Hadis Tarihi ve Usulü
2018 - Final Soruları
1.
“Sahîhân” hangi tasnif türünde yazılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Câmi’
Soru Açıklaması
2.
Mütekaddimûn döneminin kapsadığı hadis tarihi aşamaları aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Tesbît, Tedvîn, Tasnîf
Soru Açıklaması
3.
Tamamlayıcı mahiyette olan, temel hadis kaynaklarını esas alarak onlarda bulunmayan hadisleri toplamak amacıyla yazılan eserlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Müstedrek
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi naklî ilimlerin niteliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Olgular alanı ile ilgili olması
Soru Açıklaması
5.
Cumhuriyetin ilk yıllarında yazılan ve hadisle ilgili bazı meselelere temas eden “Dînî ve Gayri Dînî Rivayetler” adlı makalenin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Zâkir Kâdiri Ugan
Soru Açıklaması
6.
Hadislerin toplanıp tedvin edilmesine öncülük eden, tedvîn döneminin en önemli
muhaddisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İbn Şihâb ez-Zührî
Soru Açıklaması
7.
Fetihten sonra ilim ve kültür faaliyetlerini organize etmek üzere vahyin beşiği olan
Mekke’ye muallim olarak gönderilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Muaz b. Cebel
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in (s.a.s) hadis öğretim metotlarından biridir?
Doğru Cevap: "D" Somut anlatıma önem vermesi
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki ta’dîl lâfızlarından hangisi en güçlüdür?
Doğru Cevap: "E" Evsakun-nâs
Soru Açıklaması
10.
Yaş ve isnad bakımından birbirine yakın râvîlar grubuna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Tabaka
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi ‘müksirûn’ sahabilerden biridir?
Doğru Cevap: "B" Abdullah b. Abbas
Soru Açıklaması
12.
------ lafzı rivâyet metotlarının hepsine delâlet etmektedir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?
Doğru Cevap: "C" An
Soru Açıklaması
13.
Ömer b. Abdülaziz’in resmi hadis tedvinini başlatmak amacıyla talimat verdiği Medine valisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ebu Bekir b. Muhammed b. Hazm
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi hadis kitabı okuma usullerindendir?
Doğru Cevap: "B" Tarîku’l-hal ve’l-bahs
Soru Açıklaması
15.
Sened veya metindeki kelime veya cümleler arasında yer değişikliği yapılmış, senedinde ravi düşmesi bulunmayan zayıf hadis aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Maklûb
Soru Açıklaması
16.
Şâz hadisin zayıf sayılma sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sıka ravisinin diğer sıka ravilere aykırı rivayette bulunması
Soru Açıklaması
17.
Senedinde peş peşe iki veya daha fazla râvî atlanmış olan hadise ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Mu’dal
Soru Açıklaması
18.
Zayıf olduğu hakkında hadis âlimleri arasında ittifak bulunmayan, bazılarına göre zayıf bazılarına göre de zayıf olmayan hadis aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Muza'af
Soru Açıklaması
19.
Hz. Peygamber’in (s.a.s) pek çok farklı rivayette dua ederken ellerini değişik
şekillerde kaldırmasından hareketle duada ellerin kaldırılmasını “ortak nokta” olarak tespit etmek aşağıdaki rivayet çeşitlerinden hangisine girer?
Doğru Cevap: "D" Ma‘nevî Mütevâtir
Soru Açıklaması
20.
Mütevâtir haberin şartlarını taşımayan habere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Haber-i vâhid
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.