Hadis Tarihi ve Usulü
Deneme Final Sınavı 5
1.

Aşağıdakilerden hangisi hadis öğrenme ve öğretme adabı açısından öğrencilerin uyması gereken kurallardan biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Öğrendiklerini kimseyle paylaşmamak
Soru Açıklaması

Hadis öğrenme ve öğretme adabı açısından öğrencilerin uyması gereken kurallar yedi maddede şu şekilde sıralanabilir: (1) İhlas ve iyi niyet, (2)öğrendiğiyle amel etmek, (3) hadisi ehlinden almaya çalışmak, (4) hocaya saygı göstermek, (5) arkadaşlarıyla bilgi paylaşmak, (6)ilmi ve tedrici bir metot takip etmek, (7) hadis usulüne önem vermek. Buna göre öğrenen kişi öğrendiklerini arkadaşlarıyla paylaşmalıdır. Öğrendiklerini kimseyle paylaşmama kuralı yoktur.

2.

Hangisi hadis tarihinde görülen uydurma sebeplerinden değildir?

Doğru Cevap: "E" Devlet yalılığı
Soru Açıklaması

Devlet yanlılığı hadis tarihinde görülen uydurma sebeplerinden değildir.

3.

Seçeneklerin hangisi sahâbîyi tam manasıyla açıklayabilmektedir?

Doğru Cevap: "C" Hz. Peygamber’i mümin olarak gören ve müslüman olarak ölen
Soru Açıklaması

Sahâbî demek Hz. Peygamber’i mümin olarak gören ve müslüman olarak ölen kişiye verilen bir sıfattır. 

4.

Buhârî ve Müslim’in el-Câmiu’s-sahîh’lerindeki hadisleri bir araya toplayan eserlerin ilk örneği aşağıda verilenlerden hangisine aittir?

Doğru Cevap: "E" Cevzakî
Soru Açıklaması

Buhârî ve Müslim’in el-Câmiu’s-sahîh’lerindeki hadisleri bir araya toplayan eserlerin ilk örneği Cevzakî’ye (ö. 388/998) aittir. 

5.

Hz. Peygamber kendisini aşağıdakilerden hangisi olarak nitelendirmiştir?

Doğru Cevap: "B" Öğretici
Soru Açıklaması

Hz Peygamber, “Ben ancak bir muallim olarak gönderildim” (İbn Mâce, Mukaddime, 17) buyurarak kendisini öğretici olarak nitelendirmiştir. 

6.

İslâm dünyasında 18. yüzyılın bir kısmı ile 19. yüzyılda hadis alanındaki çalışmalarıyla öne çıkan bölge aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Hint Alt Kıtası
Soru Açıklaması

İslâm dünyasında 18. yüzyılın bir kısmı ile 19. yüzyılda hadis alanındaki çalışmalarıyla öne çıkan bölge, Hint Alt Kıtası diye isimlendirilen bölgedir. 

7.
Serbest bırakılmış anlamına gelir Çok güçlü ve güvenilir hadistir Hz. Peygamber’den doğrudan nakledilmiştir Nakledilirken sahabe anlanmıştır Bağı çözülmüş anlamı da vardır

Hangileri mürsel hadisin özelliklerindendir hadislerdendir?

Doğru Cevap: "D" I,III, IV, V
Soru Açıklaması

Mürsel hadis merdud hadislerden olup zayıf hadisler kategorisine girer.

8.

Hicrî birinci ve ikinci asırlarda en çok kullanılan edâ siğası “an” iken üçüncü yüzyılda aşağıda verilenlerden hangisi olduğu belirtilmektedir?

Doğru Cevap: "D" Haddesenâ ve ahberenâ
Soru Açıklaması

Rivâyet lafızlarının kullanımındaki yaygınlıkta tarihi süreçteki gelişimlerinin de önemli etkisi olmuştur. Hicrî birinci ve ikinci asırlarda en çok kullanılan edâ siğası “an” iken üçüncü yüzyılda “haddesenâ” ve “ahberenâ” olması da bu sebepledir. 

9.

Aşağıdakilerden hangisi İslamın ilk zamanlarında Müslümanları eğitme faaliyetlerinde önemli bir buluşma noktasıdır?

Doğru Cevap: "A" Daru’l-erkam
Soru Açıklaması

Mekke’de gözden uzak bir yerde bulunan Dâru’l-erkam (Erkam’ın evi), İslâmın ilk zamanlarında belli bir gizlilik içerisinde yürütülen Müslümanları eğitme faaliyetinde önemli bir buluşma noktası idi.

10.

Yüce Allah’a, Kur’an olmayarak nispet edilen söz ve işle ilgili hadise aşağıda verilenlerden hangisi olarak anılır?

Doğru Cevap: "A" Rabbânî Hadîs
Soru Açıklaması

Yüce Allah’a, Kur’an olmayarak nispet edilen söz ve işle ilgili hadise Kudsi denmektedir. Kudsî hadîs yerine rabbânî hadîs veya ilâhî hadîs de denir.

11.

Aşağıdakilerden hangisi tabiin tabakasında öne çıkmış isimlerden değildir?

Doğru Cevap: "C" Üveys el-Karanî
Soru Açıklaması

Üveys el-Karanî Muhadramun sahabelerindendir.

12.

Başından sonuna kadar her tabakada, yalan söylemek üzere anlaşmaları aklen ve âdeten mümkün olmayacak kadar çok râvînin rivayet ettiği hadis çeşidi hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Mütevâtir
Soru Açıklaması

Yukarıdaki soruda tanımlanan hadis, B seçeneğindeki Mütevâtir hadistir. Haber-i Vâhid, herhangi bir tabakada râvî sayısı, mütevatir hadisin râvî sayısına ulaşamayan hadistir. Makbûl hadisler, Hz. Peygamber’e ait olma ihtimali fazla olan hadislerdir. Merdûd hadisler, Hz. Peygamber’e ait olma ihtimali az olan hadislerdir. Munkatı’ ise hadis ilminde, senedinde sahabeden sonra bir veya peş peşe olmayarak, birkaç râvî atlanmış olan hadislerdir. 

13.

Hadiseteki şiddetli zayıflık nedir?

Doğru Cevap: "A" Râvînin yalancılığı, yalan söylemekle itham edilmesi, çok hata yapması, fıskı ve hadisin şâz olması aşırı cerh sebebi kabul edilmiş ve bu tür hadislerin zayıflığı şiddetli zayıflık olarak nitelendirilmiştir.
Soru Açıklaması

Râvînin yalancılığı (kezzâb), yalan söylemekle itham edilmesi (müttehem bi’l-kizb), çok hata yapması (fuhş-i galat), fıskı ve hadisin şâz olması aşırı cerh sebebi Kabul edilmiş ve bu tür hadislerin zayıflığı şiddetli zayıflık olarak nitelendirilmiştir.

14.

Aşağıdakilerden hangisi Sahabiliğin tesbit yollarından değildir?

Doğru Cevap: "D" Mezhep
Soru Açıklaması

Sahabiliğin tesbit yollarında mezhep yer almamaktadır.

15.

“Bir kitap yüz defa bile mukabele edilse yine de tamamıyla hatadan kurtulamaz” diyen hadis alimi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Ma’mer b. Raşid
Soru Açıklaması

Dönemin önde gelen hadis alimlerinden Ma’mer b. Raşid (ö. 152/778)’dir. 

16.

Sahâbe genelinde en son vefat eden sahabe 110/728 yılında vefat etmiştir. Bu sahabe aşağıdakilerden hangi-sidir?

Doğru Cevap: "A" Ebu’t-Tufeyl Âmir b. Vâsile el-Leys
Soru Açıklaması

Konuya genel ve özel diye iki açıdan bakmak mümkündür: Sahâbe genelinde en son vefat eden kişi 110/728 yılında Mekke’de vefat eden Ebu’t-Tufeyl Âmir b. Vâsile el-Leysî’dir.

17.

Hadis ilminde bir hadisin farklı isnad zincirleriyle gelen her bir kanalına ne denir?

Doğru Cevap: "A" Tarîk
Soru Açıklaması

Hadis İlminde bir hadisin farklı isnad zincirleriyle gelen her bir kanalına tarîk (طريق (veya vech (الوجه (de denir. Doğru cevap A'dır.

18.

Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi hadis uydurmaya karşı hadis tarihi içinde alınmış önlemler arasında değildir?

Doğru Cevap: "B" Hadis ilminin her Müslümana öğretilmesi.
Soru Açıklaması

İslam alemine özgü olan isnad sistemi hadis tarihi içinde ortaya çıkan özel bir sorgulama sistemidir. Bu sistem içinde uydurma hadislerin ortaya çıkarılması için hadis senetleri tenkid süzgecinden geçirilir ayrıca hadis metinleri incelenir. Hadis uyduran ravilerin ortaya çıkarılması için yapılan incelemeler cerh ve ta’dil ilminin gelişmesini sağlamıştır. Bir başka önlem ise İslam alimlerinin mevzü hadisleri bir araya getirdiği eserler ortaya koymasıdır. Bu eserlerin genel adı el mevzü’at’tır. Hadis ilmi oldukça geniş ve derin bir çalışma alanı olarak her Müslümana öğretilmesi pratik bir uygulama değildir.

19.

Haber-i vahîd hadisler kendi içinde kaç gruba ayrılırlar?

Doğru Cevap: "D" 4
Soru Açıklaması

Haber-i vahîd hadisler kendi içinde, meşhur, azîz, ferd ve garîb şeklinde D seçeneğinde verildiği gibi dört kısma ayrılırlar. 

20.

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’e ait olma ihtimali fazla olan hadislerdendir?

Doğru Cevap: "D" Sahih li-zâtihi
Soru Açıklaması

Mütevâtir hadîs dışındaki hadisler Hz. Peygamber’e ait olup olmama ihtimaline göre başlıca iki kısma ayrılırlar: Makbûl Hadisler, Merdûd Hadisler. Hz. Peygamber’e ait olma ihtimali fazla olan hadislere makbûl, az olanlara ise merdûd denilir. Makbûl hadîsler sahîh ve hasen diye ikiye ayrılırlar. Sahih hadisler iki kısma ayrılırlar: Sahih li-zâtihi ve Sahih li-gayrih. 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.