Hadis Tarihi ve Usulü
Deneme Final Sınavı 9
1.

Hangisi Selçuklular döneminde inşa edilmiştir?

Doğru Cevap: "E" Süleymaniye Dârulhadîsi
Soru Açıklaması

Çankırı Dârulhadîsi, Selçuklular döneminde inşa edilmiştir. Dârulhadîs Medresesi, Molla Gürânî Dârulhadîsi Medresesi, Mevlânâzâde Dârulhadîsi ve Süleymaniye Dârulhadîsi Osmanlı döneminde kurulmuştur.

2.

Hadis ilminde, sened veya metnindeki kelime veya cümleler arasında yer değişikliği yapılmış olan hadîse ne denir?

Doğru Cevap: "A" Maklûb
Soru Açıklaması

Maklûb Arapça’da ters çevirilmiş, içi dışına çevirilmiş, yeri değiştirilmiş, bir şekilden başka bir şekle döndürülmüş gibi anlamlara gelir. Hadis ilminde, sened veya metnindeki kelime veya cümleler arasında yer değişikliği yapılmış olan hadîse denir. 

3.

Mütevâtirin çeşitlerinden bahseden ilk âlim kimdir?

Doğru Cevap: "D" İsa b. Ebân
Soru Açıklaması

Tespit edilebildiği kadarıyla mütevâtirin çeşitlerinden bahseden ilk âlim, D seçeneğindeki İsa b. Ebân’dır (ö. 221/835).

4.

Eski adı Yesrib iken Hz. Peygamber’in hicretiyle birlikte yeniden imar ve inşa edilerek bir medeniyet merkezi haline dönüşen şehir hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Medine
Soru Açıklaması

Eski adı Yesrib iken Hz. Peygamber’in hicretiyle birlikte yeniden imar ve inşa edilerek bir medeniyet merkezi haline dönüşen ve Medîne adını alan bu şehir, genel anlamda İslam’ın ilk merkezidir.

5.

Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi hadis uydurmaya karşı hadis tarihi içinde alınmış önlemler arasında değildir?

Doğru Cevap: "B" Hadis ilminin her Müslümana öğretilmesi.
Soru Açıklaması

İslam alemine özgü olan isnad sistemi hadis tarihi içinde ortaya çıkan özel bir sorgulama sistemidir. Bu sistem içinde uydurma hadislerin ortaya çıkarılması için hadis senetleri tenkid süzgecinden geçirilir ayrıca hadis metinleri incelenir. Hadis uyduran ravilerin ortaya çıkarılması için yapılan incelemeler cerh ve ta’dil ilminin gelişmesini sağlamıştır. Bir başka önlem ise İslam alimlerinin mevzü hadisleri bir araya getirdiği eserler ortaya koymasıdır. Bu eserlerin genel adı el mevzü’at’tır. Hadis ilmi oldukça geniş ve derin bir çalışma alanı olarak her Müslümana öğretilmesi pratik bir uygulama olmayacaktır.

6.

I. İslamII. AkılIII. Mürüvvet IV. BülûğYukarıdaki maddelerden hangileri Adâletin unsurlarındandır?

Doğru Cevap: "A" Hepsi
Soru Açıklaması

Adâletin beş unsuru vardır. Dördü yukarıda verilmiştir. 

7.

Hicrî 150’li yıllardan itibaren daha önce tedvin edilen hadisler konularına göre tasnîf edilmeye başlamasıyla kaleme alınan ilk eser aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" el-Câmi’
Soru Açıklaması

Hicrî 150’li yıllardan itibaren daha önce tedvin edilen hadisler konularına göre tasnîf edilmeye başlamıştır. Ma’mer b. Râşid’in el-Câmi’ adlı eseri bunun ilk örneği sayılır. 

8.

Sema ve kıraat olmaksızın hadis aliminin belirli şartlar dahilinde bütün veya bir kısım rivayetlerini öğrencisinin rivayet etmesine izin vermesine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" İcazet
Soru Açıklaması

İcazet veren hocaya muciz denir. Müsteciz ve mücahzün leh aynı anlama gelir veicazete konu olan ve rivayetine izin verilen hadistir. Mücazün bih ise sahife veya kitap demektir. 

9.

Sened veya metninde noktalama ve harekeleme hatası yapılmış olan hadise ne denir?

Doğru Cevap: "E" Musahhaf
Soru Açıklaması

Sened veya metninde noktalama ve harekeleme hatası yapılmış olan hadise musahhaf, harf hatası yapılmış olan hadise ise muharref denir.

10.

Aşağıdakilerden hangisi günümüze ulaşan İlel Kitaplarından biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Nakdü’r-rical
Soru Açıklaması

Nakdü’r-rical kitabı İlel değil Rical kitabıdır.

11.

Öğrenilen hadislerin kaybolmasının engellenmesi için aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılırdı?

Doğru Cevap: "D" Hıfz
Soru Açıklaması

Sahabe hadisleri bizzat Hz. Peygamber’den işiterek (müşafehe), onun davranışlarını görerek (müşahede) veya diğer sahabiler vasıtasıyla öğrenmekteydi. Onlar öğrendiklerini genellikle ezberleme (hıfz) yoluyla muhafaza ediyor ve bunu pekiştirmek amacıyla da bazen aralarında müzakere ediyorlardı. 

12.

Hz. Peygamber’e peygamberlik görevi verilmesiyle (risâlet) birlikte oluşmaya başlayan .............., dinin ana kaynağı olan Kur’an’ın açılımı ve nebevî tefsiri olarak genel bir bilgi hazinesi konumunda daima ön planda tutulmasıdır. Yukarıda noktalı bulunan yerde anlatılmak istenen nedir?

Doğru Cevap: "C" Sünnetin
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber’e peygamberlik görevi veril-mesiyle (risâlet) birlikte oluşmaya başlayan sünnetin, dinin ana kaynağı olan Kur’an’ın açılımı ve nebevî tefsiri olarak genel bir bilgi hazinesi konumunda daima ön planda tutulmasıdır.

13.

Aşağıdakilerden hangisi el-Mevzû‘ât’ı kaleme alan İslâm âlimidir?

Doğru Cevap: "E" Ebu’l-Ferec İbnü’l-Cevzî
Soru Açıklaması

“el-Mevzû‘ât”, E seçeneğinde adı geçen Ebu’l-Ferec İbnü’l-Cevzî’nin (ö. 597/1201) uydurma olduğu tespit edilen 1850 haberi fıkıh konularına göre bir araya getirdiği eserdir.

14.

Aşağıdakilerden hangisi kusurlu hadis anlamındadır?

Doğru Cevap: "A" Mu’allel
Soru Açıklaması

Hadis ilminde, ancak işin uzmanı âlimlerin fark edebileceği ve sahihliğe zarar veren gizli bir kusuru(illeti) bulunan hadise denir.

15.

Sahâbede olduğu gibi tâbiîn de kendi içinde üç tabakaya ayrılır hangi şıkta bunlar doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" Büyük tâbiîler, orta yaşlı tâbiîler, genç tâbiîler
Soru Açıklaması

Sahâbede olduğu gibi tâbiîn de kendi içinde büyük tâbiîler, orta yaşlı tâbiîler, genç tâbiîler diye üç alt tabakaya ayrılır.

16.

Râvîlerin, aralarında müşterek bir nokta olan çeşitli hükümleri veya bilgileri ayrı ayrı lafızlarla nakletmeleri şeklinde meydana gelen ortak manaya ne denir?

Doğru Cevap: "D" Ma‘nevî mütevâtir
Soru Açıklaması

Ma‘nevî mütevâtir,  Râvîlerin aralarında müşterek bir nokta olan çeşitli hükümleri veya bilgileri ayrı ayrı lafızlarla nakletmeleri şeklinde meydana gelen ortak manaya denir.

17.

Aşağıdakilerden hangisi zayıf olduğu hakkında hadis âlimleri arasında ittifak bulunmayan, bazılarına göre zayıf ve bazılarına göre de zayıf olmayan olarak ifade edilen hadis türüdür?

Doğru Cevap: "D" Muzaʻaf
Soru Açıklaması

Soruda tanımı yapılan hadis, D seçeneğindeki Muzaʻaf hadistir. A seçeneğinde Garîb, herhangi bir yönden farklılık gösteren veya tek kalan hadis demektir. B seçeneğindeki Ferd, senedinin bir veya birkaç yerinde (tabakasında) râvî sayısı bire düşen hadis demektir. C seçeneğindeki Azîz, her nesilde (tabakada) en az iki râvî tarafından rivayet edilmiş olan hadis demektir. E seçeneğindeki Muennen, senedindeki iki veya daha çok râvî arasında bulunan hadistir.

18.

Aşağıdakilerden hangisi lk Müslüman sahâbîlerden biridir?

Doğru Cevap: "D" Zeyd b. Hârise
Soru Açıklaması

İslâm bilginleri, bakış açılarına göre bu konuda farklı sıralamalar yapmışlarsa da, en uygun ve kapsayıcı gözüken sıralama şöyledir: Hür erkeklerden Hz. Ebû Bekr, hür hanımlardan Hz. Hatice, çocuk ve gençlerden Hz. Ali, âzadlı kölelerden Zeyd b. Hârise ve kölelerden Bilâl-i Habeşî ilk Müslüman sahâbîlerdir.

19.

Hadis ilminde, belli usullere göre hadisi alıp, bu usullere uygun rivayet lâfızları kullanarak başkalarına nakleden kimseye ne denir?

Doğru Cevap: "D" Ravi
Soru Açıklaması

Hadis ilmi’nde, belli usullere göre hadisi alıp), bu usullere uygun rivâyet lâfızları kullanarak başkalarına nakleden kimseye ravi denir. 

20.

Hadisin kalabalık bir topluluk tarafından rivayet edilmesi ve bu topluluğun her nesilde tevatür sayısının altına düşmemesi. Bu kalabalığın yalan üzerine birleşmelerinin aklen ve âdeten mümkün olmaması. Haberi nakleden kişilerin o haberi bizzat kaynağından işitmeleri veya olayı kendi gözleriyle görmeleri.Yukarıda hangi tür hadislerin özellikleri verilmiştir?

Doğru Cevap: "D" Mütevâtir hadisler
Soru Açıklaması

Soruda verilen özellikler mütevâtir hadislere aittir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.