Hadis Tarihi ve Usulü
Deneme Final Sınavı 6
1.

Aşağıdakilerden hangisi âhâd haberle amel etmeyi kabul etmeyen mezheplerden biridir?

Doğru Cevap: "B" Hâricîler
Soru Açıklaması

Mutezile ve B seçeneğinde adı geçen Hâricîler dışında, A, C, D ve E seçeneklerinde bahsi geçen mezheplerde dahil olmak üzere bütün Ehl-i sünnet mezhepleri ister yakîn isterse zan ifade etsin âhâd haberle amel etmenin zarureti konusunda hemfikirdirler.

2.
Ravilerin sika olması Ravilerin arasında kopukluk olmaması Diğer sika ravilerinin rivayetlerine aykırı olmaması Gizli bir kusurunun olmaması Ravilerin zabt sıfatının tam olmaması

Hangileri sahih hadisin özelliklerindendir hadislerdendir?

Doğru Cevap: "E" I,II, III ve IV
Soru Açıklaması

Bütün özelliklerini ortak olmasına rağmen Sahih hadis ile Hasen hadis arasındaki fark, hasen hadiste ravilerden birinin veya bir kaçının zabt sıfatının tam olmamasıdır. Ağır zabt kusurları hadisi zayıf derecesine düşürür.

3.

Müteva^tirin çeşitlerinden bahseden ilk a^lim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" İsa b. Ebân
Soru Açıklaması

Tespit edilebildiği kadarıyla mütevâtirin çeşitlerinden bahseden ilk âlim İsa b. Ebân’dır (ö. 221/835). Burada mütevâtir kavramıyla sadece hadisçilerin değil, aynı zamanda kelâm ve fıkıh usûlü âlimlerinin de ilgilendiğini bilmek gerekir.

4.

Hangisi Fukahâ-i seb’a değildir?

Doğru Cevap: "E" Ebû Osman en-Nehdî
Soru Açıklaması

Saîd b. el-Müseyyeb, Kâsım b. Muhammed, Urve b. Zübeyr, Hârice b. Zeyd Fukahâ-i seb’a olarak kabul edilirler. Ebû Osman en-Nehdî ise muhadramûn olarak kabule dilir.

5.

Mütevâtir hadis çeşitlerinden bahseden ilk âlim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" İsa b. Ebân
Soru Açıklaması

Tespit edilebildiği kadarıyla mütevâtirin çeşitlerinden bahseden ilk âlim İsa b. Ebân’dır (ö. 221/835). Mutezile mezhebinin kurucusu Vâsıl b. Atâ’dan (ö. 131/748) itibaren itikâdî mezheplerin tartışmalarında mütevâtir haberin kapsamı ve bilgi değeri önemli bir yer işgal etmiştir. Doğru cevap C’dir.

6.

Başka bir hadise veya dinen makbul bir delile/bilgiye zıt olan, çelişen bir hadis var ise aşağıdakilerden hangisi söz konusu olamaz?

Doğru Cevap: "A" Muhtelif’ül Hadis
Soru Açıklaması

Başka bir hadise veya dinen makbul bir delile/bilgiye zıt olan, çelişen hadise denir. Gerçekten Hz. Peygamber’e ait bir hadis ile kesin olan diğer dini deliller ve bilgiler arasında gerçekte bir zıtlık mümkün değildir. Çünkü Hz. Peygamber kesin ve geçerli olan dînî bilgilerle çelişen şeyler söylemez. Dolayısıyla böyle bir durum varsa bunun bir izahı olmalıdır. Böyle bir durumda başlıca dört ihtimalden biri söz konusu olabilir: Nesh, Tercîh, Te’vîl, Tevakkuf.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.