Hadis Tarihi ve Usulü
2019 - Büt Soruları
1.
Aşağıdakilerin hangisinde aynı manaya gelen ama farklı kelimelerle nakledilmiş olan hadislerin, farklı zaman veya yerlerde söylenmiş olma ihtimali kuvvetlidir?
Doğru Cevap: "C" Hadisleri farklı sahabilerin nakletmesi
Soru Açıklaması
2.
Bir hadisin farklı isnad zincirleriyle gelen değişik kanallarına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Vech
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi bir müellifin şartlarına uyduğu halde kitabına almadığı
hadisleri toplamak suretiyle onun eksikliklerini tamamlayan kitaptır?
Doğru Cevap: "D" Müstedrek
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi hadislerin tasnifinin amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Hz. Peygamber’e isnad edilen merfû hadislerle, mevkûf ve maktu’ rivayetleri birbirinden ayırma
Soru Açıklaması
5.
Oryantalistlerin hadis ilmine bakışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" İslamiyette rivayet edilen hadislerin büyük çoğunluğunu sahih hadisler oluşturmuştur.
Soru Açıklaması
6.
"Kütüb-i sitte" müelliflerinin adâleti aşağıdakilerden hangisi ile bilinmektedir?
Doğru Cevap: "A" Şöhret
Soru Açıklaması
7.
Rivâyetlerinde çok hata yapan bir râvî hangi yönden cerhedilir?
Doğru Cevap: "B" Hıfz
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi rihle geleneğinin başlamasında etkili olmuştur?
Doğru Cevap: "C" Sahâbenin çeşitli bölgelere dağılması
Soru Açıklaması
9.
Hz. Ömer döneminde fethedilen, birçok sahâbînin yerleşip vatan edindiği, Hz. Ali’nin hilafetinde Medîne yerine hilâfet merkezi yapılınca kısa sürede bir ilim ve kültür merkezi haline gelen şehir aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kûfe
Soru Açıklaması
10.
Fetihten sonra ilim ve kültür faaliyetlerini organize etmek üzere vahyin beşiği olan
Mekke’ye muallim olarak gönderilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Muaz b. Cebel
Soru Açıklaması
11.
Güvenilir râvilerin hadisine aykırı hadis rivayet etmek hangi açıdan bir cerh
sebebidir?
Doğru Cevap: "E" Muhâlefet
Soru Açıklaması
12.
Bir hadisin başka bir rivayetinin olup olmadığını araştırmaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" İtibar
Soru Açıklaması
13.
Zaîf bir ravinin kendisinden daha iyi durumda olan bir ravinin rivayetine aykırı
olarak rivayet ettiği ve senedi muttasıl olan hadise ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Ma’rûf hadis
Soru Açıklaması
14.
İcâzet metoduna delâlet etmek üzere en çok kullanılan lafız aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ecâzelî
Soru Açıklaması
15.
Hadisi doğrudan sahîfelerden rivâyet eden râvilere ne ad veilir?
Doğru Cevap: "D" Sahafî
Soru Açıklaması
16.
------ lafzı rivâyet metotlarının hepsine delâlet etmektedir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?
Doğru Cevap: "C" An
Soru Açıklaması
17.
Senedinde peş peşe iki veya daha fazla râvî atlanmış olan hadise ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Mu’dal
Soru Açıklaması
18.
Zayıf olduğu hakkında hadis âlimleri arasında ittifak bulunmayan, bazılarına göre zayıf bazılarına göre de zayıf olmayan hadis aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Muza‘af
Soru Açıklaması
19.
Mütevâtir haberin şartlarını taşımayan habere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Haber-i vâhid
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi aşırı cerh sebebi sayılmaz?
Doğru Cevap: "E" Râvînin senedden düşmesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.