Hadis Tarihi ve Usulü
2019 - Vize Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi “Sünnet” kelimesinin sözlük anlamlarından biri
değildir?
Doğru Cevap: "C" Benzemek
Soru Açıklaması
2.
Hz. Peygamber’in (s.a.v) mucizelerini konu edinen çalışmalara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Delâil
Soru Açıklaması
3.
Peygamberlerin, peygamberlik görevleri ile ilgili konularda hata yapmaktan Allah
tarafından korunmuş olmalarına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" İsmet
Soru Açıklaması
4.
“en-Nihâye fî ğarîbi’l-hadîs” adlı kitabın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Mecdüddîn İbnü’l-Esîr
Soru Açıklaması
5.
Hz. Peygamber (s.a.v) çok sayıda insanın bir araya geldiği hac, panayır ve savaş gibi olaylarda birçok açıklamada bulunmuştu. Buna göre bazı hayvan etlerinin haramlığını aşağıdaki olaylardan hangisi sırasında açıklamıştı?
Doğru Cevap: "C" Hayber Savaşı
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi hadis yazımının yasaklanmasının muhtemel sebeplerinden
biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Yazı malzemelerinin azlığı
Soru Açıklaması
7.
------- hadisin onu rivayet eden kimselerin isimlerinin sırayla zikredildiği kısmıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?
Doğru Cevap: "D" Sened
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki sahabilerden hangisi az hadis rivayetiyle meşhurdur?
Doğru Cevap: "B" Sa'îd b. Zeyd
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki “Sünen” yazarlarından hangisinin Sünen’i, “es-Sünenü’l-erbea” denilen dört Sünen içinde yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Dârakutnî
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi etraf kitaplarının özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Hadis kitabı yazarının hocalarının hadislerini bir araya toplama amacıyla yazılmış olması
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi “ale’l-ebvâb” hadis kitaplarından biridir?
Doğru Cevap: "C" Muvattalar
Soru Açıklaması
12.
Fıkhî sorulara verdiği cevaplar “Mesâil” adıyla bir kitapta toplanmış olan hadis âlimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Ahmed b. Hanbel
Soru Açıklaması
13.
Zehebî'nin el-Müstedrek’teki hadislerin sağlamlık derecesini gözden geçirdiği eseri
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Telhîsu’l-Müstedrek
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi zevâid türü eserlerden biridir?
Doğru Cevap: "A" el-Metâlibü’l-âliye
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi halk arasında yaygın olan hadisleri toplayan çalışmalardan biridir?
Doğru Cevap: "E" Keşfu’l-hafâ
Soru Açıklaması
16.
İyiliğe teşvik eden, kötülükten sakındıran hadisleri bir araya getiren kitapların genel başlığı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" et-Terğîb ve’t-terhîb
Soru Açıklaması
17.
Cumhuriyet döneminde yazılan ilk hadis kitabı niteliği taşıyan ve Diyanet İşleri
Başkanlığınca defalarca basılan eser aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sahîh-i Buhârî Muhtasarı
Soru Açıklaması
18.
Hadis isnad sisteminin güvenilir olduğunu savunan Josef Horovitz’ten sonra bu
görüşleri geliştirerek İslâmî tenkit sisteminin, hadise ilave edilmek istenen
sahte unsurları ayıklamada başarılı olduğunu savunan oryantalist aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" J. Fück
Soru Açıklaması
19.
Amasya’da doğan ve XVIII. asırda Osmanlı Anadolusunun en önde gelen hadisçisi
sayılan, bir Buhârî şerhi ile yarım kalmış Müslim şerhi yazarı muhaddis
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Yusuf Efendizâde
Soru Açıklaması
20.
Osmanlı Sultanı I. Abdülhamid’in, rivayet hakkına sahip olduğu hadis kitapları için
kendisinden icazet istediği hadis âlimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Murtezâ ez-Zebîdî
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.