Hadis Tarihi ve Usulü
Deneme Ara Sınavı 18
1.

Heysemî nisbesiyle tanınan Ali b. Ebî Bekr hangi tarihlerde yaşamıştır?

Doğru Cevap: "C" 807/1404
Soru Açıklaması

Bu türün en tanınmış eseri Heysemî nisbesiyle tanınan Ali b. Ebî Bekr’in (ö. 807/1404) Mecma’u’z- zevâid ve menba’u’l-fevâid adlı kitabıdır. Heysemî bu eserinde Ahmed b. Hanbel, Ebû Ya’lâ el-Mevsılî ve Bezzâr’ın Müsned’leri ile Taberânî’nin üç Mu’cem’inin Kütüb-i sitte’de bulunmayan hadislerini bir araya getirmiştir.

2.

Hadislerin sınıflandırılmasına hangi dönemde başlanmıştır?

Doğru Cevap: "B" Tasnif
Soru Açıklaması

Tasnif Döneminde hadislerin sınıflandırılması yoluna gidilmiştir.

3.
el-Muhaddisü’l-fâsıl beyne’r-râvî ve’l-vâî Ma‘rifetü ulûmi’l-hadîs el-Kifâye fî ilmi’r-rivâye

Yukarıdakilerden hangisi /hangileri Mütekaddimûn Dönemi Hadis Usûlü Kitaplarındandır?

Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

Üçü de Mütekaddimûn Dönemi Hadis Usûlü Kitaplarındandır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.