Hadis Tarihi ve Usulü
2019 - Final Soruları
1.
------- Hz. Peygamber'e (s.a.v) ait söz, fiil ve takrirlerin yanı sıra sahabe ve tabiûnun sözleri ve uygulamalarını da içeren hadis kitaplarıdır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?
Doğru Cevap: "D" Musannefler
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber'in (s.a.v) sözlerini yaymak için yaptıklarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Yanlış anlaşılır endişesiyle kalabalık ortamlarda konuşmamak
Soru Açıklaması
3.
Hadis tenkidinde, hadisin farklı kanalların toplanması işlemine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Cem’ut-turuk
Soru Açıklaması
4.
Önceki dönemdeki bir müellifin şartlarına uyduğu halde kitabına almadığı hadisleri
toplayan eser türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Müstedrek
Soru Açıklaması
5.
Osmanlı hadis müderrislerinin hadis sahasında çok miktarda ve çok çeşitli eserler vermedikleri görülür.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sebeplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Âlimler üzerindeki sosyal motivasyonun diğer bölgelerden daha güçlü olması
Soru Açıklaması
6.
Sahabenin hadis öğrenimi konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Bütün hadisleri Hz. Peygamber’den öğrenmişlerdir.
Soru Açıklaması
7.
Sahâbenin hadis rivâyet metoduyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Bütün hadisleri lâfzı lâfzına rivâyet etmişlerdir
Soru Açıklaması
8.
Hz. Peygamber’in (s.a.v) eğitim-öğretimi konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Belli mekanlar ve zamanlarla sınırlıydı.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi müksirûn sahâbîlerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Enes b. Mâlik
Soru Açıklaması
10.
Genel ahlâk ve âdâba aykırı davranışlar sergileyen bir râvî hangi yönden cerhedilir?
Doğru Cevap: "C" Mürüvvet
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi sahâbîliğin şartlarından biridir?
Doğru Cevap: "C" Hz. Peygamber ile mümin olarak karşılaşmış olmak
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi hadis kitabı okuma usullerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" Tarîku’l-im'ân
Soru Açıklaması
13.
Hadis kitaplarının isnadlarıyla nakledildiği nakil döneminde ------- metodunun yaygınlaştığı görülür.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?
Doğru Cevap: "E" icâzet
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi hadisin kıraat yöntemiyle alındığın ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "B" Kurie alâ fülân ve ene esmau
Soru Açıklaması
15.
Sened veya metindeki kelime veya cümleler arasında yer değişikliği yapılmış, senedinde ravi düşmesi bulunmayan zayıf hadise ------- denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "A" maklûb
Soru Açıklaması
16.
Senedinde peş peşe iki veya daha fazla râvî atlanmış olan hadise ------ hadis denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?
Doğru Cevap: "C" mu’dal
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi senedin özelliklerine göre sınıflandırılan hadis
türlerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" Muennen
Soru Açıklaması
18.
Muallak hadisin zayıf sayılmasının nedenibaşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Senedinde ravi eksikliği bulunması
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi âhâd haberle amel etmeyi kabul etmeyen mezheplerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Hâricîler
Soru Açıklaması
20.
Mütevâtir hadisin tanımında geçen “aklın ve âdetin kabul etmeyeceği kadar kalabalık râvîler topluluğu” kaydındaki “âdeten” kaydı niçin konulmuştur?
Doğru Cevap: "C" İmkânsızlığın mantıkî bir zorunluluk olmadığını belirtmek için
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.