Hadis Tarihi ve Usulü
2018 - Büt Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi “Sünnet” kelimesinin sözlük anlamlarından biri
değildir?
Doğru Cevap: "E" Benzemek
Soru Açıklaması
2.
Hadiste, onu rivayet eden kimselerin isimlerinin sırayla zikredildiği kısım
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Senet
Soru Açıklaması
3.
Mevkuf ve maktu’ rivâyetlerin yer verildiği kitap türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Musannef
Soru Açıklaması
4.
Temel hadis kaynaklarındaki hadisleri âlî isnadla elde etmek ve onları daha güçlü
kılmak amacıyla hazırlanan eser aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Müstahrec
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi rihle geleneğinin başlamasında etkili olmuştur?
Doğru Cevap: "B" Sahâbenin çeşitli bölgelere dağılması
Soru Açıklaması
6.
Cumhuriyet döneminde yazılan ilk hadis kitabı niteliği taşıyan ve Diyanet İşleri
Başkanlığınca defalarca basılan eser aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sahîh-i Buhârî Muhtasarı
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in (s.a.s) hadis öğretim metotlarından biridir?
Doğru Cevap: "A" Somut anlatıma önem vermesi
Soru Açıklaması
8.
Eski adı Yesrib olan ve hadisin coğrafî merkezleri sıralamasında ilk sırada yer alan
şehir aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Medine
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi mukıllûn sahâbîlerden biridir?
Doğru Cevap: "E" Hz. Ömer
Soru Açıklaması
10.
Yaş ve isnad bakımından birbirine yakın râvîlar grubuna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Tabaka
Soru Açıklaması
11.
Güvenilir râvilerin hadisine aykırı hadis rivayet etmek hangi açıdan bir cerh
sebebidir?
Doğru Cevap: "D" Muhâlefet
Soru Açıklaması
12.
Bir hadisi belirli esaslara uyarak öğrenmeyi ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tahammül
Soru Açıklaması
13.
Hadisin ezberden veya bir kitaptan usûlüne uygun olarak rivâyet edilmesine ne ad
verilir?
Doğru Cevap: "B" Edâ
Soru Açıklaması
14.
Hadis hocasını hadislerini okuması, öğrencinin de bizzat ondan işiterek almasını
ifade eden yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Semâ
Soru Açıklaması
15.
Hadis usûlündeki yaygın kullanışa göre haber-i vâhid ne demektir?
Doğru Cevap: "A" Ravi sayısı mütevatir hadisin ravi sayısına ulaşamayan hadis
Soru Açıklaması
16.
Sika bir râvinin, aynı hadiste diğer sika bir râvinin rivayetinden fazla olarak naklettiği kısma ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Ziyâde
Soru Açıklaması
17.
Bir hadisin başka bir rivayetinin olup olmadığını araştırmaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" İtibar
Soru Açıklaması
18.
Sahih ve hasen hadisin şartlarından birini ya da birkaçını taşımayan hadise ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Zayıf
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi aşırı cerh sebebi sayılmaz?
Doğru Cevap: "C" Râvînin senedden düşmesi
Soru Açıklaması
20.
Mütevâtir haberin şartlarını taşımayan habere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Haber-i vâhid
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.