Hadis Tarihi ve Usulü
Deneme Ara Sınavı 12
1.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyetinde hadis ile ilgili yapılan çalışmalardan değildir?

Doğru Cevap: "E" Hadislerin yeniden yazılması
Soru Açıklaması

Yüksek lisans tez çalışmaları, Doktora tez çalışmaları, makaleler ve Hadis çevirileri Hadislerle ilgili Türkiye’de yapılan çalışmalardandır.

2.

Aşağıdakilerden hangisi temel hadis kaynaklarının şerhlerinden değildir?

Doğru Cevap: "E" Kütüb-i sitte Şerhleri
Soru Açıklaması

Kütüb-i sitte Şerh değil Ravi çalışmasıdır.

3.

Aşağıdakilerden hangisi üçüncü asırdan sonra temel hadis kaynaklarına dayanarak, hadislerin anlaşılmasına yönelik yapılan şerh çalışmalarından biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Tahric Şerhleri
Soru Açıklaması

Hadislerin tamamının râvilerine veya konularına göre kitaplara geçtiği üçüncü asırdan sonra hadislerin anlaşılmasına yönelik şerh çalışmaları genellikle kitaplar esas alınarak yapılmaya başlandı. Böylece temel hadis kaynaklarına dayalı birçok şerh yazıldı. Bunlar:Muvatta ŞerhleriBuhârî ŞerhleriMüslim ŞerhleriEbû Dâvûd ŞerhleriTirmizî ŞerhleriNesâî ve İbn Mâce Şerhleri olarak sıralanmaktadır.

4.

Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların, Hz. Peygambere karşı sorumluluklarını ifade eden ayetlerden biridir?

Doğru Cevap: "B" Âl-i Imrân, 3/31
Soru Açıklaması

Müslümanların Hz. Peygamber’e karşı sorumluluklarını ifade eden ayetlerden biri Âl-i Imrân, 3/31’dir. Diğer seçeneklerde verilen ayetler daha çok Peygamberin görevini ifade eden ayetlerdir.

5.

Hatîb et-Tebrizî’nin Mişkâtü’lMesâbîh adlı eserinin ilk bölümü aşağıda verilenlerden hangisinden oluşmaktadır?

Doğru Cevap: "A" Begavî’nin sıhah dediği hadisler
Soru Açıklaması

Mesâbîhu’s-sünne İslâm dünyasında büyük şöhret kazanmış ve üzerine kırktan fazla şerh yazılmıştır. Bunlar arasında en tanınmışı Hatîb et-Tebrizî diye tanınan Muhammed b. Abdillah’ın (ö. 737/1336) Mişkâtü’lMesâbîh’idir. Hatîb et-Tebrizî bu eserinde Begavî’nin sahih ve hasen diye ikiye ayırdığı hadisleri yeniden düzenlemiştir. Onun hadisleri seçme şartlarını dikkate alarak esere üçüncü bir bölüm daha eklemiştir. Birinci bölüm Begavî’nin sıhah dediği hadisleri ihtiva etmektedir. 

6.
Gerekli gördüğü yerlerde râvîler hakkında kısa açıklamalarda bulunurdu. Ümmet arasındaki ihtilaflı konulara itina gösterir, onlara tatmin edici izahlar getirirdi. Ders esnasında bahsi geçen bir kitabın ilmî tenkidini yapardı. Daha çok müşkil yerleri halletmeye çalışırdı.

 Yukarıdaki maddelerden hangileri Keşmîrî’nin hadis okuturken takip ettiği genel usullerdendir?

Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması

Keşmîrî’nin hadis okuturken takip ettiği genel usullerin dördü yukarıda verilmiştir. 

7.

Aşağıdakilerden hangisi sağlam ve sağlam olmayan hadisleri bir araya getirmekle birlikte, hadislerin sıhhat durumu hakkında bilgi veren ve kendi kanaatlerini belirten alimlerden biridir?

Doğru Cevap: "E" Tirmizî
Soru Açıklaması

Hadis kitapları, içerdikleri hadislerin sağlam veya zayıf olduklarına göre değil, yazılış ve düzenleniş yöntemlerine göre gruplandırılmışlardır. Bunlardan biri, sağlam ve sağlam olmayan hadisleri bir araya getirmekle birlikte, hadislerin sıhhat durumu hakkında bilgi verenler ve kendi kanaatlerini belirtenler. Tirmizî’nin el-Câmiu’s-sahîh isimli eseri buna örnektir. 

8.

Osmanlıda ilk dârulhadîs kimin zamanında kurulmuştur?

Doğru Cevap: "C" I. Murad
Soru Açıklaması

Osmanlı dârulhadîsinin I. Murad devrinde İznik’te Çandarlı Hayreddin Paşa tarafından yaptırıldığı kabul edilir.

9.

Aşağıdakilerden hangisi Arapça tahdîs mastarının ismi olup sözlük anlamı; “haber verme”, “anlatılan, haber verilen husus”, “haber” ve “söz” anlamına gelen kelimedir?

Doğru Cevap: "B" Hadis
Soru Açıklaması

Hadis ilminde, Hz. Peygamber’den gelen haber/haberler anlamına gelir.

10.

İmam Gazzâlî’nin İhyâü ulûmi’d-dîn adlı eseri üzerine eseri üzerine Zeynüddin el-Irâkî’nin yaptığı çalışma aşağıda verilen hadis kitabı türlerinden hangisine bir örnektir?

Doğru Cevap: "B" Tahrîc
Soru Açıklaması

Tanınmış tahric eserlerinden biri İmam Gazzâlî’nin İhyâü ulûmi’d-dîn adlı eseri üzerine Zeynüddin el-Irâkî’nin çalışmasıdır.

11.

Osmanlı dârulhadîsi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "B" Osmanlı’nın egemen olduğu her yere açılmıştır.
Soru Açıklaması

Osmanlı’nın egemen olduğu her yere açılmıştır. İlk Osmanlı dârulhadîsi I. Murad devrinde kurulmuştur. Edirne Dârulhadîsi’ni II. Murad yaptırmıştır. Abdullah Paşa Dârulhadîsi II. Beyezid devrinde yaptırılmıştır. İbn Melek burada en çok okunan hadis kitaplarından olan Sâgânî’nin Meşâriku’l-envâr’ı üzerine Mebâriku’l-ezhâr isimli şerhini yazmıştır.

12.

Ara sıra ve gelişigüzel yapılan şeylere değil, adet niteliğinde, devamlı ve sürekli, aynı zamanda bilinçli davranışları ifade eder, tanımı hangi kavrama aittir?

Doğru Cevap: "B" Sünnet
Soru Açıklaması

Sünnet kelimesi Ara sıra ve gelişigüzel yapılan şeylere değil, âdet niteliğinde, devamlı ve sürekli, aynı zamanda bilinçli davranışları ifade eder.

13.

Ma‘mer b. Ra^şid’in yazmış olduğu el-Câmi hadis kitabının aşağıdaki seçeneklerin hangisinde herhangi bir özelliğinden bahsedilmiştir

Doğru Cevap: "E" Tasnif dönemine geçişin öncü kitaplarındandır
Soru Açıklaması

el-Ca^mi‘, Abdürrezza^k’ın Musannef’inin sonunda 1972 de Beyrut’ta basılmıştır. İçinde 1614 hadis vardır. Hadisler ba^b isimli konu başlıkları altında tasnif edilmiştir. Tedvin döneminden Tasnif dönemine geçişin öncü kitaplarındandır. Kendinden sonraki eserleri hem içerik hem tasnif yöntemi açısından etkilemiştir.

14.

I. Mecma’u’z- zevâidII. el-Metâlibü’l-‘âliyeIII. Cem’u’l-cevâmiYukarıdaki eserlerden hangisi /hangileri mukayeseli çalışmalar adı altında geçmektedir?

Doğru Cevap: "A" I ve II
Soru Açıklaması

Mukayeseli çalışmalar adı altında üç eser vardır. Mecma’u’z- zevâid, el-Metâlibü’l-‘âliye ve İthâfü’l-hıyere. 

15.

Aşağıdaki eylemlerden hangisi kişi öldükten sonra da amel defterinin kapanmamasını sağlayan üç amelden biridir?

Doğru Cevap: "B" Geride faydalı ilim bırakmak
Soru Açıklaması

Genel olarak ilim öğrenme veöğretmenin önemine dikkat çekmiş ve bunlara teşvikte bulunmuştur. Hz. Peygamber’in bu konudaki adislerinden öğreniyoruz ki, ilim öğrenmek her Müslüman’a farzdır. Kişi üstünlüğünü ilmiyle sürdürebilir. Geriye bırakılan faydalı ilim, ölümünden sonra insanın amel defterinin açık kalmasına sebep olan üç şeyden biridir. İnsan ilim öğrenme yolunda olduğu sürece Allah yolunda demektir.

16.

Türkiye’de akademik hadisciliğin başlatıcısı kimdir?

Doğru Cevap: "A" M. Tayyib Okiç
Soru Açıklaması

Türkiye’de akademik hadisçiliğin başlatıcısı, aslen Bosnalı olup uzun yıllar başta Ankara İlâhiyat Fakülte’si ve Erzurum İslâmî İlimler Fakültesi’nde dersler veren M. Tayyip Okiç’tir. Mehmed Said Hatiboğlu ve Talat Koçyiğit Ankara İlâhiyat Fakültesi’nde onun yetiştirdiği iki hadis profesörüdür.

17.

Delhi’de el Medresetu’l-Emîniyye ismiyle, kısa zamanda meşhur olan bir okul açan kimdir?

Doğru Cevap: "D" Muhammed Enver Şâh Hüseynî Keşmîrî,
Soru Açıklaması

Diyobend’deki Dâru’l-Ulûm Medresesi’ne gitti. Burası Hindistan’ın Ezher’i gibi idi. Oranın Rabbânî âlimlerinden, öncekilere ilâveten, sahih ilim, isabetli görüş, sünnete ittiba aşkı, ahlâk ve edeb güzelliği kazandı. Bu medresede birçok hadis ve fıkıh kitabı okudu ve 1313/1896’da buradan mezun oldu. Mezuniyetinden sonra bir müddet Delhi’de hocalık yaptı. Orada elMedresetu’l-Emîniyye ismiyle, kısa zamanda meşhur olan bir okul da açtı. 

18.

Aşağıdaki kitaplardan hangisi el-Usûlü’l Hamse’nin dışında kalır?

Doğru Cevap: "E" İmam Mâlik’in Muvatta’ı
Soru Açıklaması

el-Usûlü’l Hamse Buhârî ve Müslim’in Câmi‘leri ile Ebû Dâvûd ve Nesaî’nin Sünen’leri ve Tirmizî’nin Câmi‘inden oluşur.bu eserlere Mâlikî Mezhebini benimseyen Endülüslü ve Kuzey Afrikalı âlimler İmam Mâlik’in Muvatta’ını eklerler ve böylece bu kaynaklar toplu olarak el-Kütübü’s-Sitte adını alır. Dolayısıyla İmam Mâlik’in Muvatta’ı el-Usûlü’l Hamse’de yer almaz.

19.

Cem’u’l-cevâmi’ adlı eseri kim yazmıştır?

Doğru Cevap: "A" Süyûtî
Soru Açıklaması

Cem’ul-cevâmi’ Süyûtî’nin bütün hadisleri toplamak üzere kaleme aldığıeserdir. Fakat bu eseri tamamlayamadan vefat etmiştir. 

20.

Aşağıdakilerden hangisi Hadisin değeri hakkında tartışma çıkarmıştır?

Doğru Cevap: "D" Hariciler
Soru Açıklaması

Hariciler, Kur’an’da hüküm verme yetkisinin sadece Allah’a ait olduğunu belirten bazı ayetlere bakarak Kur’an’da yer almayan hükümler taşıyan hadisleri kabul etmemeye başladılar.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.