Hadis Tarihi ve Usulü
Deneme Final Sınavı 21
1.

Mevzû haberlere hadis denmesinin sebebi nedir?

Doğru Cevap: "D" Uyduranın onun hadis olduğu iddiası ile şeklen bir sened ve metninin olması
Soru Açıklaması

Mevzû haberlere hadis denmesinin sebebi uyduranın onun hadis olduğu iddiası ile şeklen bir sened ve metninin olmasıdır. 

2.

Bir hadisin zayıflığını gösteren terimlerden kezzâb, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Türkçe olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" Râvînin yalancılığı
Soru Açıklaması

Kezzâb, râvînin yalancılığını gösteren terimlerden biridir.

3.

Aşağıdakilerden hangisi hadis öğrenmede öğrencilerin uyması gerekenlerden değildir?

Doğru Cevap: "E" Hocalık Ehliyetine Riâyet
Soru Açıklaması

Hocalık ehliyetine riayet hocanın uyması gerekenlerdendir.

4.

Hicrî birinci yüzyılda hadisler genellikle aşağıda verilenlerden hangisi olarak rivâyet edilmekteydi?

Doğru Cevap: "A" Şifahî
Soru Açıklaması

Hicrî birinci yüzyılda hadisler genellikle şifahî olarak rivâyet edilmekteydi. Hicrî ikinci asırdan itibaren ise hadislerin yazılı rivâyetine geçilmiş ve hadis rivâyetinde yazı hâkim olmuştur. 

5.

Aşağıda yer alan coğrafi merkezlerin hangisi ya da hangileri hadisin coğrafi merkezleri arasında yer almaktadır?

Medine Yemen Kufe Cezire Mısır
Doğru Cevap: "E" I, II, III, IV ve V
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber’in vefatının üzerinden henüz yarım asır geçmeden Hicaz merkezli İslâm coğrafyası fetihlerle dört yöne alabildiğince genişliyor, Resûlüllah’a öğrenci olmuş sahâbîler halîfeler tarafından, fethedilen ülkelere değişik görevlerle gönderiliyordu. Vahyin canlı şâhitleri olan bu nesil mensupları, gittikleri yerlerde ilgi odağı oluyor, ilim meraklıları uzak, yakın demeden buralara gelip onlardan nebevî bilgi mirasını almaya çalışıyorlardı. Kısa sürede birer ilim merkezi haline dönüşen bu yerler, İlim Merkezleri veya Hadisin Coğrafî Merkezleri olarak adlandırılır. Bu yerler; Medine, Mekke, Şam, Küfe, Basra, Bağdat, Cezire, Yemen, Mısır, Mağrip ve Endülüs, Horosan ve Maveraünnehir’ dir.

6.

Aşağıdakilerden hangisi sened ve/veya metninin müşterek özelliklerine göre sınıflandırılan hadis türlerinden biridir?

Doğru Cevap: "E" Müdrec
Soru Açıklaması

Sened veya metnine, aslında bulunmayan bir şey eklenmiş hadise verilen isim olan E seçeneğindeki Müdrec soruda verilen özelliklere göre sınıflandırılan hadislerdendir. A, B, C ve D seçeneklerindeki hadisler ise Merdûd hadislerdir. 

7.

Nesiller arasında güçlü bir iletişim kurulmasını ve hadislerin sonraki nesillere aktarılmasını sağlayan aşağıdakilerden hangisinde doğru verildiği söylenebilir?

Doğru Cevap: "B" Rihleler
Soru Açıklaması

Rihleler nesiller arasında güçlü bir iletişim kurulmasını ve hadislerin sonraki nesillere aktarılmasını sağlamış, Sahâbe döneminden itibaren başlayan hadis için yapılan yolculuklar V. (XI.) yüzyılda önemli ölçüde sona ermiştir. 

8.

Aşağıdakilerden hangisi icazet isteyen öğrenciye denir?

Doğru Cevap: "C" Müsteciz
Soru Açıklaması

İcâzete konu olan ve rivayetine izin verilen hadis, sahife veya kitaba ise mücazün bih denmektedir. Muayyen icazet, hocanın talebesine rivayetlerinin yazılı olduğu belli bir kitabı rivayet etmesi için izin vermesidir. Mümeyyiz ise temyiz yeteneğine sahip olan kişidir. İcâzet veren hocaya müciz, icazet isteyen öğrenciye müsteciz veya mücazün leh denir. 

9.

Zabt kusuru olarak bilinen bazı durumlar vardır. Verilenlerden hangisinin zabt kusuru olduğu söylenebilir?

Doğru Cevap: "D" Vehim
Soru Açıklaması

Zabtı Bozan Kusurlar incelendiğinde verilen seçenekler arasından “vehim”’in zabt kusuru olduğu söylenebilir. 

10.

Hangisi zayıf hadis özelliğidir?

Doğru Cevap: "D" Sahih ve hasen hadis için aranan şartlardan birini ya da birkaçını taşımaz.
Soru Açıklaması

Zayıf teriminin önce güvenilir olmayan râvîleri nitelemek üzere sonra da hadisin kendisi için kullanıldığı söylenebilir. Dini konularda delil olarak kullanılan makbul olan  hadis çeşidide hasen hadislerdir.Bu şartlara uymayan hadislere zayıf hadis adı verilmiştir.

11.

Mütevâtir hadis için başlıca gerekli olan özellik(ler) nedir?

Hadisin kalabalık bir topluluk tarafından rivayet edilmesi ve bu topluluğun her nesilde tevatür sayısının altına düşmemesi. Topluluğun yalan üzerine birleşmelerinin aklen ve âdeten mümkün olmaması. Haberi nakleden kişilerin o haberi bizzat kaynağından işitmeleri veya olayı kendi gözleriyle görmeleri.
Doğru Cevap: "B" I - II - III
Soru Açıklaması

Tanımından da anlaşılacağı üzere mütevâtir hadis için başlıca üç şart gerekmektedir: 1. Hadisin kalabalık bir topluluk tarafından rivayet edilmesive bu topluluğun her nesilde tevatür sayısının altına düşmemesi. 2. Bu kalabalığın yalan üzerine birleşmelerinin aklen ve âdeten mümkün olmaması. 3. Haberi nakleden kişilerin o haberi bizzat kaynağından işitmeleri veya olayı kendi gözleriyle görmeleri. 

12.

Hadis ilminde, birbirlerine zıt olmakla beraber birini diğerine tercih imkânı bulunmayan hadîslerden her birine ne isim verilir?

Doğru Cevap: "E" Muzdarib
Soru Açıklaması

Hadis ilminde, birbirlerine zıt olmakla beraber birini diğerine tercih imkânı bulunmayan hadîslerden her birine Muzdarib denir. 

13.

Zabt imtihanının en meşhur örneği kimdir?

Doğru Cevap: "E" Buhârî
Soru Açıklaması

Buhârî, zabt imtihanının en meşhur örneğidir. Bağdad’a geldiğinde yörenin önde gelen muhaddisleri tarafından sened ve metinleri birbirine karıştırılmış yüz kadar hadis kendisine arz edildiğinde, herbir senedi ait olduğu metne yerleştirerek rivâyetleri düzeltmiş, böylece çevresinin takdirini kazanmıştır.

14.

er- Risale adlı eser aşağıdaki alimlerden hangisine aittir?

Doğru Cevap: "E" İmam Şafii
Soru Açıklaması

Er – Risale adlı eser imam Şafii’nin ünlü eseridir.

15.

Aşağıdakilerden hangisi Adalet Sıfatıyla ilgili kusurlardan değildir?

Doğru Cevap: "E" İlim
Soru Açıklaması

İlim Adalet kusurlarının içinde yer almamaktadır.

16.

Hadis öğrenmek amacıyla yapılan yolculuklara ne ad verilmektedir?

Doğru Cevap: "E" Rihle fî talebi’l-hadîs
Soru Açıklaması

Hadis öğrenmek amacıyla yapılan yolculuklara rihle fî talebi’l-hadîs adı verilmektedir.

17.

Hadis ilminde, bir kusuru veya ekseriya hoş görülmeyen bir özelliği gizlenerek onun bulunmadığını zannettirecek şekilde rivayet edilmiş olan hadîslere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Müdelles
Soru Açıklaması

Müdelles Arapça’da alaca karanlık anlamına gelen d-l-s kökünden gelir. Karartılmış, kusuru gizlenmiş, üzeri örtülmüş gibi anlamlara gelir. Hadis ilminde, bir kusuru veya ekseriya hoş görülmeyen bir özelliği gizlenerek onun bulunmadığını zannettirecek şekilde rivayet edilmiş olan hadîs demektir. Hadisi bu şekilde rivayet etmeye ise tedlîs denir.

18.

Hadis hocasının rivayet hakkı bulunan hadislerinin tamamını veya bir kısmını yakında ya da uzakta bulunan bir kimseye yazıp göndermesi hangi hadis öğrenme ve öğretme yöntemidir?

Doğru Cevap: "B" Mükatebe
Soru Açıklaması

Mükâtebe sözlükte, yazışmak, mektuplaşmak manasına gelmektedir. Terim olarak ise, hadis hocasının rivayet hakkı bulunan hadislerinin tamamını veya bir kısmını yakında ya da uzakta bulunan bir kimseye yazıp göndermesidir. Hoca göndermek istediği metni bizzat kendisi yazabileceği gibi başkasına da yazdırabilir. 

19.

Sened veya metnine, aslında bulunmayan bir şey eklenmiş olan hadîse ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Müdrec hadis
Soru Açıklaması

Sened veya metnine, aslında bulunmayan bir şey eklenmiş olan hadîse Müdrec hadis denir. 

20.

قال ‘dedi, söyledi’  siğasi din alimlerince aşağıda verilen metotların hangisiyle zikredilmediği söylenilebilir?

Doğru Cevap: "C" Muayyen
Soru Açıklaması

Bu siğa semâ’, kırâat, icâzet, münâvele ve vicâde metotları ile ilgili kullanılmıştır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.