Hadis Tarihi ve Usulü
Deneme Ara Sınavı 1
1.
İşlenen konuyla ilgili geniş açıklamalara girerdi. Bahsi geçen bir kitabın ilmi tenkidini yapardı. Ders esnasında konuyla dolaylı olarak ilgili olan şeylere temas etmezdi. Daha çok müşkil yerleri halletmeye çalışırdı.

Yukarıdakilerden hangileri Keşmîrî’nin hadis okuturken takip ettiği genel usulü ile ilgili doğru bir bilgidir.

Doğru Cevap: "D" II ve IV
Soru Açıklaması

Keşmîrî’nin hadis okuturken takip ettiği genel usulü şöyleydi: Ders esnasında bahsi geçen bir kitabın ilmî tenkidini yapardı. Daha çok müşkil yerleri halletmeye çalışırdı. Bir konuda geniş açıklamalara girişmekten ziyade fazla konuya temas etmeye önem verirdi. Ders esnasında konuyla dolaylı olarak ilgili olan şeylere de, talebeye faydalı olacağını düşündüğünde, temas ederdi. Buna göre II ve IV numaralı öncüllerde verilen bilgiler doğrudur.

2.

Hadislerin sözlü ve yazılı olarak öğretilmesi, öğrenilmesi, halk arasında yayılması, böylece hafızalarda ve değişik yazı malzemeleri üzerine kaydedilip koruma altına alınması gerçekleşen Tesbit dönemi hicri hangi yüzyılın sonuna kadar sürmüştür?

Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması

Bu dönem aşağı yukarı hicri 1. yüzyılın sonlarına kadar devam etmiştir. Yani ilk Müslümanlar olan sahâbe nesli ile onlardan sonra gelen ve tâbiûn denen neslin büyüklerinin yaşadığı dönemdir.

3.

İlk Osmanlı dârulhadîsi hangi Osmanlı Padişahı döneminde kurulmuştur?

Doğru Cevap: "D" I. Murad
Soru Açıklaması

İlk Osmanlı dârulhadîsinin I. Murad devrinde İznik’te Çandarlı Hayreddin Paşa (ö. 789/1387) tarafından yaptırıldığı kabul edilir. Bu asrın en önde gelen ismi İbn Melek diye tanınan İzzeddin Abdüllatif’tir (ö. 797/1394). Tire’de müderrislik yapan İbn Melek Osmanlı medreselerinde en çok okunan hadis kitaplarından olan Sâgânî’nin Meşâriku’l-envâr’ı üzerine Mebâriku’l-ezhâr isimli şerhini yazmıştır.

4.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Etraf kitaplarının faydaları arasında yer alır?

Doğru Cevap: "A" Hadislerin, hangi hadis kitaplarının neresinde olduğunu kolaylıkla tespit etmek
Soru Açıklaması

Hadislerin baş tarafından bir kısmı zikredilmek suretiyle sahâbe adına veya hadis metinlerine göre alfabetik olarak düzenlenen eserler etrâf diye İsimlendirilmektedir. Bu nedenle günümüzde hadis kaynaklarını bulmayı kolaylaştıran Cd ‘ler ve Mu’cem’in olmadığı dönemde bu hizmeti Etraf kitapları görmektedir.

5.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Osmanlı hadis müderrislerinin yeterli ve çok çeşitli eser verememeleri nedenleri arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "D" Osmanlı eğitim sisteminde hadis ilmi önemli görülmemiştir ve sistemde hadis ilmine yer verilmemiştir.
Soru Açıklaması

Osmanlılarda ilk Dârulhadîs I. Murad döneminde 14. Yüzyılda yapılmıştır. Osmanlı eğitim sisteminde önemli bir yer tutan Dârulhadîslerde Buhâri ve Müslimin eserleri okutulmuştur. Buna rağmen İslam kültüründe Osmanlı dönemi bir olgunluk ve özümseme dönemidir. Hadis sahasında da eser yazmak değil hazım ve özümseme önemlidir .Osmanlılarda hâdis ilmi önemli bir yer tutar.

6.

Aşağıda tedvin ve tasnif için verilen bilgilerden hangisi yanlış bilgidir?

Doğru Cevap: "A" Tasnif sürecine tedvin sürecinden çok sonra geçilmiştir.
Soru Açıklaması

Tedvin ile tasnifin birbirine karıştırılması hadis tarihi konusunda yanlış kanaatlerin oluşmasına yol açmıştır. Batılı doğubilimciler tasnif sürecinin olgunluk dönemi eserlerini, hadislerin ilk defa derlendiği tedvin eserleri gibi algılayarak veya kasıtlı olarak öyle göstererek, hadislerin çok geç yazıya geçirildiğini savunmuşlardır. Fakat Tasnif faaliyetleri, tedvinin peşinden gelse de arada uzun bir zaman süreci yoktur. Tasnif sürecine tedvin sürecinden çok sonra geçilmiştir.

7.

Hz. Peygamber’in davranışlarının, sözlerinin ve onaylarının, tanıkları tarafından haber verilmesine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Hadis
Soru Açıklaması

Sünnet kavramı, Hz. Peygamber’in davranışlarını; hadis ise, onun davranışlarının, sözlerinin ve onaylarının, tanıkları tarafından haber verilmesini ifade eder.

8.

Aşağı verilen bilgilerden hangisi tedvin ve tasnif faaliyetlerinin ortak özelliğini göstermektedir?

Doğru Cevap: "A" Tedvin ve tasnif faaliyetlerinin başlangıç ve bitiş tarihleri belli değildir
Soru Açıklaması

Tedvin ve tasnif faaliyetleri için kesin başlangıç ve bitiş tarihleri vermek mümkün değildir.

9.
Aşağıdakilerden hangisi hadisler arasındaki ihtilâfın giderilmesinde kullanılan yöntemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Ğarîb
Soru Açıklaması

Hadisler arasındaki ihtilâfın giderilmesinde dört temel yöntem vardır:

1-Cem‘ ve te’lîf: Cem‘ (الجمع (Arapça’da dağınık olan şeyleri bir araya getirme, te’lif (التاليف (ise uzlaştırma anlamına gelir.

2-Nesh: Nesh (النسخ (Arapça’da yok etmek, ortadan kaldırmak, nakletmek anlamlarına gelir.

3-Tercih: Birtakım ölçütlere dayanarak çelişen hadislerden birini tercih edip öbürünü terk etmektir.

4-Tevakkuf: Tevakkuf Arapça’da durmak, duraksamak, beklemek anlamlarına gelir.

Doğru cevap E'dir.

10.

Dünyanın geçiciliğini vurgulayan, dünya hırsının zararlarını anlatan, ibadet, güzel ahlak ve nefis terbiyesini teşvik eden hadisleri ve seleften gelen rivayetleri bir araya getirmeyi amaçlayan kitaplara ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Zühd
Soru Açıklaması

Kitabü’l iman imamla ilgili kitaptır. El-Edebü’l müfred ahlakla ilgili kitaptır. Megazi savaşla ilgilidir. Siyer Peygamber’in hayatıyla ilgilidir. 

11.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi Tedvin Dönemi için doğrudur?

Doğru Cevap: "C" Bu dönemde yazılan eserlerden hiçbiri günümüze ulaşmamıştır.
Soru Açıklaması

Tedvîn Dönemi, daha önce değişik yazı malzemelerine kaydedilerek veya ezberlenerek koruma altına alınmış olan hadislerin kitaplar (dîvânlar) içinde toplandığı dönemdir ve hicrî 1. asrın sonlarından 2. asrın 1. veya 2. Çeyreğine kadar süren bir zaman dilimini içine alır. Bu dönemde yazılan eserlerden hiçbiri günümüze ulaşmamıştır. Muhammed Hamîdullah, ilk dönemlerin yazma eserlerinin hemen hemen hepsinin Bağdad’ın Moğollar tarafından istilası esnasında tahrip edildiğini kaydeder.

12.
Buhârî ve Müslim’in ikisinin birlikte şartlarına uygun olan veya onlardan sadece birinin şartına uygun olup da kitaplarında zikretmedikleri hadisler. Buhârî ve Müslim’in ikisinin veya yalnızca birinin şartına uygun olmasa da Hâkim en-Nîsâbûrî’ye göre sahih olan hadisler. O bu hadisleri isnadı sağlam diye ifade eder. Hâkim en-Nîsâbûrî’ye göre sahih olmayıp bu duruma işaret etmek amacıyla zikrettiği hadisler.

 Yukarıdaki seçeneklerden hangisi / hangileri Hâkim en-Nîsâbûrî el-Müstedrek’te hadisleri gruplandırdıkları arasındadır?

Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması

Hâkim en-Nîsâbûrî el-Müstedrek’te hadisleri üç grup halinde zikreder. Bunlar da yukarıdakilerdir. 

13.

“Cem‘u’l-fevâid” adlı eser hangisine aittit?

Doğru Cevap: "D" Rudânî
Soru Açıklaması

“Cem‘u’l-fevâid” adlı eser Rudânî’ye aittir. Molla Lütfi “Ta‘lîka ale’l-Câm‘i’s- sahîh” adlı bir hadis kitabı telif etmiştir. Seydî Çelebi’ “Mustahrec mine’l-Buhârî” adlı hadis kitabını yazmıştır. Molla Gürânî “el- Kevseru’ l-cârî ilâ riyâzi’ l-Buhârî” adlı eserini yazmıştır.“Meşâriku’l-envâr” Sâgânî’ye aittir.

14.

Aşağıdakilerden terimlerden hangisi dine ters düşmeme şartıyla insan aklı, bilgisi ve uzlaşısıyla düzenlenmesinin ifade edilmesi için kullanılır?

Doğru Cevap: "A" Mübah
Soru Açıklaması

Din bazı alanlarda düzenleme getirmemiş, o alanlardaki düzenlemeyi insanlara bırakmıştır. Bu alan fıkıhta mübah kavramıyla ifade edilir. Mübah alanı dine ters düşmeme şartıyla insan aklı, bilgisi ve uzlaşısıyla düzenlenir. Bu alanı da, din alanı içine sokmaya çalışmak din koyucunun amacına terstir.

15.

Aşağıdaki seçeneklerde gösterilen kitap türlerinden hangisi Malik b. Enes’e aittir?

Doğru Cevap: "E" Muvatta
Soru Açıklaması

İmâm Mâlik’in meclisine üç yıl devam etmiş ve Malik’in Muvatta’ isimli eserinin önemli râvîlerinden birisi olmuştur.

16.

Türkiye’de Hadisle ilgili yapılmış ilk akademik çalışma aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Buhârî’nin Kaynakları Hakkında Araştırmalar
Soru Açıklaması

Fuat Sezgin’in İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şarkiyat Araştırmaları Enstitüsü’ne bağlı olarak yaptığı Buhârî’nin Kaynakları Hakkında Araştırmalar (İstanbul 1956) isimli doktora tezi, Türkiye’de hadis alanındaki ilk akademik çalışmadır.

17.

Hadislerin Hz. Peygamber’in sağlığından itibaren yazılmaya başlandığını bildiren birçok haber vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu haberlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Ebû Hüreyre’nin Hadis Sahîfeleri
Soru Açıklaması

Hadislerin Hz. Peygamber’in sağlığından itibaren yazılmaya başlandığını bildiren birçok haber vardır. Bunlar hadislerin yazılmasına sonradan izin verildiğini gösterir. Bu konudaki haberleri şu şekilde sınıflandırmak mümkündür:Medine SözleşmesiNüfus Sayımı Tutanağıİmtiyâz BelgeleriYahûdîlerle Yapılan YazışmalarDîne Çağrı MektuplarıGörevlilere Verilen/Gönderilen TâlimatnâmelerHz. Peygamber’in Mekke’nin fethinde okuyup da Yemen’li Ebû Şâh’ın isteği üzerine yazılıp bu sahâbîye verilen hutbe.Abdullah b. Amr b. el-Âs’ın yazdıklarıEnes b. Mâlik’in yazdıklarıHafızasının zayıflığından şikâyet eden bir sahâbînin yazdıklarıEbû Râfi’in yazdıkları

18.

Abbasîler döneminde,  Me’mûn zamanında 218/833 tarihinde başlayıp 234/849’de Mütevekkil döneminde sona eren, hadis tarihi ile ilgili en önemli olaylarından birisi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Mihne
Soru Açıklaması

Abbasîler döneminin hadis tarihi ile ilgili en önemli olaylarından birisi İslam Tarihinde mihne diye bilinen, Me’mûn döneminde 218/833 tarihinde başlayıp 234/849’de Mütevekkil döneminde sona eren uygulamadır. Mihne Arapça’da sınama, imtihan etme, sorgulama, eziyet etme anlamlarına gelir. Dönemin Abbasî halifeleri, başta hadisçiler olmak üzere âlimleri, Mutezile Mezhebi tarafından savunulan Kur’ân’ın yaratılmış olduğu görüşünü benimsemeye zorlamışlar, kabul etmeyenlere, hapsetme dâhil çok değişik işkenceler yapmışlardır. Bu uygulama ilk bakışta Mutezile Mezhebi’nin halifeler üzerindeki etkisiyle bir görüşün empoze edilmesi gibi görünse de arkasında siyasî gerekçeler vardır. Bazı tarihçiler mihne’nin, Sünnî-Şia çatışmasının iç harbe gitme tehlikesine karşı halifelerin Mutezileyi bir denge unsuru olarak kullanmaları stratejisinin sonucu olduğu görüşündedirler. Bazı tarihçiler ise, hadisçilerin ve fakihlerin halk üzerinde çok önemli bir etki gücü kazanmasından rahatsız olan halifelerin kendi otoritesine karşı tehdit oluşturan bu gücün dengelenmesini amaçladığı görüşündedirler.

19.

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber hayattayken yazılan hadislerden değildir?

Doğru Cevap: "A" Hemmam b. Münebbih’in Sahifesi
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber’in vefatından sonra Ebü Hüreyre’nin de hadis sahifeleri vardı. Hemmam b. Münebbih’in Sahifesi ismiyle bilinmektedir.

20.

Hangisi râvîlerine göre düzenlenmiş olan hadis kitaplarına verilen addır?

Doğru Cevap: "C" Ale’l-ebvâb
Soru Açıklaması

Râvîlerine göre düzenlenmiş olan hadis kitapları “Ale’r-ricâl” olarak adlandırılır. “Ale’l-ebvâb”, konularına göre düzenlenmiş hadis kitaplarına verilden addır. Câmî’ler, Muvatta’lar ve Musannefler de konularına göre düzenlenmiş hadis kitabı türleridir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.