Hadis Tarihi ve Usulü
2018 - Vize Soruları
1.
Hadis râvîleri hakkında, hadis rivayetine ehil olup olmadıklarını belirlemeye yönelik gerekli her türlü bilgiyi derlemek, korumak ve değerlendirmek amacıyla ortaya çıkan ilim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ricâl
Soru Açıklaması
2.
Az kullanıldığı, yaygın olmadığı ya da manası kapalı olduğu için anlaşılması zor olan kelimeler ve bunları konu edinen, bu kelimelerle ilgili Arapça dilbilimcilerinin ifadelerinden, eski Arap şairlerinin şiirlerinden örnekler verilerek sözü edilen kelimenin hadislerdeki anlamı ve edebî incelikleri ortaya konulan ilim dalıdır.

Yukarıda tanımı verilen hadis ilmi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ğarîb'ül Hadis
Soru Açıklaması
3.
“Dinde kaynak olarak Kur’an bize yeter, başka kaynağa ve delile ihtiyacımız yoktur.” görüşünü savunanlar, Hz. Muhammed’in (s.a.s) Kur’an’da belirtilen aşağıdaki görevlerinden hangisini göz ardı etmiş olur?
Doğru Cevap: "C" Beyan
Soru Açıklaması
4.
Çelişen hadisler konusunda karar vermemek, askıya almak, karar vermeyi sağlayacak delil ve karîneler buluncaya kadar beklemek olarak tanımlanan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Tevakkuf
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi sahabe döneminde
yazılan hadis belgelerinden biridir?
5.
A)
Abdullah b. Amr'ın sahifesi
B)
Ebû Râfi'in yazdığı hadisler
C)
Câbir b. Abdillah'ın hacla ilgili sahifesi
D)
Medîne sözleşmesi
E)
Enes'in yazdığı hadisler
Doğru Cevap: "C" Câbir b. Abdillah'ın hacla ilgili sahifesi
Soru Açıklaması
6.
Günümüze ulaşmış ve basılmış tedvin
dönemi eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Hafsa bint Sîrîn'in hadis kitabı
B)
Zeyd b. Ali'nin hadis kitabı
C)
Zührî'nin hadis kitabı
D)
Saîd b. Museyyeb'in hadis kitabı
E)
Muhammed b. Sîrîn'in hadis kitabı
Doğru Cevap: "B" Zeyd b. Ali'nin hadis kitabı
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi hadislerin güvenilirliklerini sağlamaya yönelik
uygulanan yaklaşımlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Hadisi en son duyan kimseden almaya çalışma
Soru Açıklaması
8.
Bir hadisin, onu rivayet eden kimselerin isimlerinin sırayla zikredildiği kısmı
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sened
Soru Açıklaması
9.
I. Mu‘cemler
II. Sünenler
III. Muvatta’lar
IV. Müsnedler
V. Câmi‘ler

Yukarıdakilerden hangileri râvîlerine göre düzenlenmiş kitaplar arasında yer alır?
Doğru Cevap: "A" I ve IV
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi hadislerin tasnifini başlatan ve hızlandıran en önemli etkendir?
Doğru Cevap: "D" Hz. Peygamber’in sünnetinin yaşayan bir gelenek olarak devamını sağlamak
Soru Açıklaması
11.
Hadislerin sahabe ismine göre gruplandırıldığı kitap türü aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Etrâf kitapları
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi “Câmi’” türü eserlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Dârakutnî’nin Sünen’i
Soru Açıklaması
13.
Daha önce telif edilen herhangi bir hadis kitabında bulunan hadisleri, teker teker ele alarak kitap sahibinin senedinden başka bir senedle rivâyet etmek suretiyle meydana getirilen hadis kitabı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Müstahrec
Soru Açıklaması
14.
Hadislerin baş tarafından bir kısmı zikredilmek suretiyle sahabe adına veya
hadis metinlerine göre alfabetik olarak düzenlenen eserlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Etraf
Soru Açıklaması
15.
Teysiru’l-vusul ilâ Camiu’l-usul aşağıdaki âlimlerden hangisinin telifidir?
Doğru Cevap: "B" İbnü’d-Deyba
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Kütüb-i Erbaa’dan değildir?
Doğru Cevap: "A" Said b. Mansur’un Sünen’i
Soru Açıklaması
17.
Buhârî ve Müslim’in Sahîh’lerindeki ortak rivayetlerden oluşan "el-Lü’lü’ü ve’l-mercân fîme’ttefaka ‘aleyhi’ş-Şeyhân" adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Muhammed Fuâd Abdülbâkî
Soru Açıklaması
18.
Osmanlı dönemi âlimlerinden Molla Lütfi’nin yazdığı hadis kitabı aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ta‘lîka ale’l-Câmi‘i’s-Sahîh
Soru Açıklaması
Osmanlı dönemi âlimlerinden Molla Lütfi’nin yazdığı hadis kitabı aşağıdakilerden
hangisidir?
19.
Hanefî mezhebinin görüşlerini destekleyen, genellikle ahkâm hadislerinin derlenip şerh edildiği "İ‘lâü’s-sünen" adlı eserin müellifi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Zafer Ahmed Tehânevî
Soru Açıklaması
20.
Oryantalistlerin hadis ilmine bakışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" İslamiyette rivayet edilen hadislerin büyük çoğunluğunu sahih hadisler oluşturmuştur.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.