Hadis Tarihi ve Usulü
Deneme Ara Sınavı 17
1.

Aşağıdakilerden hangisi temel kaynaklardaki hadisleri ali isnadla elde etmek ve güçlendirmek için yazılan eserlerdir?

Doğru Cevap: "C" Müstahrec
Soru Açıklaması

En az râvi zinciriyle (âlî isnad) hadis elde etme anlayışı temel hadis kaynaklarının telifinden sonra da devam etmekteydi. Ayrıca ilk dönemde telif edilen eserlerde bulunan hadisleri farklı isnadlarla üçlendirmek de önemli bir hizmet olarak görülmekteydi. Müstahrec türü eserler temel hadis kaynaklarındaki hadisleri âlî isnadla elde etmek ve onları daha güçlü kılmak amacınını gerçekleştirmek için hazırlandılar.

2.
Hadis Öğrenimi ve Öğretimi Hadis Öğreniminin Güvenilirliği Hadis Öğrenim Usûlleri Hadislerin Yazılması

Yukarıdakilerden hangileri ilk Müslümanlar olan sahâbe nesli ile onlardan sonra gelen ve tâbiûn denen neslin büyüklerinin yaşadığı dönemdeki hadis faaliyetlerindendir?

Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması

Dört seçenek te o dönemim hadis faaliyetlerindendir.

3.

Aşağıdakilerden hangisi hadis ile eşanlamlıdır?

Doğru Cevap: "A" Haber
Soru Açıklaması

Cevap A

4.

Hadis râvîleri hakkında, hadis rivayetine ehil olup olmadıklarını belirlemeye yönelik gerekli her türlü bilgiyi derlemek, korumak ve değerlendirmek amacıyla ortaya çıkan ilim hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Ricâl
Soru Açıklaması

Ricâl ilmi, hadis râvîleri hakkında, hadis rivayetine ehil olup olmadıklarını belirlemeye yönelik gerekli her türlü bilgiyi derlemek, korumak ve değerlendirmek amacıyla ortaya çıkmıştır.

5.

Zevaid kitaplarının özelliği nedir?

Doğru Cevap: "C" Birden fazla hadis kitabının karşılaştırılarak birincisinin ikincisinden daha fazla ihtiva ettiği hadislerin bir araya getirildiği kitaplardır.
Soru Açıklaması

Herhangi bir hadis kitabının bir başka hadis eseri veya eserleriyle karşılaştırılıp birincisinin ikincisinden fazla olarak ihtiva ettiği hadisleri bir araya getiren eserlere zevâid kitapları denilmektedir.

6.

Osmanlı Devletinde kurulan hadis medresesinin adı nedir?

Doğru Cevap: "B" Darulhadis
Soru Açıklaması

Osmanlı eğitim sisteminde de Darulhadis denilen hadis medresesi kurulmuştur.

7.

Fıkıhta müstahab ve mendub anlamına gelen, yapmakta zorunlu olmadığımız ama teşvik edilen, sevap kazandıran gönüllü güzel davranışlara ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Sünnet
Soru Açıklaması

Fıkıhta müstahab ve mendub anlamına gelen, yapmakta zorunlu olmadığımız ama teşvik edilen, sevap kazandıran gönüllü güzel davranışlar “sünnet” olarak adlandırılır. “İsnad” dendiğinde, hadislerin başındaki râvî silsilesini gösteren isimlerden oluşan râvîler zinciri anlaşılır. Hadis ilminde, başında senedi yani isnad zinciri zikredilmeyen hadislere “Muallâk Hadis” denir. Hz. Peygamberi Müslüman olarak görüp o imanla ölenlere “sahâbi” denir. “Mütûn” isnad zincirinin peşinden gelen Hz. Peygamber’in sözleri ve davranışlarını ifade eden metin kısımlarıdır.

8.

Aşağıdakilerden hangisi Müstahrec türü eserlerin hadisler açısından sağladığı önemli faydalardan biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Farklı kaynaklardaki hadisleri bir araya toplayarak tekrarlarını önlemek.
Soru Açıklaması

Müstahrec türü eserlerin hadisler açısından sağladığı önemli faydalar bulunmaktadır. Bunlar şu şekilde özetlenebilir:Her hangi bir hadis kitabındaki hadislerin Müstahrec müellifi tarafından farklı isnadları tespit edildiğinden dolayı asıl kitap ve içindeki hadisler kuvvet kazanır ve rivâyete olan güven artar.Müstahrec müellifi tarafından hadisler farklı lafızlarla da rivâyet edileceği için asıl müellifin rivâyetindeki eksiklikler ve hatalar ortaya çıkar.Müstahrec müellifinin farklı rivâyetiyle esas alınan eserdeki hadisin metin veya senedine yapılan ilaveler (müdrec veya güvenilir râvinin ilave ettiği kısımlar) tespit edilir.Esas alınan eserde kusurlu (illetli) rivâyet edilen herhangi bir hadis, müstahrec müellifinin farklı rivâyetiyle bu illetten kurtarılmış olur.

9.

Aşağıdakilerin hangisinde Kur'an'a göre Hz. Peygamber'in temel görevleri doğru şekilde verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" Tebliğ-Beyan-Tezkiye
Soru Açıklaması

Sünnet kavramının, Hz. Peygamber’e Allah tarafından verilen görevler doğrultusunda değerlendirilmesi gerekir. Kur’an’ın bildirdiğine göre Hz. Peygamber’in temel görevleri şunlardır:

1. Tebliğ

2. Beyan

3. Tezkiye

Doğru cevap A'dır.

10.

El-Metâlibü’l-‘âliye bi- zevâid’ilmesânîdi’s-semâniye isimli eseri kim yazmıştır?

Doğru Cevap: "A" İbn Hacer el-Askalânî
Soru Açıklaması

İbn Hacer el-Askalânî’nin (ö. 852/1449) el-Metâlibü’l-‘âliye bi-vâid’ilmesânîdi’s semâniye isimli eseri de günümüze ulaşan önemli zevâidlerdendir.

11.
Mekke sözleşmesi İmtiyaz belgeleri Talimatnameler

Yukarıdaki maddelerden hangisi / hangileri Hz. Peygamber hayattayken yazılanlardan değildir?

Doğru Cevap: "A" Sadece I
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber hayattayken Medine sözleşmesi yazılmıştır.

12.

Kânûnî devrinde 1557’de yapılan Dârulhadîsi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Süleymaniye Dârulhadîsi
Soru Açıklaması

II. Bayezid döneminde 1485 yılında Amasya’da yaptırılan Abdullah Paşa Dârulhadîsi ile Kânûnî devrinde 1557’de yapılan Süleymaniye Dârulhadîsi önemli kurumlardır. Özellikle Edirne ve Süleymaniye Dârulhadîsleri Osmanlı üst düzey yöneticilerinin hem yetiştirildiği hem de yönetim hiyerarşisinde görev üstlendikleri yerlerdir. Bu asırda Seydî Çelebi’nin ( ö. 932/1525) kaleme aldığı Mustahrec mine’l-Buhârî adlı hadis kitabı siyaset konuludur. Molla Lütfi de (ö. 901/1495) Ta‘lîka ale’l-Câm‘i’ssahîh adlı bir hadis kitabı telif etmiştir.

13.

Hangisi Tirmizî’nin “el-Câmiu’s-sahih” i hakkında yapılan şerhler arasında yer alır?

Doğru Cevap: "A" Ebû Bekir İbnü’l-Arabî’nin “Ârizatü’l-ahvezî” si
Soru Açıklaması

Ebû Bekir İbnü’l-Arabî’nin “Ârizatü’l-ahvezî” si Tirmizî’nin “el-Câmiu’s-sahih” i hakkında yapılan şerhler arasında en tanınanıdır. Azimâbâdî’nin “Avnü’l-ma’bûd” u ve Sehârenfûrî’nin “Bezlü’l-mechûd fî halli Ebî Dâvûd” u Ebû Dâvûd’un “es-Sünen” i hakkındaki en önemli şerhlerdendir. Mâzerî’nin “el-Mu’lim bi fevâidi Müslim” i Müslim’in el-Câmiu’s-sahîh’iyle ilgili ilk şerhtir.  Kastallânî’nin “İrşâdü’ s-sârî” sinde ise isimli şerhinde başlangıçta İbn Hacer’in “Hedyü’s-sârî” isimli mukaddimesi özetlenmektedir.

14.

Hangisi ahlâk hadisleri ile ilgilidir?

Doğru Cevap: "A" Fedâil
Soru Açıklaması

Ahkâm hadisleri dendiğinde ibadetler, muâmelât ve ukûbât konularındaki hadisler kastedilir. İman da ahkâm konularına dahil edilmektedir. Ahlâk konuları ise fedâil ve edeb başlıkları altında ele alınır.

15.

Peygamberlere verilen İsmet sıfatı aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

Doğru Cevap: "A" Görevleri ile ilgili hata yapmaktan, Allah tarafından korunmuş olmaları
Soru Açıklaması

Peygamberler ma’sûm’dur. Yani görevleri ile ilgili hata yapmaktan, Allah tarafından korunmuşlardır. Peygamberlerin bu özelliğine İsmet denir.

16.

Hakîmu’l-Ümme Eşref et-Tehânevî’nin hakkında: “İslam ümmeti içinde onun gibi birinin bulunması, İslam dininin hak ve doğru olduğunun bir delilidir” cümlesini kurduğu âlim hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Muhammed Enver Şah Keşmiri
Soru Açıklaması

Hakîmu’l-Ümme Eşref et-Tehânevî bu sözleri âlim Muhammed Enver Şah Keşmiri için söylemiştir.

17.

Yaşayan Doğu Dilleri Yüksek Okulu nerede kurulmuştur?

Doğru Cevap: "A" Paris
Soru Açıklaması

1795’de Paris’te Sylvestre de Sacy tarafından kurulmuştur.

18.

Aşağıdakilerden hangisi hadislerin yazımını yasaklayan haberlerden değildir?

Doğru Cevap: "E" Bir sahâbî Hz. Peygamber’e gelerek hafızasının zayıflığından şikâyet etmişti de Hz. Peygamber ona şu tavsiyeyi yapmıştı: “Hafızana sağ elinden yardım iste (yani yaz!)”.
Soru Açıklaması

E şıkkında hadis yazımına izin verildiğine dair bir haber yer almaktadır.

19.

Tespit edilebildiği kadarıyla ilk zevâid kitapları hangisi tarafından telif edilmiştir?

Doğru Cevap: "A" İbnü’l- Mülakkın
Soru Açıklaması

Tespit edilebildiği kadarıyla ilk zevâid kitapları İbnü’l- Mülakkın tarafından telif edilmiştir. Heysemî, Ahmed b. Hanbel, Ebû Ya’lâ el-Mevsılî ve Bezzâr’ın Müsned’leri ile Taberânî’nin üç “Mu’cem”inin “Kütüb-i sitte”de bulunmayan hadislerini bir araya getirmiştir. Bûsîrî, İbn Mâce’nin “es-Sünen”inde bulunduğu halde “Kütüb-i hamse”de yer almayan hadisleri “Misbâhu’z-zücâce fî zevâidi İbn Mâce” isimli eserinde bir araya getirmiştir. İbn Hacer, Ebû Dâvûd et-Tayâlisî, Müsedded, Humeydî, İbn Ebî Ömer, İshak b. Râhûye, Ahmed b. Meni’, İbn Ebî S¸eybe, Abd b. Humeyd, Hâris b. Ebî Üsâme ve Ebû Ya’lâ el-Mevsılî’nin Müsned’lerinde bulunduğu halde “Kütüb-i sitte” ile Ahmed b. Hanbel’in Müsned’inde yer almayan 4702 hadisi bir araya getirmiştir. Mizzî’nin “Tuhfetü’l-eşrâf bi ma’rifeti’l-etrâf” isimli eseri “Kütüb-i sitte” ile Ebû Dâvûd’un “el-Merâsîli”ni, Tirmizî’nin “S¸emâilü’n-nebî” adlı eserini, Nesâî’nin “‘Amelü’l-yevm ve’l-leyle”sini ihtiva etmektedir.

20.

Aşağıdaki eserlerden hangisi önemli Osmanlı Hadis alimleri arasında yer alan Ahmed Ziyâeddîn Gümüşhânevi’nin eserleri arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "E" Te’nîbü’l-Hatîb
Soru Açıklaması

Gümüşhânevî, Râmûzü ’l-ehâdîs’i daha sonra Levâmi‘u ’l-ukûl ismiyle kısa olarak şerh etmiş ve bu eser beş cilt halinde basılmıştır. Bunların yanı sıra onun Garâibü’l-ehâdîs adıyla 800 kadar hadisi içeren başka bir eseri daha vardır. Bunu da yine kendisi Letâifü ’l-hikem ismiyle şerhetmiştir. Te’nîbü’l-Hatîb ise yine önemli bir Osmanlı hadis alimi olan Muhammed Zâhid el-Kevserî’ye ait bir eserdir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.