Hadis Tarihi ve Usulü
Deneme Ara Sınavı 13
1.

Hadis alanında yazdığı eserlerle, titiz bir muhakkik nitelemesini hakkıyla kazanmış, İslâm dünyasının her tarafında tanınan çok önemli son dönem Osmanlı âlimidir kimdir?

Doğru Cevap: "A" Kevserî
Soru Açıklaması

Kevserî ise hadis alanında yazdığı eserlerle, titiz bir muhakkik nitelemesinihakkıyla kazanmış, İslâm dünyasının her tarafında tanınan çok önemli sondönem Osmanlı âlimidir. 

2.

Hz. Peygamber’in insanları kötülüklerden temizlemeye ilişkin görevi hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Tezkiye
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber’e Allah tarafından verilen üç görev; tebliğ/ beyân, tebyîn ve tezkiyedir. Tebliğ, Allah’tan aldığı vahyi eksiksiz olarak insanlara bildirmektir. Beyân/Tebvîn Peygamber’in kendisine indirilen kitabı, ümmetine açıklaması, onları ihtilaf ettikleir konularda aydınlatmasıdır. Tezkiye insanları kötü huylardan, kötülüklerden temizlemesi, ınları manevi yönden arındırmasıdır. Sünnet ise Hz. Peygamber’in sözleri, davranışları ve onaylarıdır.

3.

Hadislerin öğretilmesi ve halk arasında yayılmasında en büyük gayret kime aittir?

Doğru Cevap: "A" Hz. Peygamberimiz’e aittir.
Soru Açıklaması

Bu dönemde hadis öğretim ve öğrenimi için Hz. Peygamber’in, sahabîlerin ve tâbiûn neslinin büyüklerinin yoğun faaliyetleri olmuştur. Hz. Peygamber hadislerin kaynağıdır. Onların öğretilmesi ve halk arasında yayılmasında en büyük gayret de Hz. Peygamber’e aittir. Hz. Peygamber bu uğurda zamanın bütün iletişim imkânlarını kullanmıştı.

4.

Hadislerin yazılıp yazılmayacağı konusunda birbiriyle çelişen haberler olma durumuna hadis usulünde ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" İhtilafü’l Hadis
Soru Açıklaması

Sema hocadan işitme anlamına gelir Er-rıhle fi Talebi’l-hadis hadis öğrenimi için yapılan yolculuktur. Muttasıl kaynakla ilgili bir terimdir. Mevzu Hadis güvenilirlik açısından en düşük hadistir.

5.

“Tâcu’l- arûs” adlı eseri hangisi yazmıştır?

Doğru Cevap: "E" Murtezâ ez- Zebîdî
Soru Açıklaması

Murtezâ ez- Zebîdî “Tâcu’l- arûs” u yazmıştır.

6.

Müsnedler ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "B" Hadisler, hadisin ilk râvîsi olan sahâbîlere göre sıralanmaktadırlar.
Soru Açıklaması

Müsned ( المسند ) kelimesi Arapça’da, bir yere veya birine dayandırılan şey anlamına gelir. Müsned türü eserlerde hadisler, hadisin ilk râvîsi olan sahâbîlere göre sıralanmaktadırlar.

7.
Mısır Hükümdarı El Mukavkıs Bahreyn emiri el-Munzir İran Hükümdarı Kisra Bizans İmparatoru Hirekl Selçuklu Hükümdarı Alâeddin Keykubat

Hangisi Hz. Peygamber’in mektuplar göndererek onlara Müslümanlığa davet ettiği devlet adamlarındandır?

Doğru Cevap: "C" I, II, III, IV
Soru Açıklaması

Selçuklu Hükümdar’ı Alâeddin Keykubat’a Hz. Peygamber’in vefatından sonra yaşamış olup ona böyle bir mektup gönderilmemiştir.

8.

Hangisi beşyüz kadar hadisi yazdığı halde bunları imha etmiştir?

Doğru Cevap: "A" Kezzâb Muhtâr es-Sakafî
Soru Açıklaması

Hz. Ebû Bekir, beşyüz kadar hadisi yazdığı halde bunları imha etmiştir. İsnad sorma işi kezzâb Muhtâr es-Sakafî (ö. 67/686) zamanında başlamıştır. Hz. Ömer, süneni yazmak için sahâbenin onayını aldıktan sonra bir ay süreyle istiharede bulunmuş, ancak söz konusu endişeyle bu teşebbüsünden vazgeçmişti. Yemen’li Ebû Şâh ve Abdullah b. Abbâs ise hadis yazmış olan veya hadis sahîfesi bulunan sahâbîlerdendir.

9.

Aşağıdakilerden hangisi Arap dünyasında hadis ilmi ile ilgilenen önemli şahsiyetlerden değildir?

Doğru Cevap: "D" Ebû Musa Necîh es-Sindî
Soru Açıklaması

Ebû Musa Necîh es-Sindî Hınd alt kıtasında hadis ilmi ile ilgilenen şahıslardandır.

10.

İslam dinini konu edinen Naklî/Şer’î ilimler hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Tefsir, Hadis, Tasavvuf, Fıkıh, Kelam
Soru Açıklaması

İslâm Dini’ni konu edinen Naklî/Şer’î İlimler, Tefsir, Hadis, Fıkıh, Kelam,Tasavvuf’tur.

11.

El-İlzamat ale’s-Sahihayn isimli eser kime aittir?

Doğru Cevap: "B" Darekutni
Soru Açıklaması

Dârekutnî’nin (ö. 385/995) el-İlzâmât ale’s-Sahîhayn isimli eseri de Sahîhayn’da yer almayan yetmiş hadisi bir araya getiren müstedrek türü bir çalışmadır.

12.

Geniş kapsamlı ve bir “kitap/dîvân” içinde toplanarak,  devlet eliyle ilk olarak hadisleri derleme faaliyeti başlatan kimdir?

Doğru Cevap: "A" Ömer b. Abdülazîz
Soru Açıklaması

Tedvînle daha değişik bir durum kastedilmektedir ki bu, hadislerin daha geniş kapsamlı ve bir “kitap/dîvân” içinde toplanmalarıdır. Böyle bir faaliyeti devlet eliyle ilk olarak başlatan kimse, Halîfe Ömer b. Abdülazîz (halifeliği h. 99-101) olmuştu.

13.
Medine Sözleşmesi Ebu Hüreyre’nin hadis sahifeleri Nüfus Sayımı Tutanağı Dine Çağrı Mektupları Yahudilerle Yapılan Yazışmalar

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber hayattayken yazılan belgelerdendir?

Doğru Cevap: "D" I,III, IV ve V
Soru Açıklaması

En çok hadis rivayet edenlerden biri olan Ebu Hüreyre, bu hadisleri Hz. Peygamber’in vefatından sonra kaleme almıştır.

14.

Mısır’ın Osmanlı yönetimine katılması, Anadolu hadisçiliğinin gelişmesinde dönüm noktası olmuştur. Bu aşağıdaki hangi padişah zamanında olmuştur?

Doğru Cevap: "B" Yavuz Sultan Selim
Soru Açıklaması

Yavuz Sultan Selim döneminde Mısır’ın Osmanlı yönetimine katılması sadece siyasî bir açılım değil, aynı zamanda bilimsel ve kültürel bir kazanım da olmuştur. Sultan Selim İstanbul’a döndüğünde beraberinde pek çok âlim ve sanatkâr da getirmişti. Mısır’ın Osmanlı yönetimine katılması, Anadolu hadisçiliğinin gelişmesinde dönüm noktası 

15.

Aşağıdakilerden hangisi Zevâid türü eserlerin hadisler açısından sağladığı önemli faydalar arasında yer almamaktadır?

Doğru Cevap: "B" Hadislerin, hangi hadis kitaplarının neresinde olduğunun kolaylıkla tespit edilmesini sağlamak.
Soru Açıklaması

Zevâid türü eserlerin hadisler açısından sağladığı önemli faydalar bulunmaktadır. Bunlar şu şekilde özetlenebilir:Kütüb-i sitte ve diğer muteber hadis kitaplarında bulunmayan ve günümüze ulaşmayan birçok hadisi ihtiva etmek.Farklı kaynaklardaki hadisleri bir araya toplayarak tekrarlarını önlemek.Müsned ve mu’cem türü eserlerdeki hadislerin konularına göre tasnifini yapmak suretiyle istifadelerini artırmak.Müsned ve mu’cem türü eserlerdeki hadislerin sıhhat durumları hakkında bilgi vermek.Ferd, ğarîb ve zayıf olarak bilinen birçok hadislerin kuvvet kazanmasını sağlamak.Zevâidlerde birbirini açıklayıcı ve tamamlayıcı ayrıntılar muhafaza edilerek bazı hadislerdeki kapalılığın giderilmesini sağlamak.

16.
Tebliğ Beyan Tezkiye Tesfir

 Yukarıdakilerden hangileri Hz. Peygamber'in görevlerindendir?

Doğru Cevap: "A" I-II-III
Soru Açıklaması

Cevap A'dır.

17.

"Hadis İlminde bir hadisin farklı isnad zincirleriyle gelen her bir kanalına _____ denir"

Yukarıdaki cümleyi en doğru şekilde tmamlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" tarîk 
Soru Açıklaması

Cevap A

18.

Tek bir konuda yazılan kitaplara aşağıdakilerden hangisi örnek olamaz?

Doğru Cevap: "A" Es-Sünenü’l-kübra
Soru Açıklaması

Es-Sünenü’l-kübra Sünenler hadis türlerindendir.

19.

Belli davranışların, şahısların, mekânların, zamanların faziletleri yani değerli oluşları ve üstünlükleri ile ilgili hadisler bir araya getirildiği kitaplara ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Fedâil Kitapları
Soru Açıklaması

Fedâil (fezâil) kitaplarında belli davranışların, şahısların, mekânların, zamanların faziletleri yani değerli oluşları ve üstünlükleri ile ilgili hadisler bir araya getirilir. 

20.

Müstedrek türü eserler hangi amaçla yazılmışlardır?

Doğru Cevap: "A" Kendisinden önce yazılan eseri tamamlama
Soru Açıklaması

Müstedrek Arapça’da ek, ilave, tamamlama, düzeltme gibi anlamlara gelir. Müstedrek türü eserler, önceki dönemdeki bir müellifin şartlarına uyduğu halde kitabına almadığı hadisleri toplamak suretiyle onun eksikliklerini tamamlayan kitaplardır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.