Hadis Tarihi ve Usulü
Deneme Final Sınavı 19
1.

Hangisi Münir Selâmi Yurdatap’ın eseridir?

Doğru Cevap: "A" Binbir Hadis Tercümesi ve Tefsiri
Soru Açıklaması

“Binbir Hadis Tercümesi ve Tefsiri” Münir Selâmi Yurdatap’ın eseridir. Zâkir Kadiri Ugan “Dinî ve Gayrî Dinî Rivayetler” adlı yazıyı kaleme almıştır. “Peygamberimizin Vecizeleri” Ahmet Hamdi Akseki’ye aittir. Ahmed Naim, “Kırk Hadis” i yazmıştır. Ahmed Davudoğlu’nun tercüme ve şerh ettiği eser “Bülûğu'l- Merâm Terceme ve S¸erhi” dir.

2.

Hz. Peygamber’in dua ettiği ile ilgili farklı lafızlarla yüz kadar hadis rivayet edilmiştir. Bunlarda dua ederken Allah Resulü’nün ellerini değişik şekillerde kaldırdığı nakledilmektedir. Ancak hadislerin hepsinin ortak noktası Hz. Peygamber’in dua esnasında ellerini kaldırmış olmasıdır. İşte Allah Resulü’nün duada ellerini kaldırmış olması bize ………… olarak gelmiştir.

Yukarıda verilen tanıma göre boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygun olur?

Doğru Cevap: "D" Ma’nevi mütevatir
Soru Açıklaması

Soruda verilen paragraf bize ma’nevi mütevatiri anlatmaktadır. Ma’nevi mütevatir râvîlerin, aralarında müşterek bir nokta olan çeşitli hükümleri veya bilgileri ayrı ayrı lafızlarla nakletmeleri şeklinde meydana gelen ortak manaya denir. Değişik lafızlarda ortak olarak bulunan aynı mananın rivayet edilmesidir.

3.

Aşağıdakilerden hangisi tâbiînin doğrudan Hz. Peygamber’den -sallellahu aleyhi ve sellem- naklettiği hadis çeşididir?

Doğru Cevap: "C" Mürsel
Soru Açıklaması

Mürsel Arapça’da ipi ve bağı çözülmüş, serbest bırakılmış, salıverilmiş, gönderilmiş gibi anlamlara gelir. Hadis ilmindeki anlamı sözlük anlamı ile yakından ilişkilidir. Tâbiînin doğrudan Hz. Peygamber’den -sallellahu aleyhi ve sellem- naklettiği hadis demektir. Tâbiûndan olan râvî, Hz. Peygamberle kendi arasındaki sahabeyi atlayarak hadisin kendisi ile Peygamber arasındaki bağını, bağlantısını ortadan kaldırdığı için bu şekilde isimlendirilmiştir. 

4.

Rivâyetlerinin kabulü veya reddi açısından râvîlerin incelenip durumlarına uygun lafızlar kullanarak haklarında hüküm vermeye ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Cerh-ta’dîl
Soru Açıklaması

Rivâyetlerinin kabulü veya reddi açısından râvîlerin incelenip durumlarına uygun lafızlar kullanarak haklarında hüküm vermeye Cerh-ta’dîl denir. Bu bilimsel faaliyeti konu alan hadis ilmine cerh ve ta’dîl ilmi denir. 

5.

Aşağıdakilerden hangisi hadis öğrenme ve öğretme adabında öğrencinin uyması gereken kurallardan birisi değildir?

Doğru Cevap: "D" Eser Yazmak ve Bilimsel Faaliyette Bulunmak
Soru Açıklaması

Hadis öğrenme ve öğretme âdâbı, öğrenen (öğrenci) ve öğreten (hoca)açısı ndan iki başlı kta ele alınabilir: Öğrencinin Uyması Gerekenler.

6.

Aşağıdakilerden hangisi Munkatı hadislerin doğru bir tanımıdır?

Doğru Cevap: "A" Senedinde sahabeden sonra bir veya peşpeşe olmayarak, birkaç râvî atlanmış olan hadîstir.
Soru Açıklaması

Munkatı’ Arapçada, kesik ve kopuk anlamına gelir. Hadis ilminde, senedinde sahabeden sonra bir veya peş peşe olmayarak, birkaç râvî atlanmış olan hadîse denir. Senedde ismi verilmeden “bir adam”, “bir kadın”, “bir hoca” gibi kapalı bir ifadeyle yani mübhem olarak zikredilen râvî de atlanmış sayılır. Bu ıstılah ilk zamanlarda, senedinde râvî düşmesi bulunan her hadis için kullanılmaktaydı.

7.

Mütevâtir kavramı ne zaman kullanılmıştır?

Doğru Cevap: "D" Hicri ikinci ve üçüncü asırda
Soru Açıklaması

Yapılan araştırmalar hicrî ikinci ve üçüncü asırlarda mütevâtir kavramının kullanıldığını göstermektedir.

8.

Muhammed Nâsıruddin el-Elbânî’nin İbn Teymiyye ekolünü benimsemesinasıl adlandırılabilir?

Doğru Cevap: "E" Selefî
Soru Açıklaması

Muhammed Nâsıruddin el-Elbânî’nin İbn Teymiyye ekolünü benimsemesiSelefi olarak adlandırılabilir 

9.

İslâm’ın ilk kurumsal binası olmak yanında ilk örgün eğitim kurumu niteliği taşıyan ve Medine’ye hicretten sonra inşa edilmiş olan ilk mescit aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Mescid-i Nebevî
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber, Medîne’ye hicret ettikten sonra yaptığı ilk iş, bir mescid inşa etmek olmuştur. Mescid-i Nebevî, İslâm’ın ilk kurumsal binası olmak yanında ilk örgün eğitim kurumu niteliği taşır. 

10.

Hangisi hadislerin hatasız naklini temin etmek için alınan tedbirlerden değildir?

Doğru Cevap: "E" İcâzet
Soru Açıklaması

Terim olarak icâzet, semâ’ ve kırâat olmaksızın hadis âliminin belirli şartlar dahilinde bütün veya bir kısım rivâyetlerini öğrencisinin rivâyet etmesine izin vermesidir. Hadis öğrenim ve öğretim yöntemlerinden biri olup hatsız naklini temin etmek için alınan tedbirlerden değildir.

11.

Hadis alimleri hadis rivayetinde en çok hangi iki yöntemi kullandığı aşağıdaki şıkların hangisinde yer almaktadır?

Doğru Cevap: "E" Sema ve Kıraat
Soru Açıklaması

Hadis a^limleri hadis riva^yetinde en çok sema^’ ve kıra^at metotlarını kullanmışlardır.

12.

Hz. Peygamber’in vefatından sonra rivayet işini baştan sıkı tutup kurallara dayalı sağlam ve köklü bir rivayet geleneği oluşturma hedefi güden sahâbîler, konuyla ilgili aşağıdakilerden hangisini yapmışlardır?

Doğru Cevap: "D" Hadis rivayetinde bulunanlardan bazen yemin etmesini veya şahit getirmesini istemişlerdir.
Soru Açıklaması

Hz. Ali, Resûlüllah’tan bizzat duymadığı hadisleri kendisine nakleden râvîye yemin ettirdiği olurdu. Hz. Ebû Bekir, ninenin torunundan alacağı miras miktarı konusundaki hadisinden dolayı, râvîsi Muğîre b. Şu’be’den şahit istemişti. Bu örnekler göstermektedir ki rivayet işini sıkı tutmak için, birbirlerine güvenmelerine ve dürüstlüklerinden şüphelenmemelerine rağmen, bazen yemin ve şahit istenmiştir.

13.

Hz. Peygamber’e yalan isnadda bulunmakla itham edilen ya da çok hata yapan veya çok dalgın olarak kabul edilmiş ravinin rivayet ettiği hadislere ne denir?

Doğru Cevap: "C" Metrük
Soru Açıklaması

Sahih hadislerin taşıması gereken özellikleri taşımayan zayıf hadislere merdüd hadisler denmektedir. Seçeneklerde verilen merdüd hadis örneklerinden metrük Arapça terk edilmiş anlamına gelmektedir.

14.

Aşağıdakilerden hangisi hadis öğrenmede öğrencilerin uyması gerekenlerden değildir?

Doğru Cevap: "E" Hocalık Ehliyetine Riâyet
Soru Açıklaması

Hocalık ehliyetine riayet hocanın uyması gerekenlerdendir.

15.

Aşağıdakilerden hangisi “Ok, deve, at ve kuş yarışlarından başkası için, yarış tertip etmek suretiyle ödül alınmaz” hadisini uyduran kişidir?

Doğru Cevap: "D" Gıyâs b. İbrahim
Soru Açıklaması

Soruda bahsi geçen hadisi uyduran kişi D seçeneğindeki Gıyâs b. İbrahim’dir. Gıyâs b. İbrahim, Halife Mehdî’nin yanına bir iş için girdiği zaman onun güvercin uçurduğunu ve yarıştırdığını görünce “Ok, deve, at ve kuş yarışlarından başkası için, yarış tertip etmek suretiyle ödül alınmaz”hadisini uydurmuştur. Halife Mehdî, bu sözden memnun olmuş ve Gıyâs b. İbrahim’e hatırı sayılır miktarda para vermiştir. Daha sonar hadisin makbul şeklinin aslında bulunmayan “kuş” kelimesini, Gıyâs b. İbrahim’in kendisinin ilave ettiğini anlayınca “Senin şu kafan varya, tam bir yalancı kafasıdır” diyerek onu huzurunda kovmuş ve hadis uydurmaya sebep olduğu için de güvercinlerin kesilmesini emretmiştir.

16.

Burhâneddîn el-Halebî’nin sadece hadis uyduranları tanıtan kitabı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" el-Keşfü’l-hasîs ammen rumiye bi-vaz’i’l-hadîs
Soru Açıklaması

İbn Hibbân’ın Kitâbü’l-mecrûhîn’i ile İbn Adî’nin el-Kâmil fi’ddu‘afâ’sı genel olarak tenkide uğramış râvîlere dair yazılmış eserlerdir. Burhâneddîn el-Halebî’nin el-Keşfü’l-hasîs ammen rumiye bi-vaz’i’l-hadîs isimli eseri ise sadece hadis uyduranları tanıtmaktadır. Doğru cevap B’dir.

 

17.

Hz. Peygamberin Müslümanların kadere inanası gerektiğini belirtiği hadis türü hangisidir. ?

Doğru Cevap: "A" Ma’nevi Mütevatir
Soru Açıklaması

Kader konusunda birçok sahabe hadisler rivayet etmiştir. Bunların hepsi ahad haberlerdir fakat tamamında man’nevi mütevair derecesine çıkan ortak nokta kaderin ispatıdır. 

18.

Aşağıdakilerden hangisi Adaletin unsurları arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "B" Özgürlük
Soru Açıklaması

Adaletin unsurları arasında Özgürlük yer almamaktadır.

19.
Sahih Hadis Hasen Hadis Mürsel Hadis Munkatı Hadis Mu’dal Hadis

Hangileri makbul hadislerdendir?

Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması

Mürsel, Munkatı ve Mu’dal zayıf, diğer bir deyişe Merdud hadislerdendir.

20.

Hadisleri güvenilirlik ve sahihlik gibi özelliklerine göre değerlendirdiğimizde en üst düzey hadislerden en alt düzey hadislere doğru yapılacak doğru sıralama hangi seçenekte verilmiştir?

Ahad Zayıf Mevzü Mütevatir
Doğru Cevap: "D" IV, I, II, III
Soru Açıklaması

Sahihlik ve güvenilirlik açısından en üst düzey hadisler mütevatir hadislerdir. Âhâd hadis veya haber-i vâhid, mütevâtir dışındaki sahih, hasen ve zayıf bütün hadis çeşitlerini konu alır. Ahad hadisler mütevatir hadislerden sonra ikinci sırada güvenilir hadislerdir. Üçüncü sırada ise zayıf hadisler vardır. Sahih ve hasen hadis için aranan şartlardan birini ya da birkaçını taşımayan hadislere zayıf hadis denir. Son sırada ise Mevzü hadisler vardır. Aslında mevzû Hz. Peygamber adına tamamen uydurulduğu için hadis bile değildir. Şekil açısından bir sened ve metni olması ve gerçek hadismiş gibi sunulması nedeniyle böyle bir isimlendirme almıştır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.