Hadis Tarihi ve Usulü
Deneme Final Sınavı 17
1.

Hadis tarihinde ilk dönem veya mütekaddimûn dönemi denilen bu asırlarda yaşamış kaç râvî tabakası vardır?

Doğru Cevap: "C" 5
Soru Açıklaması

Hadis tarihinde ilk dönem veya mütekaddimûn dönemi denilen bu asırlarda yaşamış beş râvî tabakası vardır. 

2.

Hadis usulü ilminin gayesi aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Bir hadisin Hz. Peygamber’e ait olup olmadığını tespit etmeye yarayan kuralları belirlemek
Soru Açıklaması

Hadis usulü ilminin gayesi, bir haberin Hz. Peygamber’e ait olup olmadığını tespit etmeye yarayan kuralları belirlemektir.

3.

Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi zayıf hadisin çok çeşitli olmasının nedenlerinden biri olarak gösterilemez?

Doğru Cevap: "B" Râvinin belirsizliği
Soru Açıklaması

Zayıf hadisin çok çeşitli olmasının nedenleri arasında şunlar sayılabilir: 1. Ra^vi^nin tenkid edilmesindeki sebeplerin farklılığı 2. Senedde ra^vi^ düşmesinin az veya çok olması 3. Ra^vi^ eksikliğinin senedin değişik yerlerinde olması 4. Hadisin metnindeki kusurun onun sahihliğine zarar verme derecesindeki değişiklikler.

4.

1557 yılında Kanuni döneminde yapılan dârulhadî aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Süleymaniye Dârulhadîsi
Soru Açıklaması

Önemli hadis medreselerinden bir Kânûnî devrinde 1557’de yapılan Süleymaniye Dârulhadîsi’dir. 

5.

Aşağıdakilerden hangisi hadis kitaplarının okunmasında kullanılan bir hadis kitabının halka yönelik okutulması durumunda uygulanan bir usuldür?

Doğru Cevap: "E" Tarîku’l-im’ân
Soru Açıklaması

Bu dönemde hadis kitaplarının okunmasında farklı usuller takip edilmiştir. Bunlar, okuyup geçme (tarîku’s-serd), açıklama ve araştırma (tarîku’l-hal ve’l-bahs), ve geniş açıklama (tarîku’l-im’ân) olmak üzere üç farklı usuldür. Geniş açıklamalı yöntem, genellikle bir hadis kitabının halka yönelik okutulması durumunda uygulanan bir usuldür.

6.

Hz. Muhammed’i haber-i vahid konusunda uyguladığı ölçüt nedir?

Doğru Cevap: "D" Habercinin zabt sıfatı ve dinde güvenilir olması
Soru Açıklaması

Habercinin zabt sıfatını olmaması ve dinde güvenilirliğinin zayıf olması Kurandaki şu ayete dayanmaktadır, “Fasık bir kimse size bir haber getirdiği zaman onun doğruluğunu araştırın” (Hucurat 49/6). 

7.

Hz. Peygambere ait olduğu kesin olan hadislere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Mütevatir
Soru Açıklaması

Mütevatir, peygambere ait olduğu kesin olup başından sonuna kadar her tabakada yalan söylemek üzere anlaşmaları aklen ve adalet en mümkün olmayacak kadar çok ravinin rivayet ettiği hadistir.

8.

Aşağıdakilerden hangisi hadise yaraşır şekilde öğretimini sistemli hale getirmek üzere kurulan ilk özel hadis öğretim merkezlerindendir?

Doğru Cevap: "A" Darussünne
Soru Açıklaması

Ebû Bekir b. Ahmed es-Sıbğî (ö. 342/954) tarafından Nîşâbur’da kurulan Dârussünne (sünnet evi) bu merkezlerin ilki sayılır.

9.

Aşağıdakilerden hangisi Hadis tenkidinin temel ilkelerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Hadislerin söyleniş sebepleri, hangi ortamlarda, ne amaçla söylendiklerinin araştırılması.
Soru Açıklaması

Hadislerin gerçekten Hz. Peygamber’e ait olup olmadığını araştıran hadis tenkitçiliği, insanoğlunun haberlerin doğruluğunu belirlemek için şimdiye kadar bulabildiği ve kullandığı üç evrensel yöntemi kullanır:-Haberi verenin, haber verdiği olaya tanık olup olmadığının, doğru algılama konusunda bir engel bulunup bulunmadığının, haberi doğru olarak aktarmasını engelleyecek herhangi bir neden, engel veya kusur bulunup bulunmadığının araştırılması.- Haberin başka kaynaklardan te’kîdi, yani aynı haberi veren başka kaynaklar olup olmadığının araştırılması, varsa ikisinin karşılaştırılması. Hadislerin bütün farklı rivayet kanallarının ve zincirlerinin araştırılması, bir araya toplanması, karşılaştırılması ve bir bütün olarak değerlendirilmesi.- Her hangi bir hadis, akla, Kur’an’a, İslâm Dini’nin genel ilkelerine, İslâm âlimlerinin icmâ’sına, Hz. Peygamber’in yaygın ve meşhur bir sünnetine, kesin bilimsel verilere, kesin tarihsel gerçeklere aykırı ise, çok sayıda kişiyi ilgilendiren bir konuda sadece bir kişi rivayette bulunuyorsa kabul edilmemiştir. Bu üçüncü tür tenkit yöntemi, İslâm Tarihi’nin çok erken dönemlerinden beri uygulanmıştır.

10.

Aşağıdakilerden hangisi Kudsi hadisler için kullanılan başka bir isimdir?

Doğru Cevap: "A" İlahi Hadis
Soru Açıklaması

Yüce Allah’a, Kur’an olmayarak nispet edilen söz ve işle ilgili hadis demektir. Kudsî hadîs yerine rabbânî hadîs veya ilâhî hadîs de denir.

11.

Aşağıda verilen özelliklerin hangileri hadis öğrenme adabına gore öğrenenin uyması gereken özelliklerdir?I - Eser Yazmak ve Bilimsel Faaliyette BulunmakII_ Kendisinden Üstün Olanlara Öncelik VermekIII- Hocalık Ehliyetine RiâyetIV- İlmî ve Tedricî Bir Metod Takip Etmek

Doğru Cevap: "B" I, II, III
Soru Açıklaması

İlmî ve Tedricî Bir Metod Takip Etmek öğrenenin bir özelliğidir. 

12.

İslâm kültüründeki ilim anlayışının en önemli özelliklerinden biri, yaşa ve liyakate saygıdır. Bu nedenle, yaş veya ilim yönünden kendinden üstün bir âlimin yanında hocalık yapmamak, gerekirse öğretim önceliğini üstün olana vermek ilim âdâbındandır. Bu durum hocanın uyması gereken hangi kural altında değerlendirilebilir?

Doğru Cevap: "A" Kendisinden üstün olanlara öncelik vermek
Soru Açıklaması

Yaş veya ilim yönünden kendinden üstün bir âlimin yanında hocalık yapmamak, gerekirse öğretim önceliğini üstün olana vermek ilim âdâbındandır ve kendisinden üstün olana öncelik vermeyi gerektirir. Muhaddisler bunun güzel örneklerini vermişlerdir. Örneğin birer tâbiî olan İbrahim en-Nehaî ile Şa’bî bir araya geldiklerinde, İbrahim (ilimle ilgili) hiç konuşmazdı.

13.

Sema ve kıraat meclisleri hangi fonksiyonu yerine getirmek üzere oluşturulmuştur?

Doğru Cevap: "B" Yazılı hadislerdeki hataların tashih edilmesi
Soru Açıklaması

Yazıdan kaynaklanan hataları önlemek amacıyla muhaddislerin aldıkları söz konusu tedbirlerin sonunda yazılı hadis metinlerindeki hataları tashih etmek üzere semâ ve kırâat meclisleri oluşturulmaya başlanmıştır. Zira hatadan kurtulmanın en sağlıklı yolu hadisi semâ ve kırâat yollarından biriyle almaktan geçmekteydi. Böylece muhaddisler önce hadisi istinsah ediyor, sonra da onu ehlinden semâ veya kırâat metotlarından biriyle alıyorlardı. 

14.

Bir hadisin aslı düşünüldüğünde sened ya da metin içerisinde bulunmayan bir şey eklendiğinde ortaya çıkan bu hadis aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Mudrec
Soru Açıklaması

Sened ve/veya Metnin Özelliğine Göre İsimlendirilenler bölümü incelendiğinde aslında bulunmayan bir şey eklenmiş olan hadise Mudrec denilmektedir.

15.

Aşağıdakilerden hangisi sahâbîlerin, zaman zaman rivâyet konusunda birbirlerine tenkitler yöneltmelerinin sebeplerinden değildir?

Doğru Cevap: "E" Yalan söyleme
Soru Açıklaması

Sahâbîler, zaman zaman rivâyet konusunda birbirlerine tenkitler yöneltmişlerdir. Ancak bu tenkitler, unutma, yanılma, iyi veya tam ezberleyememe gibi zabt kusurlarından kaynaklanmaktaydı. Yalan söyleme bunlardan biri değildir. Sahabe dürüstlük konusunda birbirlerine güvenir.

16.

Merdûd hadîsler zayıf hadislerdir. Buna göre Arapçada, kesik ve kopuk anlamına gelir. Hadis ilminde, senedinde sahabeden sonra bir veya peşpeşe olmayarak, birkaç râvî atlanmış olan hadîse aşağıdakilerin hangisiyle adlandırlır?

Doğru Cevap: "B" Munkatı’
Soru Açıklaması

Munkatı’ Arapçada, kesik ve kopuk anlamına gelir. Hadis ilminde, senedinde sahabeden sonra bir veya peşpeşe olmayarak, birkaç râvî atlanmış olan hadîse denir.

17.

Hadis ilminde, ancak işin uzmanı âlimlerin fark edebileceği ve sahihliğe zarar veren gizli bir kusuru (illeti) bulunan hadîslere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Mu‘allel
Soru Açıklaması

Muallel kelimesi Arapça’da hasta, kusurlu, sakat, özürlü gibi olumsuz anlamlar taşır. Hadis ilminde, ancak işin uzmanı âlimlerin fark edebileceği ve sahihliğe zarar veren gizli bir kusuru (illeti) bulunan hadîse denir.

18.

Aşağıdakilerden hangisi zayıf hadisin çok çeşitli olmasının nedenleri arasında sayılamaz?

Doğru Cevap: "C" Hadisin Müslümanların nazarındaki değeri
Soru Açıklaması

Zayıf hadisin çok çeşitli olmasının nedenleri arasında şunlar sayılabilir: 1. Râvînin tenkid edilmesindeki sebeplerin farklılığı 2. Senedde râvî düşmesinin az veya çok olması 3. Râvî eksikliğinin senedin değişik yerlerinde olması 4. Hadisin metnindeki kusurun onun sahihliğine zarar verme derecesindeki değişiklikler.

19.

Resmî hadis tedvini kim başlatmış ve bu durum yazılı hadis metinlerinin çoğalmasına vesile olmuştur?

Doğru Cevap: "A" Halife Ömer b.
Soru Açıklaması

Halife Ömer b. Abdülazîz Medine Valisi Ebû Bekir b. Muhammed b. Hazm’a (ö. 120/738) bir mektup göndererek Hz. Peygamber’in hadislerinin, sünnetlerinin ve Amra bint Abdurrahman’ın rivâyetlerinin araştırılması ve toplanması tâlimatını vermişti. Böylece resmî hadis tedvîni başlamış ve bu durum yazılı hadis metinlerinin çoğalmasına vesile olmuştu.

20.

I. Sahîfelerden yapılan istinsahlarda hatalar olacağına dikkat çekmekII. Hadislerin en doğru yazılımı için bir okul kurulmasıIII. Semâ’ ve Kırâat metodlarını geliştirmekIV. Hadis öğrenmek amacıyla yapılan yolculukların engellenmesiYukarıdaki uygulamalardan hangisi veya hangileri, hadislerin yazılmaya başlandığı ilk dönemlerde, muhaddislerin hadislerin hatasız naklini temin etmesi amacıyla aldıkları tedbirlerdendir?

Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması

İslâm coğrafyasının genişlemesi, sahâbenin değişik bölgelere dağılmış bulunması ise hadislerin Kur’an gibi tek kitap haline getirilmesine engel teşkil etmiştir. Bu durumda muhaddisler hadiste yapılabilecek tashîf ve tahrifleri, Arap yazısından kaynaklanan diğer hataları önlemek için bazı tedbirler almayı gerekli görmüşlerdir. Arap yazısının yazılı metinlerden doğrudan nakil yapmak için yetersiz olduğu bu dönemde muhaddisler, hadislerin hatasız naklini temin etmek amacıyla D seçeneğinde verilen I. ve III. tedbirleri almışlardır. II. ve IV. maddede bahsedilen uygulamalar ise bu dönemde alınmış tedbirlerden değildir. Bu dönemde hadislerin doğru yazılımı için herhangi bir okul kurulmamıştır. Hadis öğrenmek için yapılan yolculuklarda engellenmemiş hatta hadis talebeleri hadisleri bizzat hocadan almak için yorucu yolculuklara çıkmışlardır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.