Hadis Tarihi ve Usulü
Deneme Final Sınavı 24
1.

Bütün rivayetlerinde lafızları aynı olan yani, Hz. Peygamber’in ağzından çıktığı şekilde bize ulaşan hadislere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Lafzî Mütevâtir
Soru Açıklaması

Bütün rivayetlerinde lafızları aynı olan yani, Hz. Peygamber’in ağzından çıktığı şekilde bize ulaşan hadislere Lafzî Mütevâtir denir.

2.

Râvîlerinden birinin zabt sıfatı bulunmayan fakat Sahih hadisin bütün niteliklerini taşıyan hadise aşağıdakilerden hangi isimle anılır?

Doğru Cevap: "A" Zayıf
Soru Açıklaması

Merdûd Hadisler konusu incelendiğinde doğru seçeneğin “Zayıf hadis” olarak anıldığı görülebilecektir.

3.
İslam Dini’ni dışarıdan ve tarafsız olarak incelemezler. Kural koyucu (normatif) ve bağlayıcı nitelikte ilim dallarıdır. İslâm Dini’ni sadece bir bilgi nesnesi olarak ele alırlar. Müslümanların değer yargılarını biçimlendirirler.

Yukarıdakilerden hangileri İslami İlimler ile ilgili doğru yargılardır?

Doğru Cevap: "C" I-II-IV
Soru Açıklaması

Cevap A'dır.

4.

Hadis ilminde ise zayıf bir râvînin kendisinden daha iyi durumda olan râvîye aykırı bir şekilde rivayet ettiği hadîslere ne denir?

Doğru Cevap: "A" Münker-Ma‘rûf
Soru Açıklaması

Arapça’da münker, yadırganan, karşı çıkılan, reddedilen, benimsenmeyen, tepki ile karşılanan, hoş görülmeyen, doğru bulunmayan gibi anlamlara gelir. Ma‘rûf ise münkerin zıt anlamlısıdır. Yani doğru bulunan, benimsenen, kabul gören demektir. Hadis ilminde ise zayıf bir râvînin kendisinden daha iyi durumda olan râvîye aykırı bir şekilde rivayet ettiği hadîs demektir.

5.

Aşağıdakilerden hangisi hadisin hocadan hangi metotla alındığını gösteren bir terimdir?

Doğru Cevap: "E" Edâ siğası
Soru Açıklaması

Bir hadisin hocadan hangi metotla alındığını gösteren terim Edâ siğası ya da rivâyet lafzıdır.

6.

İslam âlimleri düşünüldüğünde aşağıda verilenlerden hangisinin amellerin fazileti hakkında zayıf hadisle amel edilebileceğini savunduğu söylenebilir?

Doğru Cevap: "D" Müslim
Soru Açıklaması

Zayıf Hadis bölümünde de belirtildiği üzere amellerin fazileti hakkında zayıf hadisle amel edilebileceği görüşünde olan âlim “Müslim” dir. 

7.

Hadis terimi olarak, bir kişinin herhangi bir râvînin, hadis kitabı müellifinin el yazısı ile yazılmış kitabını veya bazı hadislerini bulup ele geçirmesine ne denir?

Doğru Cevap: "A" Vicâde
Soru Açıklaması

Münâvele sözlükte, bir nesneyi eliyle vermek mânasına gelmektedir. Terim olarak, hadis hocasının hadislerini ihtiva eden kitabını rivâyet etmesi için talebesine elden vermesi veya kitabın kendisine ait olduğunu ifade etmesi demektir. 

8.

Aşağıdaki hadislerden hangisi Hz. Peygamberin ashabını ilim öğrenmeye ve öğretmeye teşvik etmesi ile ilgili değildir?

Doğru Cevap: "E" “Birbirinize buğuz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize arka çevirmeyin; Ey Allah’ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümana, üç günden fazla din kardeşi ile dargın durması helâl olmaz” (Buhârî, Edeb, 57, 58.)
Soru Açıklaması

Allah Teâlâ “Allah’a karşı ancak âlim kulları gerçek anlamda saygıduyar” (35Fâtır, 28) ve “De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?”(39Zümer, 9) meâlindeki âyetlerden anlaşılacağı üzere ilmin önemini vurgulamış;Hz. Peygamber de, ashabını ilim öğrenmeye ve öğretmeye teşvik etmiştir.Bu konudaki şu hadislere göz atalım:“Allah, kim içn hayır dilerse, onu dinde fakîh (ince anlayış sahibi) yapar”(Buhârî, İlim, 14)“Her kim ilim öğrenmek üzere yola koyulursa, Allah ona cennete gidenyolu kolaylaştırır” (Buhârî, İlim, 10)“Şu üç zümre kıyamet gününde şefaat eder: Peygamberler, âlimler ve şehitler” (İbn Mâce, Zühd, 38)“Şu iki kimseden başkasına gıpta edilmez: Allah’ın mal verip hak yoldaharcamayı nasip ettiği kimse ve hikmet verip onunla hükmetmeye ve onuöğretmeye muvaffak kıldığı kimse” (Buhârî, İlim, 15)

9.

Dârimî, İbn Huzeyme, İbn Hibbân ve Hâkim hangi bölgede yetişmiştir?

Doğru Cevap: "A" Horasan ve Mâverâünnehir bölgesi
Soru Açıklaması

Dârimî, İbn Huzeyme, İbn Hibbân ve Hâkim Horasan ve Mâverâünnehir bölgesinde yetişmiştir.

10.

Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi hadis tarihinde görülen başlıca hadis uydurma sebeplerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Arap dilini bilmemek
Soru Açıklaması

Müslümanlığın kısa süre içinde yayılması bazı kesimlerin maddi manevi zarara uğramasına neden olmuştur. Bu kişilerce uydurma hadisler ortaya atıldığı bilinmektedir. Hadisin Müslümanlar nazarında değerinin yüksek olması ilk dönemlerden beri çeşitli hadislerin uydurulmasına neden olmuştur. Ayrıca kendi ırk ve mezhebini üstün, düşman gördüklerini ise kötü göstermek isteyenlerin de hadis uydurdukları bilinmektedir. Bazı cahil Müslümanlar ise İslam’a hizmet ettikleri düşüncesiyle hadis uydurmuşlardır. Ancak başlıca gerekçeler içinde Arap dilini bilmiyor olmanın bir hadis uydurma gerekçesi olduğuna dair bir bilgi bulunmamaktadır. 

11.

Verilen cümledeki boş yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi en uygun olur?Hadis âlimleri, doğrudan saifelerden rivayet edenleri ……. diye tanıtmak suretiyle bunların rivayetlerinin geçersizliğini ilan etme gereği duymuşlardır.

Doğru Cevap: "C" Sahafi
Soru Açıklaması

Yazıyla hadis metinlerinin artması ehil olmayanların da hadis ilmine el atmasına neden olmuştu. Hadis alimleri doğrudan yazılı kaynaklardan hadis rivayet edenleri sahafi olarak adlandırmıştır. Sahabe Hz. Muhammed’i görmüş, onunla arkadaşlık etmiş kişiler için kullanılan bir terimdir. Muhaddis hadis bilimiyle uğraşan kişiler için kullanılır. Talebe öğrenci, Ravi ise rivayet eden anlamlarına gelir. 

12.
İnsanların en yalancısı Hadiste yalan konuşur Uydurmacılıkta son nokta Yalanın elebaşlarından biri Yalancılıkla itham edilmiştir

Yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri en ağır cerh lâfızları arasında yer almaktadır?

Doğru Cevap: "A" I, III ve IV
Soru Açıklaması

En ağır cerh lâfızları: insanların en yalancısı, uydurmacılıkta son nokta, yalanın elebaşlarından biri, yalan kaynağı, yalancılığı dillere destan olarak ifade edilir.

13.

Aşağıdakilerden hangisi “Za‘îfü Sünen-i Ebû Davûd” adlı kitabın yazarıdır?

Doğru Cevap: "C" Nâsıruddîn el-Elbânî
Soru Açıklaması

Soruda bahsi geçen kitabın yazarı C seçeneğindeki Nâsıruddîn el-Elbânî’dir. Nâsıruddîn el-Elbânî, kendince zayıf saydığı Ebû Davûd’un Sünen’inde bulunan hadislere dair “Za‘îfü Sünen-i Ebû Davûd” adlı kitabı yazmıştır.

14.

Aşağıda verilenlerden hangisi mütevatir hadis şartlarından bir tanesi olarak kabul edilemez?

Doğru Cevap: "E" Senedin herhangi bir yerinde ya da tamamında tek bir ravinin bir raviden rivayet etmesi.
Soru Açıklaması

Hadisin kalabalık bir topluluk tarafından rivayet edilmesi ve bu topluluğun her nesilde tevatür sayısının altına düşmemesi gerekir. Bu kalabalığın yalan üzerine birleşmelerinin aklen ve adeten mümkün olmaması bir diğer şarttır. Haberi nakleden kişilerin o haberi bizzat kaynağından işitmeleri veya olayı kendi gözleriyle görmeleri gerekmektedir. E seçeneğinde verilen tanım ise haber-I vahid hadis tanımıdır. 

15.

Zayıf hadis, sahih hadisin tarifinde zikredilen niteliklerden birini veya birkaçını taşımayan hadistir ve taşımadığı niteliğe göre değişik isimler alır. Buna göre zayıf hadisteki kusurlar aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanabilir?

Doğru Cevap: "A" Râvîsinin adalet eksikliğinden
Soru Açıklaması

Zayıf hadisteki kusurlar râvîsinin adalet eksikliğinden veya hafızasının zayıflığından kaynaklanabilir. 

16.

Hadiseteki şiddetli zayıflık nedir?

Doğru Cevap: "A" Râvînin yalancılığı, yalan söylemekle itham edilmesi, çok hata yapması, fıskı ve hadisin şâz olması aşırı cerh sebebi kabul edilmiş ve bu tür hadislerin zayıflığı şiddetli zayıflık olarak nitelendirilmiştir.
Soru Açıklaması

Râvînin yalancılığı (kezzâb), yalan söylemekle itham edilmesi (müttehem bi’l-kizb), çok hata yapması (fuhş-i galat), fıskı ve hadisin şâz olması aşırı cerh sebebi Kabul edilmiş ve bu tür hadislerin zayıflığı şiddetli zayıflık olarak nitelendirilmiştir.

17.

Hz. Ömer döneminde fethedilen yer olan ve birçok sahâbînin yerleşip vatan edindiği yerin Medîne yerine hilâfet merkezi yapılınca kısa sürede bir ilim ve kültür merkezi haline gelen şehir hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Küfe
Soru Açıklaması

Hz. Ömer döneminde fethedilen Kûfe, birçok sahâbînin yerleşip vatan edindiği yer olmuştur. Hz. Ali’nin hilâfetinde Medîne yerine hilâfet merkezi yapılınca kısa sürede bir ilim ve kültür merkezi haline geldi.

18.

I. TâbiûnII. MuhadramûnII. SahabeYukarıdaki maddelerden hangisi veya hangileri ravi tabakalarındandır?

Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması

Hadis tarihindeki önem sırası şü şekildedir; Sahabe, Tabiun ve Muhadramun. 

19.

Bir râvînin sika olup olmadığını Kütüb-i sitte’de rivâyeti geçen aşağıdaki eserlerden hangisine bakılması uygun olur?

Doğru Cevap: "B" İbn Hacer’in Tehzîbü’l-Tehzîb’ine
Soru Açıklaması

Sika ve Zayıf Râvîlerle İlgili Ricâl Kitapları bölümü incelendiğinde İbn Hacer’in Tehzîbü’l-Tehzîb’ine bakılması en uygun olur. 

20.

Aşağıdakilerden hangisi senedin özelliklerine göre sınıflandırılan hadis türlerinden biridir?

Doğru Cevap: "D" Muennen
Soru Açıklaması

D seçeneğinde verilen Muennen, senedindeki iki veya daha çok râvî arasında bulunan hadistir ve senedin özelliklerine göre sınıflandırılan hadis türlerindendir. A, B, C ve E seçeneğinde belirtilen hadisler ise senedi veya metninin müşterek özelliklerine göre sınıflandırılan hadislerdendir. 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.