Hadis Tarihi ve Usulü
Deneme Final Sınavı 13
1.

Hadis alimlerinin çoğu hangi terimi kırâatla eş anlamlı olarak kullanmışlardır?

Doğru Cevap: "D" Arz
Soru Açıklaması

Hadis âlimlerinin çoğu “bir şeyi bir kimseye sunmak, göstermek” mânasındaki arz terimini kırâatla eş anlamlı olarak kullanmışlardır. Talebeye hadisleri yazdıran hocaya mümlî, onun söylediklerini yazan öğrenciye müstemlî, hadis hocasının (şeyh) hadislerini okuması semâ, semâ’ ve kırâat olmaksızın hadis âliminin belirli şartlar dahilinde bütün veya bir kısım rivâyetlerini öğrencisinin rivâyet etmesine izin vermesi icazettir.

2.

Hz. Peygamber’in dua ettiği ile ilgili farklı lafızlarla yüz kadar hadis rivayet edilmiştir. Bunlarda dua ederken Allah Resulü’nün ellerini değişik şekillerde kaldırdığı nakledilmektedir. Ancak hadislerin hepsinin ortak noktası Hz. Peygamber’in dua esnasında ellerini kaldırmış olmasıdır. İşte Allah Resulü’nün duada ellerini kaldırmış olması bize …………. olarak gelmiştir.Yukarıda verilen tanıma göre boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygun olur?

Doğru Cevap: "D" Ma’nevi mütevatir
Soru Açıklaması

Soruda verilen paragraf bize ma’nevi mütevatiri anlatmaktadır. Ma’nevi mütevatir râvîlerin, aralarında müşterek bir nokta olan çeşitli hükümleri veya bilgileri ayrı ayrı lafızlarla nakletmeleri şeklinde meydana gelen ortak manaya denir. Değişik lafızlarda ortak olarak bulunan aynı mananın rivayet edilmesidir. 

3.

Aşağıdakilerden hangisi uydurma hadislerin belirtileri arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "E" Hadis metninin ameli konularda odaklanması
Soru Açıklaması

Râvînin hadisi rivayet ederken içinde bulunduğu ortam da hadisin uydurulduğuna işaret edebilir. Ayrıca râvînin rivayet ettiği hadisi kendisinden aldığını söylediği hocadan öğrenme zamanı olarak verdiği tarihin imkânsız olması da bazen hadisin uydurulduğuna işaret edebilir. Metinde görülen dil ve özellikle de, mana bozuklukları ile ölçüsüz ifadeler onun uydurulmuş olduğuna işaret edebilir. Metnin kesinleşmiş bazı bilgilere, meselâ Kur’an-ı Kerîm ve meşhur sünnetin verilerine, akl-ı selîme, kesinleşmiş tarihi ve tecrübî bilgilere, bir yorumu yapılamayacak şekilde, aykırı olması da uydurma belirtisidir. belli bazı konularda olması da onun uydurma olduğunu gösterebilir. Şöyle ki, yapılan araştırmalar bazı konulardaki bütün hadislerin asılsız olduğunu ortaya koymuştur. 

4.

Hadis hocasının riva^yet hakkı bulunan hadislerinin tamamını veya bir kısmını yakında ya da uzakta bulunan bir kimseye yazıp göndermesine ‘___________’ denilmektedir. Verilen boşluğa gelmesi gereken uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

 

Doğru Cevap: "C" Mükatebe
Soru Açıklaması

Müna^vele sözlükte, bir nesneyi eliyle vermek ma^nasına gelmektedir. Terim olarak, hadis hocasının hadislerini ihtiva eden kitabını riva^yet etmesi için talebesine elden vermesi veya kitabın kendisine ait olduğunu ifade etmesi demektir

5.

Hadis Rivayet Dönemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" Vicade metoduna sıklıkla başvurulmuştur.
Soru Açıklaması

Hadislerin tek tek isnatlarıyla rivayet edildiği rivâyet döneminde hadisler çoğunlukla semâ’ ve kırâat metotlarıyla alınıp nakledilmekteydi. Bu iki metotla alınma imkânı bulunmadığında icâzet, münâvele ve mükâtebe metotlarından biri kullanılmaktaydı. İ’lâm, vasıyyet ve vicâde metotlarına ise nadiren müracaat edilmekteydi. 

6.

Aşağıdakilerden hangisi zayıf hadisin çok çeşitli olmasının nedenleri arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "E" Hadislerin kitap haline getirilmesinde geç kalınması
Soru Açıklaması

Zayıf hadisin çok çeşitli olmasının nedenleri arasında şunlar sayılabilir: Râvînin tenkid edilmesindeki sebeplerin farklılığı. Senedde râvî düşmesinin az veya çok olması. Râvî eksikliğinin senedin değişik yerlerinde olması. Hadisin metnindeki kusurun onun sahihliğine zarar verme derecesindeki değişiklikler. 

7.

Hangi nedenden dolayı hadis için yapılan yolculuklar büyük olçüde sona ermiştir?

Doğru Cevap: "A" Medreselerin ve dârülhadislerin kurulması
Soru Açıklaması

Hadis için yapılan yolculukların en yoğun olduğu dönem II-IV. (VIII-X.) yüzyıllar olmuştur. V. (XI.) yüzyılda medreselerin, VI. (XII.) asırda ise dârülhadislerin kurulmasıyla hadis için yapılan yolculuklar önemli ölçüde sona ermiştir.

8.

Kıyasa aykırı olmalarına rağmen, namazda kahkaha, hurma şırasıyla abdest, hayzın azami süresinin on gün olduğu, on dirhemden aşağı mehir olmayacağı gibi zayıf hadislerle amel eden âlim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Ebû Hanîfe
Soru Açıklaması

Zayıf hadisle amel bahsinde farklı bir görüş de şudur: Herhangi bir konuda zayıf hadisten başka delil yoksa reye tercih edilerek zayıf hadisle amel edilebilir. En fazla Ahmed b. Hanbel’e atfedilen bu görüşün diğer mezhepler içinde de uygulandığı olmuştur. Meselâ Ebû Hanîfe, kıyasa aykırı olmalarına rağmen, namazda kahkaha, hurma şırasıyla abdest, hayzın azami süresinin on gün olduğu, on dirhemden aşağı mehir olmayacağı gibi zayıf hadislerle amel etmiştir. Doğru cevap D’dir.

 

9.

I. Çok hata yapmakII. Çok yanılmakIII. Kötü hâfızaIV. Hadis Rivayeti Karşılığında Ücret AlmakYukardakilerden hangisi yada hangileri Zabt sıfatıyla ilgili kusurlarındandır?

Doğru Cevap: "C" I - II - III
Soru Açıklaması

Çok hata yapmak, Çok yanılmak, Kötü hâfıza, Zabt sıfatıyla ilgili kusurlanndandır. Hadis Rivayeti Karşılığında Ücret Almak ise bu kusurlardan biri değildir.

10.

İlk üç asırda hadislerin aslına uygun nakli için en uygun görülen eğitim-öğretim metotları aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Semâ’-kırâat
Soru Açıklaması

İlk üç asırda hadislerin aslına uygun nakli için en uygun görülen eğitim- öğretim metotları Semâ’-kırâat’dır. 

11.

Aşağıdakilerden hangisi “Dininizde helali haram haramı da helal göstermek için dört bin hadis uydurdum” sözlerini söyleyen kişidir?

Doğru Cevap: "A" Abdülkerim b. Ebü’l-Avcâ
Soru Açıklaması

Soruda bahsi geçen sözü söyleyen kişi A seçeneğindeki Abdülkerim b. Ebü’l-Avcâ’dır. Abdülkerim b. Ebü’l-Avcâ (ö. 160/776), Halife Mehdî zamanında hadis uydurduğu tespit edildiği için asılmak üzereyken bu sözleri söylemiştir.

12.

Sahâbede olduğu gibi tâbiîn de kendi içinde büyük tâbiîler, orta yaşlı tâbiîler, genç tâbiîler diye üç alt tabakaya ayrılır. Genelde tâbiîn tabakasının en faziletlisi kim kabul edilir?

Doğru Cevap: "E" Saîd b. el-Müseyyeb
Soru Açıklaması

Sahâbede olduğu gibi tâbiîn de kendi içinde büyük tâbiîler, orta yaşlı tâbiîler, genç tâbiîler diye üç alt tabakaya ayrılır. Bu tabakada ilim ve dindarlık yönüyle öne çıkmış Medîneli yedi kişi, Fukahâ-i seb’a diye meşhurdur. Bunlar, Saîd b. el-Müseyyeb, Kâsım b. Muhammed, Urve b. Zübeyr, Hârice b. Zeyd, Ebû Seleme b. Abdurrahman, Ubeydullah b. Abdullah b. Utbe ve Süleyman b. Yesâr’dır. Genelde Saîd b. el-Müseyyeb, tâbiîn tabakasının en faziletlisi kabul edilir.

13.

Cerh ve ta‘dîl ilmi neye odaklanmıştır?

Doğru Cevap: "B" Hadis uyduran ravilerin tanınmasına
Soru Açıklaması

Hadis rivayet edene bunu kimden aldığını sormakla başlayan ve sonraları sadece İslam ümmetine özel bir isnad sisteminin ortaya çıkmasına sebep olan uygulama, hicrî ilk üç asırda hadis uydurmacılığına karşı alınmış en önemli -tedbirlerden birisini oluşturur. İslam âlimleri, isnad sistemi uygulamasıyla hadislerin senedlerini tenkid süzgecinden geçirmenin yanı sıra metinlerini de incelemeyi ihmal etmemişlerdir. Bu arada sahabe asrından itibaren büyük cerh ve ta‘dîl otoriteleri yetişmiş ve bunlar rivayetine vakıf oldukları şahısları takip etmiş, araştırmış, güvenilirliklerini tespit ve ilan etmişlerdir. Bunun neticesinde hadis uyduran râvîlerin tanınmasını sağlayan cerh ve ta‘dîl ilmi adında hadis ilminin müstakil bir dalı oluşmuştur. 

14.
Arapçada ek, ilave, düzeltme gibi anlamlara gelir Müstedreklerin esas alınan eseri bütünüyle tamamladığı düşünülmektedir. Hadisle toplamak suretiyle eksikleri tamamlayan kitaplardır. Müstedrekler konu esaslı kitaplardır.

Yukarıdakilerden hangisi müstedrek Türü Eserler için doğru kabul edilmektedir?

Doğru Cevap: "E" I, III ve IV
Soru Açıklaması

Müstedrek, Arapça ’da ek, ilave, tamamlama, düzeltme gibi anlamlara gelir. Müstedrek türü eserler, önceki dönemdeki bir müellifin şartlarına uyduğu halde kitabına almadığı hadisleri toplamak suretiyle onun eksikliklerini tamamlayan kitaplardır. Müstedrekler esas aldıkları eserin sistemine göre telif edilirler. Dolayısıyla müstedrekler konu esaslı kitaplardır. Ancak eserleri esas alınan ilk dönem âlimleri genellikle hadisleri hangi şartlara göre topladıklarını ifade etmemişlerdir. Esas alınan eserin şartlarını tespit, müstedrek müellifi tarafından yapılmaktadır. Bu hususta Müstedrek müellifinin isabet etme ve yanılma ihtimali her zaman mevcuttur. Dolayısıyla müstedreklerin esas alınan eseri bütünüyle tamamladığı düşünülmemelidir.

15.

Sözlükte sulamak, taşımak, nakletmek, iletmek gibi anlamlara gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Râvî
Soru Açıklaması

Arapça’da revâ-yervî fiilinden ism-i fâil olan râvî kelimesi, sözlükte sulamak, taşımak, nakletmek, iletmek gibi anlamlara gelir.

16.

Tâbîin döneminin sonu, hicrî 150 civarıdır. Bu nesilden ilk vefat eden ve son vefat edenler kimlerdir?

Doğru Cevap: "D" Ma’mer b. Yezîd - Halef b. Halîfe
Soru Açıklaması

Tâbîin döneminin sonu, hicrî 150 civarıdır. Bu nesilden ilk vefat eden Ma’mer b. Yezîd (ö. 30/650), son vefat eden Halef b. Halîfe’dir (ö. 180/796). 

17.

I. KitabII. SahifeIII. CüzIV. TedvinV. TasnifAşağıdakilerden hangisi tabiiler ve sahabilerin yazdıkları ders notları şeklinde kitapçıklardır?

Doğru Cevap: "C" I,II ve III
Soru Açıklaması

Tedvin yapılan toplama işlemine denir. Tasnif ise konularına göre gruplama işlemidir. 

18.

Müteva^tirin çeşitlerinden bahseden ilk a^lim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" İsa b. Ebân
Soru Açıklaması

Tespit edilebildiği kadarıyla mütevâtirin çeşitlerinden bahseden ilk âlim İsa b. Ebân’dır (ö. 221/835). Burada mütevâtir kavramıyla sadece hadisçilerin değil, aynı zamanda kelâm ve fıkıh usûlü âlimlerinin de ilgilendiğini bilmek gerekir.

19.

Haber-i vâhidle amel edilmemesi gerektiğini savunan mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Mutezile
Soru Açıklaması

Haber-i vâhidle amel edilmemesi gerektiğini savunan Mutezile mezhebidir.

20.

Hilâfet merkezinin Kûfe’ye nakledilmesiyle bölgenin ikinci ana merkezi haline gelen Basra, aynı zamanda önemli bir ilim şehri olarak ün yapmıştır. Binden fazla hadis rivâyet etmiş yedi sahâbî arasında üçüncü sırada yer alan ve Basra’ya yerleşerek hadis öğrenimi ve öğretimi açısından buranın ayrıcalık kazanmasını sağlayan sahâbî aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Enes b. Mâlik
Soru Açıklaması

Hilâfet merkezinin Kûfe’ye nakledilmesiyle bölgenin ikinci ana merkezi haline gelen Basra, aynı zamanda önemli bir ilim şehri olarak ün yapmıştır. Müksirûn (binden fazla hadis rivâyet etmiş yedi sahâbî) arasında üçüncü sırada yer alan Enes b. Mâlik buraya yerleşmiş ve yüz üç yıllık bereketli ömrünün büyük bir kısmını burada geçirip vefat etmiştir. Bu durum, hadis öğrenimi ve öğretimi açısından Basra’ya bir ayrıcalık kazandırır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.