Hadis Tarihi ve Usulü
Deneme Ara Sınavı 20
1.

Aşağıdkailerden hangisi kütüb-i erbaa içinde yer alan sünenlerin yazarlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Müslim
Soru Açıklaması

Ebû Dâvûd, Tirmizî, İbn Mâce ve Nesâî’nin Sünen’leri Kütüb-i erbaa (dört temel kaynak) olarak anılmaktaydı. 

2.

Hadisler hangi dönemde yazılmaya başlanmıştır?

Doğru Cevap: "E" Tesbît Dönemi
Soru Açıklaması

Tesbît, sabitleme, kaydetme, bağlama, sağlama alma anlamlarına gelir. Bu dönemde hadislerin sözlü ve yazılı olarak öğretilmesi, öğrenilmesi, halk arasında yayılması, böylece hafızalarda ve değişik yazı malzemeleri üzerine kaydedilip koruma altına alınması söz konusudur.

3.

Meğâzî kitapları hangi konudaki rivayetlerden oluşmaktadır?

Doğru Cevap: "A" Hz. Peygamber’in savaşları ile ilgili rivayetler
Soru Açıklaması

Meğâzî kitapları, Hz. Peygamber’in savaşları ile ilgili rivayetlerden oluşmaktadır. Siyer kitaplarında ise Hz. Peygamber’in hayatı ile ilgili rivayetler bir araya getirilmiştir. Surelerin faziletleri ile ilgili rivayetlere fedail kitaplarında yer verilmiştir. Dünyanın geçiciliği ile ilgili rivayetlere zihd kitaplarında yer verilmiştir. Muvatta’lar ise belli bir bölgenin hadisleri ile ilgilidir.

4.

Aşağıdakilerden hangisi en çok hadis rivayet eden sahâbîden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Ümmü Seleme
Soru Açıklaması

Bir tespite göre en çok hadis rivayet eden sahâbîler arasında, Ebû Hüreyre, Abdullah b. Ömer ve Enes b. Mâlik’den sonra, 2210 hadis rivayetiyle 4. sırayı almış olan Hz. Âişe, Hz. Peygamber’den duyduğu şeyleri tam anlayıncaya kadar araştırmaktan geri durmazdı.

5.

Arapça ’da ek, ilave, tamamlama, düzeltme gelen ve önceki dönemdeki bir müellifin şartlarına uyduğu halde kitabına almadığı hadisleri toplamak suretiyle onun eksikliklerini tamamlayan kitaplara ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Müstedrek
Soru Açıklaması

Müstedrek türü eserler, önceki dönemdeki bir müellifin şartlarına uyduğu halde kitabına almadığı hadisleri toplamak suretiyle onun eksikliklerini tamamlayan kitaplardır. 

6.

Ebû Bekir Ahmed b. Huseyn’in es-Sünenü’lkübrâ isimli kitabı Tasnif dönemi kitaplarından hangi gruba en güzel örnektir?

Doğru Cevap: "B" Sünenler
Soru Açıklaması

Sünen,  Arapça sünnet kelimesinin çoğuludur ve sünnetler anlamına gelir. Sünen kitaplarında Ahkâm hadisleri denilen, fıkhî içerikli hadisler yer alır. Dördüncü asırda yazılan iki meşhur sünen, Dârekutnî diye tanınan Ali b. Ömer’in (ö.385/995) Sünen’i ile Beyhakî diye meşhur olan Ebû Bekir Ahmed b. Huseyn’in (ö.458/1065) büyük sünen anlamına gelen es-Sünenü’lkübrâ isimli kitabıdır.

7.

Ahkâm hadislerini toplamayı amaçlayan alim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Ebû Dâvud Süleyman b. Eş’as b. İshak es-Sicistânî
Soru Açıklaması

Ebû Dâvud sünenini tanıtmak için Mekkeli âlimlere yazdığı mektubundaki (Risâle ilâ ehl-i Mekke) ifadelerine göre, kitabında fakihlerin delil olarak kullandıkları ahkâm hadislerini toplamayı amaçlamıştır.

8.

Hadisler arasındaki ihtilafın giderilmesinde çelişen hadislerin her ikisini, birden çok ise hepsini bağdaştırarak, herhangi birini terk etmeden birlikte geçerli sayma yönetime ne ad verilmektedir?

Doğru Cevap: "E" Cem‘ ve te’lîf
Soru Açıklaması

Hadisler arasındaki ihtilâfın giderilmesinde dört temel yöntem vardır. Bunlardan biri hadislerin her ikisini, birden çok ise hepsini bağdaştırarak, herhangi birini terk etmeden birlikte geçerli saymak anlamına gelen Cem‘ ve te’lîf’tir.

9.

Temel hadis kaynaklarındaki hadisleri âlî isnadla elde etmek ve onları daha güçlü kılmak amacını taşıyan eserlere ne ad verilmektedir?

Doğru Cevap: "C" Müstahrec
Soru Açıklaması

Müstahrec türü eserler temel hadis kaynaklarındaki hadisleri âlî isnadla elde etmek ve onları daha güçlü kılmak amacınını gerçekleştirmek için hazırlandılar. 

10.
Cem‘ ve te’lîf Nesh Tercih Tevakkuf

Yukarıdakilerin hangisi yada hangileri Hadisler arasındaki ihtilâfın giderilmesinde kullanılan yöntemlerdendir?

Doğru Cevap: "E" I - II - III - IV
Soru Açıklaması

Hadisler arasındaki ihtilâfın giderilmesinde dört temel yöntem vardır: Cem‘ ve te’lîf, Nesh, Tercih ve Tevakkuf’dur.

11.
I. Oryantalistler salt akademik kaygılar ile araştırmalar yapmışlardır II. Modern oryantalizmin başlangıcı Fransız İnkılabı’ndan (1789) sonra olmuştur III. Oryantalistler sahâbîler tarafından pek az hadisin rivayet edildiğini ileri sürerler IV. Oryantalistler hadislerin bir kısmının Tevrat’tan, İncil’den ve eski hurafelerden derlendiğini iddia ederler Oryantalistler ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" II, III ve IV
Soru Açıklaması

Oryantalist araştırmalar salt akademik kaygılardan öte, özellikle sömürge döneminde, İslâm dünyasını daha yakından tanıyarak bu bölgelerde yürütülecek faaliyetlere malzeme sağlama amacına da matuftu. Farklı görüşleri benimseyenler olmakla birlikte oryantalistlerin önemli bir kısmı, Hz. Peygamber’in hadisleri yazmayı yasaklaması sebebiyle sahâbîler tarafından pek az hadisin rivayet edildiğini ve hadis külliyatını dolduran rivayetlerin çoğunun Hz. Muhammed’le ilgisinin bulunmadığını ileri sürerler. Onlara göre hadisler, ortaya çıkan yeni meselelere çözüm getirmek için II (VII) ve III. (IX). yüzyıllarda İslâm hukukçuları tarafından uydurulmuştur. Ayrıca hadislerin farklı görüşlere mensup kimseler tarafından ortaya atılması yüzünden birbiriyle çeliştiğini, esasen bir kısmının Tevrat’tan, İncil’den ve eski hurafelerden derlendiğini iddia ederler.Bununla birlikte modern oryantalizmin başlangıcı Fransız İnkılabı’ndan (1789) sonra olmuştur. Doğru cevap D'dir.

12.

XVIII. asırda Osmanlı Anadolusunun en önde gelen hadisçisi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Yusuf Efendizâde
Soru Açıklaması

XVIII. asırda Osmanlı Anadolusunun en önde gelen hadisçisi, Amasya’da doğan Yusuf Efendizâde’dir (ö. 1167/1754). 

13.

Aşağıdakilerden hangisi şerh çalışmaları içinde yer alan eser türlerinden birisi değildir?

Doğru Cevap: "D" el-Kütübü’s-sitte Şerhleri
Soru Açıklaması

Ebû Dâvûd Şerhleri, Tirmizî Şerhleri, Buhârî Şerhleri ve Muvatta Şerhleri müellifler tarafından yazılmış şerh türlerinden olmakla birlikte altı kitabı içeren el-Kütübü’s-sittenin şerhleri yoktur.

14.

Türkçe yazılan ilk Hadis Tarihi kitabı ne zaman yayınlanmıştır?

Doğru Cevap: "D" 1924
Soru Açıklaması

Türkçe yazılan ilk Hadis Tarihi kitabı, İstanbul’da 1924 de yayınlanmıştır.

15.

Tesbit Dönemi nedir?

Doğru Cevap: "B" Hadislerin sözlü ve yazılı olarak öğretilmesi, öğrenilmesi, halk arasında yayılması, böylece hafızalarda ve değişik yazı malzemeleri üzerine kaydedilip koruma altına alınmasıdır.
Soru Açıklaması

Tespit Dönemi hadislerin sözlü ve yazılı olarak öğretilmesi, öğrenilmesi, halk arasında yayılması, böylece hafızalarda ve değişik yazı malzemeleri üzerine kaydedilip koruma altına alınması söz konusudur.

16.

Türkçe yazılan ilk Hadis Tarihi kitabı hangi yılda yayınlanmıştır?

Doğru Cevap: "E" 1924
Soru Açıklaması

Türkçe yazılan ilk Hadis Tarihi kitabı, İstanbul’da 1924 de yayınlanmıştır. Hadis Tarihi isimli bu ilk kitap, o günlerde adı Dârülfünun olan İstanbul Üniversitesi’nin İlahiyat Şubesi hocalarından, İzmirli İsmail Hakkı tarafından ders kitabı olarak okutmak üzere yazılmış ve Talebe Cemiyeti tarafından yayınlanmıştır.

17.

Peygamberimizin savaşlarını konu edinen ve İslam tarihinin erken dönemlerinde oluşmuş ilimin adı nedir?

Doğru Cevap: "A" Meğâzî
Soru Açıklaması

Meğâzî: Bu isim Arapça savaş anlamına gelen (ğ-z-v) kökünden türemiş bir kelimedir. İslam tarihinin erken dönemlerinde oluşmuş bir ilim dalıdır. Peygamberimizin savaşlarını konu edinir.

18.

Kavlî Sünnet ( القولية السنة) ne anlama gelmektedir?

Doğru Cevap: "C" Hz. Peygamber'in sözleri
Soru Açıklaması

1- Kavlî Sünnet ( القولية السنة)Hz. Peygamber’in sözleridir. 2- Fiilî Sünnet (الفعلية السنة) Hz. Peygamber’in filleri ve davranışlarıdır. 3- Takrîrî Sünnet (التقريرية السنة) Hz. Peygamber’in huzurunda veya bilgisi dâhilinde olmak şartıyla, sahâbe tarafından söylenen sözleri ve yapılan davranışları onaylaması veya karşı çıkmamasıdır. Bu üçüncü şıkkın sünnet olmasının gerekçesi, Hz. Peygamber’in Allah tarafından kendisine verilen ileriki satırlarda ele alacağımız görevleri gereği, dînî açıdan uygun olmayan ya da Allah’ın yasakladığı söz ve eylemleri onaylamayacağı veya böyle durumlar karşısında sessiz kalmayacağıdır.

Doğru cevap C'dir.

19.

Zühd kitaplarında dünyanın geçiciliğini vurgulayan, dünya hırsının zararlarını anlatan, ibadet, güzel ahlâk ve nefis terbiyesini teşvik eden hadisleri ve seleften gelen rivayetleri bir araya getirmek amaçlanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Zühd yazan tanınmış âlimlerdendir?

Doğru Cevap: "C" Ebû Hâtim er-Râzî
Soru Açıklaması

Zühd kitaplarında dünyanın geçiciliğini vurgulayan, dünya hırsının zararlarını anlatan, ibadet, güzel ahlâk ve nefis terbiyesini teşvik eden hadisleri ve seleften gelen rivayetleri bir araya getirmek amaçlanmıştır. Daha sonraları tasavvuf adını alan dînî hareketin dayanakları olan hadisler ve rivayetler ilk defa bu kitaplarda derlenmişlerdir. Ebû Musa b. İbrahîm (ö.121/738), Zâide b. Kudâme (ö.161/777) Abdullah b. el-Mübârek (ö.181/797), Vekî’ b. el-Cerrâh (ö.197/812), Ahmed b. Hanbel (ö.241/855), Hennâd b. Serî et-Temîmî (ö.243/857), Ebû Zür‘a er-Râzî (ö.264/877), Ebû Hâtim er-Râzî (ö.277/890) Kitabü’z-zühd başlıklı eser yazan tanınmış âlimlerdendir.

20.

Tedvin Dönemi nedir?

Doğru Cevap: "E" Hadislerin kitaplar (divanlar) halinde toplandığı dönemdir
Soru Açıklaması

Hadislerin kitaplar haline getirildiği döneme tedvin dönemi denir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.