Hadis Tarihi ve Usulü
Deneme Ara Sınavı 24
1.

Aşağıdakilerden hangisi Arapça ’da yok etmek, ortadan kaldırmak, nakletmek anlamlarına gelen kelimedir?

Doğru Cevap: "C" Nesh
Soru Açıklaması

Nesh Arapça ‘da yok etmek, ortadan kaldırmak, nakletmek anlamlarına gelir. İslâmî ilimlerde nesh’in tanımı: “Şer’î bir hükmün daha sonra gelen şer’î bir delille kaldırılması” şeklindedir.

2.

Hadis tarihinde hicrî ilk dört asır öncekiler, öncüler dönemine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Mütekaddimûn Dönem
Soru Açıklaması

Hadis tarihinde hicrî ilk dört asır öncekiler, öncüler dönemi anlamına gelen Mütekaddimûn Dönemi olarak da isimlendirilir. 

3.

Aşağıda verilenlerden hangisi Meyâncî’nin Müteahhirûn Döneminde yazılan hadis usûlü kitaplarından biridir?

Doğru Cevap: "D" Mâ lâ yese‘u’l-muhaddise cehlüh
Soru Açıklaması

Meyâncî’nin Müteahhirûn Döneminde yazılan hadis usûlü kitabı, “Mâ lâ yese‘u’l-muhaddise cehlüh” dür. “el-Muhaddisü’l-fâsıl beyne’r-râvî ve’l-vâî” isimli eser, er-Râmhürmüzî’ye aittir. “Ma‘rifetü ulûmi’l-hadîs”, Hâkim’e aittir. “el-Kifâye fî ilmi’r-rivâye” yi Hatîb el-Bağdâdî kaleme almıştır. “Ulûmü’l-hadîs” in yazarı İbnü’s-Salâh’tır.

4.

Hadis tarihçisi Talat Koçyiğit Hicri üçüncü yüzyılını ne olarak nitelendirmektedir?

Doğru Cevap: "C" Tasnifin altın çağı
Soru Açıklaması

Hadis tarihçisi Talat Koçyiğit Hicri üçüncü yüzyılını “Tasnifin altın çağı” olarak nitelendirmektedir.

5.

Hadislerin senet ve metinleri ile ilgili her türlü birikimi, yeteneği ve faaliyetlere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Dirâyet
Soru Açıklaması

Rivayet daha çok hadis öğrenme, nakletme, derleme, hadisleri içeren kitaplar telif etme gibi faaliyetlerini kapsar. Dirâyet ise, hadislerin senet ve metinleri ile ilgili her türlü birikimi, yeteneği ve faaliyeti kapsar.

6.

Er-Rıhle fî talebi’l-hadîs’in amacı nedir?

Doğru Cevap: "B" Hadisi mevcut en eski râvîsinden öğrenmek, böylece hata ihtimallerini azaltmak.
Soru Açıklaması

er-Rıhle fî talebi’l-hadîs ; Hadis öğrenimi için yapılan yolculuk demektir ve  bu faaliyetlerde hadisi mevcut en eski râvîsinden öğrenmek, böylece hata ihtimallerini azaltmak gayesi vardı.

7.

Dünyanın geçiciliğini vurgulayan, dünya hırsının zararlarını anlatan, ibadet, güzel ahlâk ve nefis terbiyesini teşvik eden hadisleri ve seleften gelen rivayetleri bir araya getirmeyi amaçlayan kitap grubu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Zühd Kitapları
Soru Açıklaması

Fedail kitapları belli davranışların, şahısların, mekânların, zamanların faziletleri yani değerli oluşları ve üstünlükleri ile ilgili hadisler bir araya getirilir. Meğâzî ve Siyer kitaplarında Hz. Peygamber’in savaşları ve hayatı ile ilgili rivayetler bir araya getirilmiştir. Tefsirle ilgili rivayetleri bir araya getiren kitaplar hadisçilerin Hz. Peygamber ve sahâbeden gelen Kur’an tefsiri ile ilgili rivayetleri derledikleri kitaplardır. İmanla ilgili kitaplar nasıl iman edilmesi gerektiğini anlatan hadislerin toplandığı kitaplardır. Zühd kitapları ise dünyanın geçiciliğini vurgulayan, dünya hırsının zararlarını anlatan, ibadet, güzel ahlâk ve nefis terbiyesini teşvik eden hadisleri ve seleften gelen rivayetleri bir araya getiren kitaplardır.

8.

I. MusanneflerII. Etrâf KitaplarıIII. MüsnedlerIV. Mu‘cemlerYukarıdakilerden hangileri râvilerine göre düzenlenmiş kitap türleri arasındadır?

Doğru Cevap: "E" II, III ve IV
Soru Açıklaması

Musannefler birden çok alt konu barındıran tek bir ana konuda yazılmış kitaplar kategorisine girer. 

9.

Hanbelî Mezhebinin kurucu imamı olan Ahmed b. Hanbel hangi tarihte doğmuştur?

Doğru Cevap: "A" 164/780 yılında
Soru Açıklaması

Hanbelî Mezhebinin kurucu imamı olan Ahmed b. Hanbel 164/780 yılında Bağdat’ta doğdu.

10.

Hem Mehmed Sofuoğlu hem de Ahmed Davudoğlu tarafından Türkçeye tercüme edilen hadis kitabı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Sahîh-i Müslim
Soru Açıklaması

Sahîh-i Müslim hem Mehmed Sofuoğlu hem de Ahmed Davudoğlu tarafından Türkçeye tercüme edilen hadis kitabıdır.

11.

Tasnif faaliyetlerinin yürütülmesindeki en temel amaç aşağıdaki şıkların hangisinde gösterilmiştir?

Doğru Cevap: "C" Hadislerin korunması
Soru Açıklaması

Sıra hadis malzemesinin tasnifine yani düzenlenmesine gelince, tedvi^n çalışmalarında olduğu gibi hadislerin korunması en temel amaç olmaya devam etmiştir.

12.

“Onun bilmediği hadis, hadis değildir.”, “Gök kubbe altında ondan daha iyi hadis bilen yoktur.” sözleri aşağıdaki alimlerden hangisi için söylenmiştir?

Doğru Cevap: "C" Ebû Abdullah Muhammed b. İsmâîl b. İbrâhîm el-Buhârî
Soru Açıklaması

Söz konusu övgüleri el-Fellâs ve İbn Huzeyme Buhari için söylemiştir.

13.

Aşağıdakilerden hangisi kütüb-i sitte’yi ve diğer bazı kaynakları bir araya getiren çalışmalardan biri değildir?

Doğru Cevap: "D" El-Hıtta fî zikri’s- Sıhâhi’s-sitte
Soru Açıklaması

Kütüb-i Sitte’yi ve Diğer Bazı Kaynakları Bir Araya Getiren Çalışmalar:Cem’ul-fevâidMesâbîhu’s-sünneEl-Cem’ beyne’l-usûli’s-sitteKenzü’l-ummâlCâmiu’l-usûl li ehâdîsi’r-ResûlCem’u’l-cevâmi’ ve el-Câmiu’s-sağîr

14.

“el- Câmi‘i”  isimli eser kime aittir?

Doğru Cevap: "E" Ma‘mer b. Râşid
Soru Açıklaması

Ma‘mer b. Râşid’in el-Câmi‘ isimli eseri, günümüze ulaşan en eski hadis kitaplarından olması sebebiyle hadislerin çok erken dönemlerden itibaren yazılı olarak ve sağlam bir şekilde intikal ettiğini ispatlayan önemli belgelerden biridir.

15.
Şüpheciler İsnad sistemini güvenilir bulmayanlar Orta yolu benimseyenler

 Herbert Berg,” İlk Dönem İslâmî Yorumların Gelişimi” adlı eserinde müsteşrikleri hadis rivayetlerine ve isnada bakışları açısından üç gruba ayırır. Yukarıdaki maddelerden hangileri bu gruplardan biri /birileridir?

Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması

Herbert Berg, “İlk Dönem İslâmî Yorumların Gelişimi” adlı eserinde müsteşrikleri hadis rivayetlerine ve isnada bakışları açısından üç gruba ayırır: 1. Şüpheciler 2. İsnad sistemini güvenilir bulanlar 3. Orta yolu benimseyenler. 

16.

Hadis öğrenen öğrencilere, hadis ilminde yolun başında olanlara ne denir?

Doğru Cevap: "B" Talip
Soru Açıklaması

Talep eden isteyen anlamındadır Hadis öğrenen öğrencilere, hadis ilminde yolun başında olanlara Talip denir.

17.

Aşağıdakilerden hangisi Mütekaddimûn Dönemi Hadis Usûlü Kitaplarındandır?

Doğru Cevap: "A" Hatîb el-Bağdâdî
Soru Açıklaması

Hatîb el-Bağdâdî diye tanınan büyük hadis âlimi Ebû Bekir Ahmed b. Ali el-Hatîb el-Bağdâdî’nin (ö.463/1071) el-Kifâye fî ilmi’r-rivâye isimli eseri. İsminden anlaşılacağı üzere müellif bu kitabı rivayet ilimlerinde yeterli bir kitap ortaya koyma amacıyla yazmıştır. A seçeneğinde belirtilen Hatîb el-Bağdâdî Mütekaddimûn Dönemi Hadis Usûlü Kitaplarındandır. B, C, D  şıklarında ki kitaplar Müteahhirûn Dönemi Hadis Usûlü Kitaplarındandır. E seçeneği çeldirici olarak konulmuştur.

18.

Hadislerin daha geniş kapsamlı ve bir “kitap/dîvân” içinde toplanmasını ilk olarak başlatan kişi kimdir?

Doğru Cevap: "B" Halîfe Ömer b. Abdülazîz
Soru Açıklaması

Böyle bir faaliyeti devlet eliyle ilk olarak başlatan kimse, Halîfe Ömer b. Abdülazîz (halifeliği h. 99-101) olmuştu. Bu âdil ve âlim halife, idaresi altındaki muhtelif bölgelerin yöneticilerine mektuplar göndererek bölgelerinde bilinen hadislerin yazılıp gönderilmesini emretmiş, bunun üzerine de hadisler defter defter yazılıp halifelik merkezine gönderilmişti.

19.

Hz. Peygamber Hadislerin yayılması için gayret göstermiş ve teşvikte bulunmuştur. Hadis öğrenim ve öğretimi ne tür bir görevdir?

Doğru Cevap: "A" Dînî
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber’in sünnetinin dindeki yeri ile onun öğrenilip öğretilmesi hususunda Hz. Peygamber’in gösterdiği gayretler, yaptığı teşvik ve tavsiyelerden hadis öğrenim ve öğretiminin dînî bir görev olduğu anlaşılmaktadır.

20.

İlk Müslümanlar, özellikle sahabeler de meselenin şuurunda olarak hadis rivayetinde gereken titizliği göstermeye gayret etmişlerdi. Bunun için aşağıdaki hangi yolla başvurulmamıştır?

Doğru Cevap: "B" Hadisleri Yerine Getirmeme
Soru Açıklaması

Hadisleri yerine getirmeme yoluna başvurulmamıştır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.