Hadis Tarihi ve Usulü
Deneme Ara Sınavı 5
1.

I. Her hangi bir hadis kitabındaki hadislerin Müstahrec müellifi tarafından farklı isnadları tespit edildiğinden dolayı asıl kitap ve içindeki hadisler kuvvet kazanır ve rivâyete olan güven artar.II. Esas alınan eserde kusurlu (illetli) rivâyet edilen herhangi bir hadis, müstahrec müellifinin farklı rivâyetiyle bu illetten kurtarılmış olur. III. Müstahrec müellifinin farklı rivâyetiyle esas alınan eserdeki hadisin metin veya senedine yapılan ilaveler (müdrec veya güvenilir râvinin ilave ettiği kısımlar) tespit edilir.Yukardakilerden hangisi yada hangileri Müstahrec türü eserlerin hadisler açısından sağladığı faydalardandır?

Doğru Cevap: "B" I - II - III
Soru Açıklaması

Müstahrec türü eserlerin hadisler açısından sağladığı önemli faydalar bulunmaktadır. Belirtilen seçeneklerin tamamı bu faydalardan olmakla birlikte

2.

Hangisi sağlam ve sağlam olmayan hadisleri bir araya getirirken kendi kanaatlerine de yer vermiştir?

Doğru Cevap: "B" Tirmizî
Soru Açıklaması

Tirmizî, “el-Câmiu’s-sahîh” eserinde sağlam ve sağlam olmayan hadisleri bir araya getirmiş, fakat kendi kanaatine de yer vermiştir. Buhârî, Müslim, İbn Huzeyme ve İmam Mâlik ise kendi kanaatlerine göre sadece sağlam gördükleri hadisleri bir araya getirmişlerdir.

3.

“Kütüb-i sitte” de adı geçen râvilerin hemen hepsini ihtiva eden ilk çalışma hangisidir?

Doğru Cevap: "D" İbn Hacer’in “Hedyü’s-sârî” si
Soru Açıklaması

“Kütüb-i sitte”de adı geçen râvilerin hemen hepsini ihtiva eden ilk çalışma Cemmâilî’nin “el-Kemâl fî esmâi’r-ricâl” isimli eseridir. Ebû Bekir İbnü’l-Arabî’nin “Ârizatü’l-ahvezî” si Tirmizî’nin “el-Câmiu’s sahih” i hakkındadır, Muhammed b. Hilfe b. Ömer el-Übbî’nin “İkmâlü İkmâli’l-Mu’lim” i müslim şerhlerindendir. İbn Hacer’ in “Hedyü’s-sârî” sine Kastallânî’nin “İrşâdü’s-sârî” isimli şerhinde yer verilmektedir. İbn Abdilberr’in “el-İstizkâr”ı ise muvatta şerhlerindendir.

4.

Süyûtî’ye ait söz konusu iki eseri ile Ziyâdetü’l-Câmi’ adlı zeylindeki rivâyetleri fıkıh konularına göre alfabetik olarak düzenlediği hadis kitabının adı nedir?

Doğru Cevap: "D" Kenzü’l-ummâl
Soru Açıklaması

Eserin tam adı Kenzü’l-ummâl fî süneni’l-akvâl ve’l-ef’âl’dir. Herhangi bir konudaki hadislere topluca ulaşmak isteyenler için kolaylık sağlayan kitapta rumuzlarla hadislerin kaynağı belirtilmiştir. 

5.

Ezber geleneğinin bozulmasıyla hadislere ulaşmayı kolaylaştırmak amacını güderek yazılmış eserler aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Etraf
Soru Açıklaması

İlk dönemlerde başta hadis kitapları olmak üzere dini metinleri ezberlemek ilmî bir gelenekti. Dolayısıyla İslâm âlimleri istedikleri bilgiye kısa zamanda ulaşabiliyorlardı. Bu geleneğin zayıflaması ve hadislerin kitaplardan aranması uygulamasının yaygınlaşması üzerine kaynaklardaki hadislere ulaşmak zorlaşmıştı. Etraf türü eserler bu güçlüğü ortadan kaldırmak hadislere daha kolay ulaşmak amacıyla telif edilmişlerdi.

6.

Tedvîn ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "B" Hadislerin dîvânlar içinde toplanmıştır.
Soru Açıklaması

Tedvîn döneminde hadisler dîvânlar içinde toplanmıştır. Halîfe Ömer b. Abdülazîz tedvîni sona erdiren değil, devlet eliyle ilk başlatandır. Hadisler defter defter yazılıp halifelik merkezine gönderilmiştir. Bu ilmi faaliyete dönemin birçok âlimi katılmıştır. Abdullah b. Abbâs,,sahâbîleri tek tek dolaşarak onlardan hadisler toplamıştır ve yazmıştır.

7.

Değişik yazı malzemelerine kaydedilerek veya ezberlenerek koruma altına alınmış olan hadislerin kitaplar (dîvânlar) içinde toplandığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Tevdîn Dönemi
Soru Açıklaması

Tevdîn dönemi, daha önce değişik yazı malzemelerine kaydedilerek veya ezberlenerek koruma altına alınmış olan hadislerin kitaplar (dîvânlar) içinde toplandığı dönemdir ve hicrî 1. asrın sonlarından 2. asrın 1. veya 2. çeyreğine kadar süren bir zaman dilimini içine alır.

8.

Aşağıdakilerden hangisi bir hadis kitabını bir diğeriyle karşılaştırıp ilkinin ikincisinden fazla olan hadisleri bir araya getiren eserlere verilen addır?

Doğru Cevap: "A" Zevaid
Soru Açıklaması

Herhangi bir hadis kitabının bir başka hadis eseri veya eserleriylekarşılatırılıp birincisinin ikincisinden fazla olarak ihtiva ettiği hadisleri ir araya getiren eserlere zevâid kitapları denilmektedir. Zevâid türü eserlerde genellikle müsned ve mu’cemler gibi hadis aramanın zor olduğu kitapların zevâidleri tespit edilmektedir. Ancak bazı zevâid müellifleri bunların dışındaki eserlerin zevâidlerini de tespit etmişlerdir.

9.

Aşağıdakilerden hangisi Hadislerin sınıflandırılmasına verilen addır?

Doğru Cevap: "B" Tasnif
Soru Açıklaması

Hadisler önce yazılı ve sözlü olarak koruma ve kayıt altına alınmaya çalışılmış (tesbît), sonra bunlar belli kitaplar içinde bir ayaya toplanmış (tedvîn), ardından da bu kitaplardaki hadislerin sınıflandırılması (tasnîf) yoluna gidilmiştir.

10.

Hadisler arasındaki ihtilâfın giderilmesinde dört temel yöntem vardır: Arapça’da durmak, duraksamak, beklemek anlamlarına gelen ve çelişen hadisler konusunda karar vermemek, askıya almak, karar vermeyi sağlayacak delil ve karîneler buluncaya kadar beklemek anlamına gelen yöntem hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Tevakkuf
Soru Açıklaması

Tevakkuf Arapça’da durmak, duraksamak, beklemek anlamlarına gelir. İhtilafı giderme yöntemi olarak tevakkuf, çelişen hadisler konusunda karar vermemek, askıya almak, karar vermeyi sağlayacak delil ve karîneler buluncaya kadar beklemek anlamına gelir. Tevakkuf aslında ihtilâfı giderme yöntemi değil askıya alma işlemidir. Çünkü bu yöntemle çözüm üretilememekte, çözüm ertelenmektedir. Tevakkuf çözüm için yeterli bilgi veya delil olmayışından kaynaklanabileceği gibi, çözüm arayışındaki kişinin ihtiyatından yani bu konuda risk almak istemeyişinden de kaynaklanabilir.

11.

Aşağıdakilerden hangisi hadislerin toplandığı dönemdir?

Doğru Cevap: "E" Tedvin
Soru Açıklaması

Aslında değişik sahâbîlerin bildikleri hadisleri onlardan toplayıp yazmafaaliyeti daha eskilere dayanır. Abdullah b. Abbâs’ın, sahâbîleri tek tekdolaşarak onlardan sorup öğrendiği hadisleri, yanında taşıdığı yazı malzemelerine yazdığı nakledilir. Bu da bir nevi tedvîn yani toplamadır. Ancak burada tedvînle daha değişik bir durum kastedilmektedir ki bu, hadislerin daha geniş kapsamlı ve bir “kitap/dîvân” içinde toplanmalarıdır. Böyle bir faaliyeti devlet eliyle ilk olarak başlatan kimse, Halîfe Ömer b. Abdülazîz (halifeliği h. 99-101) olmuştu.

12.

Aşağıdakilerden hangisi temel hadis kaynakları üzerinde yapılan ve anlaşılma güçlüğünü ortadan kaldırmayı amaçlayan eserlere verilen isimdir?

Doğru Cevap: "D" Şerh çalışmaları
Soru Açıklaması

Müelliflerin eserlerine koydukları bölüm ve bab (alt) başlıklarında aynı zamanda çözüm önerilerini sunmaktaydı. Zamanla bir taraftan Hz. Peygamber, diğer taraftan onun hadislerini kitaplarda toplayan müelliflerin ortamından uzaklaşılması sonucu, hadislerin ve hadis kitabıyazarlarının açıklamalarını anlama güçlüğü artmaktaydı. Temel hadiskaynakları üzerine yapılan şerh çalışmaları bu güçlüğü ortadan kaldırmayıamaçlamaktaydı.

13.

Mehmet Sofuoğlu’ nun tercüme ve şerh ettiği eser aşağıdakinden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Sahîh-i Müslim ve Tercümesi
Soru Açıklaması

1960’lı yıllara kadar tıpkı daha önceki yıllarda olduğu gibi belli rakamlarda hadislerin tercüme ve şerh edilmesi en fazla başvurulan çalışma türü olarak görülmektedir. Aslında bu tarz çalışmalar İslâm tarihinin hiçbir döneminde kesilmemiştir. Ancak kültürel altyapının eksik veya yitirilmiş olduğu zeminlerde daha fazla başvurulmuştur. Nitekim altyapı eksikliğinin tamamlandığı ileriki yıllarda temel klasiklere doğru bir kayış dikkat çekmektedir. Mesela Ahmed Davudoğlu’nun tercüme ve şerh ettiği Bülûğu'l-Merâm Terceme ve Şerhi (1966–1967) ve Mehmet Sofuoğlu’nun yaptığı Sahîh-i Müslim ve Tercümesi (1967–1970) buna güzel bir örnektir. Daha sonra Ahmed Davudoğlu da Müslim’in Sahîh’ini geniş bir şekilde şerhederek tercüme etmiş ve bu eser on cilt halinde basılmıştır (1977-1983).Hadis tercümesine yönelik bu faaliyet İmam Malik’in Muvatta’ının, Darimî’nin Sünen’inin Türkçeye kazandırılmasıyla devam etti. Görüldüğü üzere 1967 sonrası seçme eserlerin değil de temel kaynakların tercümesine yönelinmiş, 1980 sonrası ise bu alanda altın çağ yaşanmış, hemen hemen bütün klasikler Türkçeye kazandırılmıştır. Daha sonra tercüme faaliyeti alan itibariyle de genişlemiş ve tarih, usûl vb. konularda birçok önemli çalışma Türkçeye çevrilmiştir.

14.
O günkü toplumun sahip olduğu ilim zihniyeti. Yazılan hadislerin, ehli olmayan kimselerin eline ulaşıp onlarda yanlışlıklar, tahrifler, ekleme ve çıkarmalar yapılacağı endişesi. Kur’ân-ı Kerîm dışındaki şeylerle meşgul olunup Kur’ân-ı Kerîm’in ihmal edileceği endişesi.

Yukarıdaki madde / maddelerden hangisi /hangileri hadis yazım yasağının sebeplerindendir?

Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması

Bazı bireysel endişeler, sosyal ve kültürel şartlar bu konuda etkili olmuştu. Muhtemelen bu görüş ve endişelerden biri veya birkaçı sebebiyle bazı sahâbî ve tabiîler gittikleri yerlerde görüşlerini yayarak bir kamuoyu oluşturmuşlardı. Üç madde de yazım yasağının sebeplerindendir.

15.

Aşağıdakilerden hangisi hadislerin yazılış ve düzenleniş yöntemlerine göre yapılan gruplandırmalardan biri değildir?   

Doğru Cevap: "B" Müslümanları yabancı kültürlerle birleştirerek, sünnetten sapmalarını önlemek maksadıyla yapılan tasnifler
Soru Açıklaması

Hadis kitapları, içerdikleri hadislerin sağlam veya zayıf olduklarına göre değil, yazılış ve düzenleniş yöntemlerine göre gruplandırılmışlardır. Bunlar içinde hadislerinin güvenilirliği açısından üç tür kitap vardır:

Hadisleri yok olmaktan kurtarmak için sağlam ve zayıf her türlü hadisi sıhhat durumları hakkında hiçbir bilgi vermeden bir araya getirenler. Hadis kitaplarının çoğunluğu bu gruba girer.

2-Sağlam ve sağlam olmayan hadisleri bir araya getirmekle birlikte, hadislerin sıhhat durumu hakkında bilgi verenler ve kendi kanaatlerini belirtenler. Tirmizî’nin el-Câmiu’s-sahîh isimli eseri buna örnektir.

3-Kendi kanaatlerine göre sadece sağlam gördükleri hadisleri bir araya getirenler. İmam Mâlik’in Muvatta’ı ile Buhârî, Müslim, İbn Huzeyme ve İbn Hıbbân’ın Sahîh’leri bu grup kitaplara örnektir. Bu kitapların hedef kitlesi Müslümanların geneli ile hadis tenkidinde uzman olmayan hadis dışı branşların âlimleridir.

16.

Hz. Peygamber’in mektuplarını ilk toplayan kişi olarak bilinen Hindli alim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Ebu Cafer ed-Deybülî
Soru Açıklaması

Hind’le böylece başlayan münasebetler meyanında dört asır boyunca oralara da rihleler yapılmış, oralarda da hadis öğrenilip öğretilmişti. Budönemde Hind bölgesinde yetişen muhaddislerden biri de Ebu Cafer ed-Deybülî’dir. Deybül bugün Pakistan sınırlarında bulunan Karaçi yakınlarında bir yerleşim merkezidir. Hicri 322’de Mekke’de vefat eden Deybülî, Hz. Peygamber’in mektuplarını ilk toplayan kişi olarak bilinmektedir.

17.

Hind’e hicrî 5. asır başlarında karayoluyla kuzeyden, Hayber Geçiti’nden girenler orada aşağıdakilerden hangisiyle daha az ilgilenmişlerdir?

Doğru Cevap: "D" Hadis
Soru Açıklaması

Hind’e hicrî 5. asır başlarında karayoluyla kuzeyden, Hayber Geçiti’nden girenler orada fıkıh, kelâm, felsefe ve şiirin ağırlık kazanmasına sebep olmuşlardı. Yine de Şeyh İsmail (ö. 448/1056) ve Meşârık isimli meşhur kitabın müellifi Radıyyuddîn Hasan b. Muhammed es-Sağânî (ö. 650/1252) gibi âlimler hadis ilmini orada neşre çalışmışlardı. 

18.

Aşağıdakilerden hangisinde Râvîlerine Göre düzenlenmiş Hadis kitabı türleri bir arada verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" Mu‘cemler, Müsnedler, Etrâf
Soru Açıklaması

Hadisleri, râvîlerine göre gruplandıran hadis kitapları şu üç türdür: Mu‘cemler, Müsnedler ve Etrâf kitapları.

19.

Hadis ilmi ile ilgilenenler tarihte değişik ünvanlarla anılmışlardır. Hadis öğrenen öğrencilere, hadis ilminde yolun başında olanlara ne denir?

Doğru Cevap: "E" Tâlib
Soru Açıklaması

Hadis ilmi ile ilgilenenler tarihte değişik unvanlarla anılmışlardır. Hadis öğrenen öğrencilere, hadis ilminde yolun başında olanlara Tâlib denir. Talep eden isteyen anlamındadır. Hadis âlimleri için genel olarak çoğunlukla Muhaddis veya Hâfız tabiri kullanılır. Hadis ilminde daha ileri düzeyleri ifade etmek için İmâm, Huccetü’l-İslâm, Şeyhu’l-İslâm, Emîrü’lmü’min’în fi’l-hadîs gibi unvanlar da kullanılmıştır.

20.

Hadis yazımının ilk zamanlarda yasaklanmış olmasının en önemli nednei aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Kur’ân-ı Kerîm’le karışma endişesi
Soru Açıklaması

Bazı sebeplerden dolayı hadislerin yazılması önceleri yasaklanmış, daha sonra bu sebeplerin ortadan kalkmasıyla söz konusu yasak kaldırılmıştı. Bu sebepler arasında yazının gelişmemişliği, ashabın yazıyı az bildiği, hadislerin Kur’ân-ı Kerîm’le karışma endişesi gibi hususlar zikredilmektedir. Bunlar arasında en mühim ve gerçeğe en yakın olan sebep, Kur’ân’la karışma endişesi olmalıdır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.