: "B" Saîd b. Zeyd
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerin hangisinde aynı manaya gelen ama farklı kelimelerle nakledilmiş olan hadislerin, farklı zaman veya yerlerde söylenmiş olma ihtimali kuvvetlidir?
Doğru Cevap: "C" Hadisleri farklı sahabilerin nakletmesi
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi mütekaddimûn döneminde yaşamış hadis usulü
yazarlarından biridir?
Doğru Cevap: "E" Hatib el-Bağdadi
Soru Açıklaması
7.
Râviler hakkında yapılan cerh ve ta'dil kurallarının yer aldığı kitaplara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Rical
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi hadisler arasındaki ihtilafın giderilmesinde kullanılan
yöntemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Tasnîf
Soru Açıklaması
9.
Hadis ilminin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hadislerin makbul olanlarını makbul olmayanlardan ayırmak
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi sahabenin hadis öğreniminin güvenilirliğini sağlamak
amacıyla başvurduğu yollardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Hadisleri toplayan müstakil kitaplar yazma
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi Müslim’in Câmi’inin, Buhari’nin Câmi’ine üstün olan yönlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Sahih hadisleri bir araya getirme amacıyla yazılmış olması
Soru Açıklaması
12.
Temel hadis kaynaklarındaki hadisleri âlî isnadla elde etmek ve onları daha güçlü
kılmak amacıyla hazırlanan eser aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Mühtahrec
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi tasnifin amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Hadis râvilerinin güvenilirlik durumlarını belirlemek
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki hadis kitabı türlerinden hangisi ale’rical değildir?
Doğru Cevap: "A" Müstedrekler
Soru Açıklaması
15.
el-İlzamat ale’s-Sahihayn tür bakımından nasıl bir eserdir?
Doğru Cevap: "D" Müstedrek
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi mu’cemlerin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Hadisin tamamını değil bir kısmını vermek suretiyle tasnif edilmesi
Soru Açıklaması
17.
Hz. Peygamber'e (s.a.s) ait söz, fiil ve takrirlerin yanı sıra sahabe ve tabiûnun
sözleri ve uygulamalarını da içeren hadis kitapları aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Musannefler
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi hadislerin anlaşılması amacıyla telif edilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Şerh
Soru Açıklaması
19.
Hadislerin kaynağını göstermeyi amaçlayan eser türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tahric
Soru Açıklaması
20.
Câmiu’l usul li ehâdisi’r-Resul isimli eserin ihtisari aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Teysiru’l-vusul ila Câmiu’l-usul
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.